Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Довідкова система по кримінальному праву

Довідкова система по кримінальному праву

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС


Курсова робота

з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»

на тему: «Довідкова система по кримінальному праву»


Харків

Зміст


Вступ

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

1.2 Формальна постановка задачі

1.3 Структура зберігаючих даних:

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

3. Вихідний код програми

Висновок

Список використаної літератури


Вступ


Дуже велика кількість часу витрачається на пошук тієї чі іншої інформації. Довідкова система спрямована по зменшення витрат часу, фізичних втрат на пошук, та інших витрат на здобуття тієї чи іншої інформації. На сьогодні ця тема дуже актуальна і тому я вибрав саме її. Первинною задачею є створення програми «Довідник»

Я вибрав мову програмування Turbo Pascal, з метою закріплення своїх навиків з програмування та вона я найбільш оптимальною для швидкого вирішення задачі.


1. Основна частина


1.1 Неформальна постановка задачі


Розробити програму-«довідник» для збереження та перегляду всієї інформації що стосується термінології.

Введення і збереження інформації про нормативні документи стосовно кримінального права в типизованому файлі:

термін

його визначення

дата заносу в базу

Можливість редагування даної бази

Організація пошуку за критеріями:

Можливість перегляду всіх існуючих документів

Можливість видалення всієї бази.

Зручний інтерфейс для користувача

Швидкість та простота роботи в даній програмі


1.2 Формальна постановка задачі


Вихідні дані:

Позначимо сукупність всіх даних, які будуть заноситись до бази даних через множину К, таким чином К={К1 ,К2 ,…,Кі}, де і=1..n, Кі – терміни з кримінального права.

Кожен документ складається з відомостей, що стосуються цього документу, отже маємо Кі={Кі1 ,Кі2 ,…,Кіj}, j=1..4.

Таким чином ми маємо матрицю всіх відомостей які зберігаються в базі даних, та заносяться користувачем.

Результат:

Множина Рij, яка формуються з вхідних даних а саме множини Аij Шляхом пошуку відповідності О- критерій пошуку терміну.


1.3 Структура зберігаючих даних


R – запис для введення та зберігання інформації від користувача

Z – поле для введення терміну

S – його визначення

Datе – поле для введення дати внесення

f: file of r – перемінна для занесення запису до файлу

pol – процедура для занесення до фолу відомостей

ramo4ka – для виведення на екран рамки

menu_1 – процедура яка виводить на екран першу половину меню

menu_2 - процедура яка виводить на екран другу половину меню

del – для видалення бази

dov – для перегляду всіх існуючих термінів


2. Алгоритми


2.1 Алгоритм основної програми


3. Вихідний код програми


uses CRT,dos;

type r=record

z:string[15];

s:string;

end;


var s1,s2,s3,s4:string;

l,i:byte;

h:char;

f: file of r;d:r;

{------------}

procedure ramo4ka (x1,y1,x2,y2,a,b:byte);

var i:integer;

begin

textbackground(a);

textcolor(b);

window (x1,y1,x2,y2);

write('Ъ');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Д');

end;

write('ї');

for i:=2 to (y2-y1)-1 do

begin

gotoxy(1,i);

write('і');

gotoxy(x2-x1+1,i);

write('і');

end;

write('А');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Д');

end;


write('Щ');

end;


{------------------------}

procedure newreadkey (var a:char;var b:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

{------------------}

procedure menu_1(s1,s2,s3,s4:string;c1,c2,c3,c4:byte);

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(0);

textcolor(c1);

ramo4ka(4,8,18,11,0,c1);

gotoxy(4,2);

write(s1);

textcolor(c2);

ramo4ka(4,12,18,15,0,c2);

gotoxy(4,2);

write(s2);

textcolor(c3);

ramo4ka(4,16,18,19,0,c3);

gotoxy(4,2);

write(s3);

textcolor(c4);

ramo4ka(4,20,18,23,0,c4);

gotoxy(4,2);

write(s4);

end;

procedure menu_2(i,h1,h2,h3,h4,c:byte;s:string);

var a,b:byte;

begin

case i of

1: begin

ramo4ka(4+h1,8,18+h1,11,0,c);

gotoxy(4,2);

write(s)

end;

2: begin

ramo4ka(4+h2,12,18+h2,15,0,c);

gotoxy(4,2);

write(s);

end;

3: begin

ramo4ka(4+h3,16,18+h3,19,0,c);

gotoxy(4,2);

write(s);

end;

4: begin

ramo4ka(4+h4,20,18+h4,23,0,c);

gotoxy(4,2);

write(s);

end;

end;

end;

{------------------}

procedure pol;

var i,n:integer;

begin

assign(f,'d:kil.kil');

window(1,1,40,25);

rewrite(f);

textbackground(14);

clrscr;

window(4,3,37,22);

textbackground(9);

clrscr;

write('vvedi rasmer basi- '); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

clrscr;

write('vvedi pravovoy termin- '); readln(d.z);

writeln('vvedi ego znahenie:');readln(d.s);

seek(f,filesize(f));write(f,d);

end;

close(f);

end;

{.................................}

procedure del;

var c:char;

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(14);

clrscr;

window(4,3,37,22);

textbackground(9);

clrscr;

if fsearch('kil.kil','d:')='' then

begin

textcolor(4);

writeln('faila net');

end

else

begin

write('Udalit fail-Y/N ');readln(c);

if c='y' then

begin

assign(f,'d:kil.kil'); erase(f);

writeln('Udalen');

end;

end;

readln;

end;

{............................}

procedure dov;

var i:integer;b:string;

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(14);

clrscr;

window(4,3,37,22);

textbackground(9);

clrscr;

if fsearch('kil.kil','d:')='' then

begin

textcolor(4);

writeln('faila net');

end

else

begin

clrscr;

assign(f,'d:kil.kil');

reset(f);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);read(f,d);

writeln(i+1,'.', d.z);

end;

write('vvedi termin- ');read(b);

clrscr;

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);read(f,d);

if b=d.z then

begin

writeln(d.z,':'); writeln;

writeln(d.s);

end;

end;

close(f);

end;

readln;

end;

{==================}

begin

textmode(co40);

window(1,1,40,25);

clrscr;

s1:='Termini';

s2:='Prosmotr';

s3:='Udalenie';

s4:='Vihod';

menu_1(s1,s2,s3,s4,0,15,15,15);

i:=1;

menu_2(i,5,0,0,0,15,s1);

repeat

newreadkey(h,l);

case l of

80:i:=i+1;

72:i:=i-1;

end;

case i of

0:i:=4;

5:i:=1;

end;

case i of

1:begin

if h=#13 then

pol;

window(1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

menu_1(s1,s2,s3,s4,0,15,15,15);

menu_2(i,5,0,0,0,15,s1);

end;

2:begin

if h=#13 then

dov;

window(1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

menu_1(s1,s2,s3,s4,15,0,15,15);

menu_2(i,0,5,0,0,15,s2);

end;

3:begin

if h=#13 then

del;

window(1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

menu_1(s1,s2,s3,s4,15,15,0,15);

menu_2(i,0,0,5,0,15,s3);

end;

4:begin

if h=#13 then

halt;

window(1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

menu_1(s1,s2,s3,s4,15,15,15,0);

menu_2(i,0,0,0,5,15,s4);

end;

end;

until h=#27;

end.


Висновок


В цій роботі я створив програму «Довідник», яка полегшує обробітку інформації яка вводиться користувачем. В даній роботі були використані власні процедури та запозичені. Булу підключено два модулі СRT, якій відповідає за графіку та DOS, який працює з файлами. Вся інформація яка водиться користувачем зберігається в файлі, та при необхідності може бути переглянута.

Мовою програмування я обрав Turbo Pascal, оскільки він є найбільш оптимальним для виконання поставленої задачі.


Список використаної літератури


Струков В.М. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 2. Учебное пособие. – Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр.дел,2003. – 188 с.

Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. – X.,1995.

Немнюгин С.А. Turbo Pascal. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Похожие рефераты: