Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Програма "Screen Saver" (зберігач екрану)

Програма "Screen Saver" (зберігач екрану)

Міністерство освіти України

Кіровоградський Державний Технічний Університет

Факультет автоматики, енергетики та програмування


Курсова робота


на тему: “Screen Saver”


Зміст


Завдання на курсову роботу

Вступ

1. Призначення та область використання програми

2. Технічні характеристики

2.1 Постановка задачі на розробку програми

2.2 Опис алгоритму та функціонування програми

2.3 Опис язика програмування

2.4 Опис складу технічних і програмних засобів

3. Текст програми

Висновок

Перелік літератури

Завдання на курсову роботу


На мові програмування ASM 86 розробити резидентну програму на тему ”Screen saver” (зберігач екрану), яка гасить екран у разі тривалої перерви в роботі з комп’ютером. Текстову документацію до програми оформити у вигляді пояснювальної записки за вимогами ДГСТ 2.105–79, ДГСТ 2.106–68, ДГСТ 2.104–68 та ДГСТ 7.32–81.

Вступ


Курсова робота з дисципліни “Програмування на ASM 86” на тему “Screen saver” складається з програмної частини (файл ssaver) та документації (пояснювальна записка).

1. Призначення та область використання програми


Файл ssaver є резидентною програмою, яка має призначення гасити екран при тривалій перерві в роботі з комп’ютером. Якщо на протязі хвилини на клавіатурі не була натиснена жодна клавіша, то екран погасне. Для того, щоб відновити зображення достатньо просто натиснути на будь-яку клавішу.

Ця програма є дуже корисною, бо оберігає екран від передчасної втрати чіткості та кольоровості зображення, та має широку область застосування, особливо на персональних ЕОМ.

2. Технічні характеристики


2.1 Постановка задачі на розробку програми


На мові програмування ASM 86 розробити резидентну програму, яка здійснює гасіння екрану через заданий проміжок часу, якщо жодна клавіша не була натиснена.


2.2 Опис алгоритму та функціонування програми


Процедура OLD_09H отримує вектор переривання 09H, зберігає його в змінній OLD_KB та встановлює новий обробник переривання – NEW_09H.

Процедура обробки переривання NEW_09H викликається по натисканню будь-якої клавіші. Так як в процесі її виконання використовуються регістри, на самому початку процедури усі регістри зберігаються в стек. Потім обнуляється лічильник часу COUNTER. Після цього перевіряється чи був погашен екран. Це робиться шляхом перевірки змінної MODE. Якщо MODE=1 (екран погашен), то здійснюється перехід на мітку SS_OFF, де вміст масиву VIDEO0 – збережена раніше відео пам’ять – заноситься назад в відео пам’ять, режим екрану MODE встановлюється в 0 (екран не погашен), і обробник закінчує свою роботу, розблокувавши перед цим контролер переривань та контролер клавіатури, а також відновивши значення всіх регістрів з стеку.

Якщо ж MODE=0 (екран не погешен), то з стеку відновлюються значення усіх регістрів та керування передається старому обробнику переривання.

Процедура OLD_1CH працює аналогічно процедурі OLD_09H. Вона також отримує вектор переривання 1CH, записує його в змінну OLD_TIMER та встановлює новий обробник переривання – NEW_1CH.

Процедура обробки переривання NEW_1CH викликається приблизно 18.2 рази в секунду. Аналогічно процедурі NEW_09H, NEW_1CH також змінює значення регістрів, і для коректної роботи їх потрібно зберегти в стек, що й робиться на самому початку процедури. Далі перевіряється змінна MODE, щоб запобігти багаторазовому гасінню екрану. Якщо MODE=1 (екран був погашен), то здійснюється перехід на мітку EXIT, де відновлюються з стеку значення регістрів та керування передається старому обробнику переривання.

Якщо MODE=0 (екран не погашен), то перевіряється чи досяг лічильник часу COUNTER необхідного значення. Якщо не досяг, то значення COUNTER просто збільшується на одиницю і, відновивши з стеку значення усіх регістрів, керування передається старому обробнику. Якщо ж лічильник COUNTER досяг заданого значення, то здійснюється перехід на мітку SS_ON, де вміст відео пам’яті зберігається в масив VIDEO0, а в відео пам’ять переписуються нулі із масиву VIDEO1. Після цього змінна MODE встановлюється в 1 (екран погашен), з стеку відновлюються значення регістрів та керування передається старому обробнику переривання.


2.3 Опис язика програмування


ASM 86 являє собою мову програмування низького рівня. Основною різницею язика Assembler від язиків високого рівня таких як C, Pascal та інші, є те, що оператори язиків високого рівня звичайно переводяться в цілі набори машинних кодів, а команди язика Assembler безпосередньо в машинний код. Язик Assembler має багато достоїнств і одним з них є те, що на Assemblerі можна на пряму користуватися командами процесора.

Мова ASM 86 дозволяє оперувати такими символами:

латинські літери: 26 заглавних та 26 строкових літер;

цифри: від 0 до 9;

знаки арифметичних операцій:

+ (додавання)

- (віднімання)

* (множення)

/ (ділення)

= (еквівалентно);

команди пересилки даних, (MOV, LEA, XCHG, PUSH, POP),

команди арифметичних операцій, (ADD, ADC, SUB, SBB, MUL, IMUL, DIV, IDIV),

команди логічних операцій, (NOT, AND,OR, XOR),

команди передачі керування, (JMP, JA, JNA, JB, JNB, JE, JNE, JZ, JNZ, JC, JNC, INT, IRET, CALL, RET)

спеціальні команди, (OFFSET – зміщення, MODEL – модель пам’яті, CMP – порівняння).

Також ASM 86 дозволяє оперувати з регістрами мікропроцесору (AX, BX, CX, DX, DI, SI, CS, DS, ES, SS, BP, SP), з пам’яттю та відео пам’яттю.


2.4 Опис складу технічних і програмних засобів


Гарантується коректна робота програми при наявності слідуючого складу технічних та програмних засобів:

– мікропроцесор................................................. Intel 80286 або вище;

– об’єм оперативної пам’яті............................... 640kb та більше;

– об’єм вінчестера............................................... 40Mb або більше;

– операційна система........................................... MS DOS.

Програма складається з одного виконавчого файлу ssaver. Для того, щоб запустити програму на виконання необхідно просто набрати її ім’я в командному рядку DOS , вказавши перед ним шлях до файлу.

Наприклад C:ssaverssaver

Висновок


Завдяки виконаній роботі, був детально розглянуто та реалізовано алгоритм роботи резистентної програми, керування процесом обробки даних отриманих від портів на яких знаходиться пристрій виводу на екран. Була створена програма, яка гасить екран, якщо не була натиснена жодна клавіша.

Перелік літератури


Том Сван “Освоение Turbo Assembler” (Второе издание) Диалектика 1996г.

Д. Бредли “Программирование на языке Ассемблер для IBM PC”

П. Нортон “Программно аппаратная организация компьютера IBM PC”

Ю.С. Лукача “Программно - технические средства персональных ЭВМ семейства IBM PC”.

В.Н. Пильщиков “Программирование на языке ассемблер”-“Диалог-Мифи” Москва 1997.

Текст програми


.MODEL TINY

.CODE

ORG 100H

START:

JMP INIT


OLD_KB DW 0,0

OLD_TIMER DW 0,0MODE DB 0

COUNTER DB 0

VIDEO0 DB 4000 DUP (?)

VIDEO1 DB 4000 DUP (0)


OLD_09H PROC

MOV AH,35H

MOV AL,09H

INT 21H

MOV CS:OLD_KB,BX

MOV CS:OLD_KB+2,ES

MOV AH,25H

MOV AL,09H

LEA DX,NEW_09H

INT 21H

RET

OLD_09H ENDP


NEW_09H PROC

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX


PUSH DX

PUSH DI

PUSH SI

PUSH DS

PUSH ES

MOV CS:COUNTER,0

CMP CS:MODE,1

JE SS_OFF

POP ES

POP DS

POP SI

POP DI

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

JMP DWORD PTR CS:OLD_KB

SS_OFF:

MOV AX,0B800H

MOV ES,AX

MOV DI,0

PUSH CS

POP DS

MOV SI,OFFSET VIDEO0

MOV CX,4000

CLD

REP MOVSB

MOV CS:MODE,0

MOV AL,20H


OUT 20H,AL

IN AL,61H

MOV AH,AL

OR AL,128

OUT 61H,AL

MOV AL,AH

OUT 61H,AL

POP ES

POP DS

POP SI

POP DI

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

IRET

NEW_09H ENDP


OLD_1CH PROC

MOV AH,35H

MOV AL,1CH

INT 21H

MOV CS:OLD_TIMER,BX

MOV CS:OLD_TIMER+2,ES

MOV AH,25H

MOV AL,1CH

LEA DX,NEW_1CH

RET

OLD_1CH ENDP

NEW_1CH PROC

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX

PUSH DX

PUSH DI

PUSH SI

PUSH DS

PUSH ES

CMP CS:MODE,1

JE EXIT

CMP CS:COUNTER,0444H

JE SS_ON

INC CS:COUNTER

EXIT:

POP ES

POP DS

POP SI

POP DI

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

JMP DWORD PTR CS:OLD_TIMER

SS_ON:

PUSH CS

POP ES

MOV DI,OFFSET VIDEO0

MOV AX,0B800H

MOV DS,AX

MOV SI,0

MOV CX,4000

REP MOVSB

MOV AX,0B800H

MOV ES,AX

MOV DI,0

PUSH CS

POP DS

MOV SI,OFFSET VIDEO1

MOV CX,4000

CLD

REP MOVSB

MOV CS:MODE,1

JMP EXIT

NEW_1CH ENDP


INIT:

MAIN PROC

CALL OLD_09H

CALL OLD_1CH

LEA DX,INIT

INT 27H

MAIN ENDP

END START

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: