Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Розробка та виконання програм на мові pascal.

Розробка та виконання програм на мові pascal.

Заняття №3.


Розробка та виконання програм на мові Pascal.


Мета: систематизація знань, формування вмінь і навичок, розробки та виконання на ЕОМ найпростіших програм на мові Pascal.

Теоретичні відомості.

Програма на мові Pascal складається:

  • розділ оголошень;

  • розділ текстів процедур і функцій;

  • розділ основного блоку.

Розділ оголошень

program заголовок програми:

{ $…} глобальні директиви компілятора:

uses підключаємі бібліотеки:

label розділ оголошення глобальних міток:

const розділ оголошення глобальних констант:

type розділ оголошення глобальних типів:

var розділ оголошення глобальних змінних:

Розділ текстів процедур і функцій

procedure (function)

label розділ оголошення локальних міток:

const розділ оголошення локальних констант:

type розділ оголошення локальних типів:

var розділ оголошення локальних змінних:

begin основний блок процедури або функції:

end;

Розділ основного блоку програми.

begin основний блок програми:

end.

Програми діляться на прості(лінійні), розгалужені та циклічні. В простих програмах відсутні будь-які перевірки умов та використовуються лінійні оператори. В розгалужених можуть бути оператори умовного та безумовного переходу.

Умовні:

скорочена форма IF умова THEN опер.

повна форма IF умова THEN опер.1 ELSE опер. 2

Оператор безумовного переходу – GOTO «мітка».

Оператор множинного вибору:

CASE вираз OF

мітка1: опер. 1;

мітка2: опер. 2;

END;

Розрізняють три способи організації циклів:

  1. цикл з параметром (FOR .. TO .. DO);

  1. цикл з післяумовою(REPEAT UNTIL);

  1. цикл з передумовою(WHILE .. DO).


Індивідуальне завдання.


Варіант №3.

Скласти та виконати на ЕОМ програми розв’язування слідуючих задач:

Задача 1.

Обчислити та вивести на очищений екран з К-ї позиції L-го рядка в форматованому вигляді значення вихідних даних та результатів обчислення виразу:Обчислити значення виразу на ЕОМ для значень:

A=-6, b=6.4, c=8.85, k=20, l=10


Задача 2.

Обчислити значення даної функції, використовуючи оператори IF_THEN, IF_THEN_ELSE (два варіанти програми):


Виконати для: a=-2.3, b=-8, t1=-4.5, t2=1.2*10-3, t3=4.3


Задача 3.

Обчислити та вивести на екран в стовпчик таблицю значень функції:


Для значень Х із проміжку Х=[-3,5] з кроком h=1.2

Скласти програми, використавши всі структури циклів.


Задача 1:


program zanattia3;

uses crt;

const

k=20;

l=10;

a=-6;

b=6.4;

c=8.85;

var

f:real;

begin

clrscr;

f:=(exp(a)+2*ln(b+c))/(arctan(b))+a*b;

gotoxy(k,l);

textcolor(2);

write('Вiдповiдь : ');

textcolor(3);

write(f:7:5);

textcolor(14);

write(' при а=-6, в=6.4, с=8.85');

end.


Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

______________________________________________________________________________


Вiдповiдь : -34.54943 при а=-6, в=6.4, с=8.85

______________________________________________________________________________


Задача 2:


program zanattia3_variant1;

uses crt;

const

a=-2.3;

b=-8;

t1=-4.5;

t2=1.2e-3;

t3=4.3;

var

y,t:real;

function obch(t:real):real;

begin

if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t);

if t<-3 then obch:=exp(a)+a*b;

if ((t<=3) and (t>=-3)) then obch:=sin(t)/cos(t)+sqrt(a*b+b);

end;


begin

clrscr;

t:=t1;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

t:=t2;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

t:=t3;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

end.


Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :


______________________________________________________________________________


при t= -4.500 вiдповiдь : 18.500

при t= 0.001 вiдповiдь : 3.226

при t= 4.300 вiдповiдь : 50.527

______________________________________________________________________________


program zanattia3_variant2;

uses crt;

const

a=-2.3;

b=-8;

t1=-4.5;

t2=1.2e-3;

t3=4.3;

var

y,t:real;


function obch(t:real):real;

begin

if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t) else

if t<-3 then obch:=exp(a)+a*b else obch:=sin(t)/cos(t)+sqrt(a*b+b);

end;


begin

clrscr;

t:=t1;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

t:=t2;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

t:=t3;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

end.


Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :


______________________________________________________________________________


при t= -4.500 вiдповiдь : 18.500

при t= 0.001 вiдповiдь : 3.226

при t= 4.300 вiдповiдь : 50.527

______________________________________________________________________________


Задача 3:


program zanattia3_variant1;

uses crt;

var

y:real;

x:real;

h:real;

begin

clrscr;

x:=-3;

h:=1.2;

repeat

y:=2*sqr(x-1)+3;

writeln(' y=',y:7:5,' при x=',x:7:5);

x:=x+h;

until x>5;

end.


Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :


______________________________________________________________________________


y=35.00000 при x=-3.00000

y=18.68000 при x=-1.80000

y=8.12000 при x=-0.60000

y=3.32000 при x=0.60000

y=4.28000 при x=1.80000

y=11.00000 при x=3.00000

y=23.48000 при x=4.20000


______________________________________________________________________________


program zanattia3_variant2;

uses crt;

var

y:real;

x:real;

h:real;

begin

clrscr;

x:=-3;

h:=1.2;

while x<5 do begin

y:=2*sqr(x-1)+3;

writeln(' y=',y:7:5,' при x=',x:7:5);

x:=x+h;

end;

end.


Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :


______________________________________________________________________________


y=35.00000 при x=-3.00000

y=18.68000 при x=-1.80000

y=8.12000 при x=-0.60000

y=3.32000 при x=0.60000

y=4.28000 при x=1.80000

y=11.00000 при x=3.00000

y=23.48000 при x=4.20000


Висновок: закріпив основні навички роботи з усіми видами циклів, умов, рівнянь та математичнимх функцій в Torbo Pascal, виконав всі завдання по розробці програм з циклами та розгалудженнями, які надає мова Pascal.

Заняття №4.


Робота з масивами.


Мета: систематизація та поглиблення знань, формування вмінь і навичок, розробки програм обробки масивів.


Теоретичні відомості.


Масив – це структурний тип даних, який складається із фіксованого числа елементів одного типу. Для звернення до елемента масиву необхідно вказати в квадратних дужках порядковий номер елемента А[4]. При описі масиву необхідно вказати його ім’я, вказати, в яких границях здійснюється нумерація елементів, вказавши початкове і кінцеве значення індексів, вказати також тип елементів.

Двовимірний масив – це прямокутна таблиця, яка складається із m рядків та n стовпців. Опис двовимірного масива можна здійснити задавши тип масиву або безпосередньо змінну типу масив.


Індивідуальне завдання.


Варіант №15.

Скласти програму на мові Pascal розв’язку даної задачі та виконання її на ЕОМ. Передбачивши виведення на очищений екран масивів у вигляді матриці та результатів обчислень, супроводивши їх необхідними поясненнями.


Задача 1.

Обчислити максимальне значення із добутку елементів кожного із стовпчиків масива К(6,4).


Задача 2.

Знайти нацбільший та найменьший елементи масиву А(5,5) та поміняти їх місцями. Вивести масив порядках.


Задача 1:


program masiv_1;

uses

crt;

var

k:array [1..6,1..4] of integer;

i,j,max:integer;

dob:array [1..4] of real;

begin

clrscr;

for i:=1 to 6 do

for j:=1 to 4 do begin

write('Введiть елемент K[',i,',',j,']=');

readln(k[i,j]);

end;

for j:=1 to 4 do begin

dob[j]:=1;

for i:=1 to 6 do dob[j]:=dob[j]*k[i,j];

end;

max:=1;

for j:=1 to 4 do if dob[max]

for i:=1 to 6 do begin

for j:=1 to 4 do write(k[i,j],' ');

writeln;

end;

for j:=1 to 4 do write(dob[j]:3:1,' ');

writeln;

write('Максимальний добуток в стовпцi з номером ',max);

writeln(' i дорiвнюї ',dob[max]:3:1);

end.


Р Е З У Л Ь Т А Т И О Б Ч И С Л Е Н Ь П Р О Г Р А М И :


22 3 3 3

4 5 6 7

3 3 3 32

2 -6 -5 4

-7 3 2 0

2 3 4 5

-7392.0 -2430.0 -2160.0 0.0

Максимальний добуток в стовпцi з номером 4 i дорiвнюї 0.0


Задача 2:


program masiv_2;

uses

crt;

var

a:array [1..5,1..5] of integer;

i,j,max1,max2,min1,min2:integer;

temp:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 5 do

for j:=1 to 5 do begin

write('Введiть елемент A[',i,',',j,']=');

readln(a[i,j]);

end;

max1:=1;

min1:=1;

max2:=1;

min2:=1;

for i:=1 to 5 do

for j:=1 to 5 do begin

if a[max1,max2]

max1:=i;

max2:=j;

end;

if a[min1,min2]>a[i,j] then begin

min1:=i;

min2:=j;

end;

end;

clrscr;

writeln('Вихiдний масив:');

for i:=1 to 5 do begin

for j:=1 to 5 do write(a[i,j],' ');

writeln;

end;


temp:=a[max1,max2];

a[max1,max2]:=a[min1,min2];

a[min1,min2]:=temp;


writeln('Перетворений масив:');

for i:=1 to 5 do begin

for j:=1 to 5 do write(a[i,j],' ');

writeln;

end;


end.


Р Е З У Л Ь Т А Т И О Б Ч И С Л Е Н Ь П Р О Г Р А М И :


Вихiдний масив:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 2

5 3 -3 -6 2

11 4 -7 3 2

8 9 2 2 3


Перетворений масив:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 2

5 3 -3 -6 2

-7 4 11 3 2

8 9 2 2 3


Висновок: на практичній роботі я систематизував знання, вміння та навички по роботі з масивами, як двомірними, так і одномірними, навчився працювати з матрицями та операціями з ними.

Заняття №5.


Складання програм з використанням процедур та функцій.


Мета: систематизація та поглиблення знань, вмінь і навичок, розробки програм з використанням процедур та функцій.


Теоретичні відомості.


Підпрограма – це пойменована, логічно закінчена група операторів, яку можна викликати для виконання довільну кількість разів з різних місць програми.

В мові Pascal в ролі підпрограм використовуються процедури і функції. Функція представляє собою групу операторів, в результаті виконання яких обчислюється одне значення, що присвоюється значенню функції.

Опис функції здійснюється за допомогою ключового слова FUNCTION ім’я, а в дужках змінні.

Процедура на відміну від функції може повертати в програму одне, декілька або не повертати жодного значення. В заголовку після ключового слова PROCEDURE ім’я, а в дужках змінні зі своїми описами.


Індивідуальне завдання.


Варіант №13.

Скласти програму на мові Pascal розв’язку даної задачі та виконання її на ЕОМ. Передбачивши виведення на очищений екран результатів обчислень, супроводивши їх необхідними поясненнями.


Задача 1.

Дано масив С(5,4) . Зформувати новий масив К, кожний елемент якого дорівнює відповідному елементу масива С, поділеному на факторіал суми його індексів. Надрукувати масив К по рядках, підрахувавши кількість його елементів, значення яких меньше одиниці.


Задача 2.


Знайти суму від’ємних елементів та середнє значення додатніх елементів масивів: L (6), B (5), H(7) цілих чисел, використовуючи процедури.


Задача 1:

program var_1_1;

uses crt;

var

c,k:array [1..5,1..4] of real;

i,j:integer;

m:byte;

function facktorial(x:integer):real;

var

i:integer;

facktorial1:real;

begin

facktorial1:=1;

if i<=1 then facktorial:=1 else begin

for i:=1 to x do facktorial1:=facktorial1*i;

facktorial:=facktorial1;

end;

end;


begin

clrscr;

writeln('Введiть елементи масива:');

writeln;

for i:=1 to 5 do

for j:=1 to 4 do begin

write('Елемент [',i,',',j,']=');

readln(c[i,j]);

end;

m:=0;

clrscr;

for i:=1 to 5 do begin

for j:=1 to 4 do begin

k[i,j]:=c[i,j]/facktorial(i+j);

if k[i,j]<1 then m:=m+1;

write(k[i,j]:7:5,' ');

end;

writeln;

end;

end.


РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ :


0.50000 0.33333 0.16667 -0.04167

0.66667 0.12500 -0.01667 0.00556

0.20833 -0.01667 -0.00417 0.00119

0.05833 0.01250 0.00417 0.00005

0.00417 -0.00099 0.00005 0.00000


Задача 2:


program var_1_2;

uses crt;

var

l:array [1..7] of integer;

b:array [1..6] of integer;

h:array [1..8] of integer;

v:integer;

s:real;


procedure masiv(var x:array of integer;kol:integer;var vid:integer;var ser:real);

var

i:integer;

begin

clrscr;

vid:=0;

ser:=0;

writeln('Введiть елементи масива :');

writeln;

for i:=1 to kol do begin

write('Елемент x[',i,']=');

readln(x[i]);

if x[i]<0 then vid:=vid+1 else ser:=ser+x[i];

end;

ser:=ser/kol;

end;


begin

masiv(l,6,v,s);

writeln('Вiдемних елементiв: ',v);

writeln('Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: ',s);

repeat until keypressed;


masiv(b,5,v,s);

writeln('Вiдемних елементiв: ',v);

writeln('Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: ',s);

repeat until keypressed;

repeat until keypressed;


masiv(h,7,v,s);

writeln('Вiдемних елементiв: ',v);

writeln('Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: ',s);

end.


РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ :


Введiть елементи масива :


Елемент x[1]=2

Елемент x[2]=-2

Елемент x[3]=-3

Елемент x[4]=5

Елемент x[5]=3

Елемент x[6]=4

Вiдемних елементiв: 2

Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: 2.33


Введiть елементи масива :


Елемент x[1]=23

Елемент x[2]=-3

Елемент x[3]=-4

Елемент x[4]=2

Елемент x[5]=8

Вiдемних елементiв: 2

Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: 6.60


Введiть елементи масива :


Елемент x[1]=4

Елемент x[2]=5

Елемент x[3]=-6

Елемент x[4]=3

Елемент x[5]=2

Елемент x[6]=-7

Елемент x[7]=0

Вiдемних елементiв: 2

Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: 2.00


Висновок: на практичній роботі я систематизував та поглибив вміння та навички по роботі з функціями і процедурами у власних програмах, які дуже легко використовувати завдяки процедурам та функціям.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: