Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Корпоративна інформаційна система R/3

Корпоративна інформаційна система R/3

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний інститут

економіки і управління


Реферат

На тему:

Корпоративна інформаційна система R/3


Виконала:студентка гр. Т-72,

Остапчук Л.


Чернігів 2010

Зміст


Вступ

1. Загальна характеристика системи R/3 та її складових елементів

2. Організація обліку та звітності в системі R/3

Висновок

Список використаних джерел


Вступ


Система SAP R/3 — це інтегрований комплекс програмних засобів корпоративного управління, що поєднує стандартні організаційно-економічні функції та спеціалізовані за галузями господарчі процеси. На сьогодні це одна з найпотужніших і функціонально розвинутих КІС, яку розробила німецька компанія SAP AG (Systems Applications Products), штаб-квартира якої знаходиться в місті Вальдорф. Система R/3 реалізована на базі сучасної клієнт-серверної архітектури (трирівневої), що дає можливість організувати ефективне розподілене оброблення інформації та працювати на різних моделях обчислювальної техніки, має гнучкий інтерфейс користувача і понад 30 мовних варіантів, зокрема й український. Понад 11000 компаній більш як 100 держав світу здійснюють свою діяльність, використовуючи продукт SAP — систему R/2 для великих ЕОМ (мейнфреймів) і систему R/3 для конфігурацій клієнт-сервер і відкритих систем.

1. Загальна характеристика системи R/3 та її складових елементів


З 1992 р. SAP активно працює на ринку СНД. За цей час компанія інвестувала у створення і розширення інфраструктури в СНД понад 7 млн. німецьких марок, здійснила адаптацію до російського законодавства стандартних версій система SAP R/2 і SAP R/3. У 1998 р. SAP СНД відкрила свої офіси в Україні (м. Київ), Казахстані (м. Алма-Ата), Санкт-Петербурзі. На початок 2000 р. SAP R/3 стали успішно використовувати на таких підприємствах, як Туламашзавод, Свердловенерго, Сургутнафтагаз, Донецький металургійний завод і т. ін. Крім того, фірма SAP уклала договори з R/3 з такими відомими підприємствами, як Лукойл, Славнафта, Національний банк України, Міністерство енергетики України, Жидачівський целюлозопаперовий комбінат і т.ін.

До складу R/3 входять додатки в галузі обліку і звітності, контролінгу, організації виробництва, управління матеріальними потоками, а також у сфері забезпечення якості, техобслуговування і ремонту устаткування, збуту, управління персоналом і проектами. Система дає змогу інтегрувати всі господарські процеси в єдину систему планування, управління і контролю діяльності підприємства. Спеціалізований набір рішень надає понад 100 готових сценаріїв для різних галузей, які відображають близько 1000 різних виробничих, організаційних і технологічних процесів для сфери діяльності будь-якого підприємства. Важливою характеристикою R/3 є те, що вона може працювати в умовах інфляції та підтримувати розрахунки в декількох валютах. R/3 побудована за модульним принципом. Модулі можуть бути використані як окремо, так і в комбінації з іншими.

За основними функціональними сферами система R/3 поді-ляється на три напрямки:

облік і звітність;

логістика;

управління персоналом.

Облік і звітність. Система обліку і звітності R/3 є єдиною концепцією, що відображає всі аспекти фінансів, управління інвестиціями, контролінгу, фінансового менеджменту й контролінгу підприємства. Найважливіші її модулі такі: фінансова бухгалтерія, бухгалтерський облік основних засобів, контролінг, управління інвестиціями, фінансовий менеджмент, контролінг підприємства.

Фінансова бухгалтерія (ідентифікатор F1). У цьому модулі збираються всі дані для бухгалтерської та міжнародної звітності. Одночасно повне документальне оформлення господарських операцій і обширна інформація слугують вихідною базою для завдань планування і контролю потреби у відповідних ресурсах для всього підприємства. Крім того, в інтернаціональному середовищі різних компаній, мов, валют і планів рахунків додаток Фінансова бухгалтерія системи R/3 гарантує повний огляд фінансових даних. За допомогою спеціальних адаптаційних режимів забезпечуються цілковита локалізація в середовищі законодавчих вимог, відповідність правовому й методологічному фінансовому розпорядженням; ураховується розходження валютної та податкової систем.

Бухгалтерський облік основних засобів (F1-FM) забезпечує управління основним капіталом підприємства. Центральним елементом додатка є плани оцінки вартості, що відбивають специфіку конкретної країни і пристосовані до її законодавства. На основі планів оцінки підтримується весь процес руху основного засобу від придбання до вибуття; виконується моделювання амортизації та нарахування відсотків; здійснюються інтеграція з додатками управління проектами і розрахунок замовлень під час управління капіталом; інтеграція з додатком ТОРУ (технічне обслуговування і ремонт устаткування) під час управління устаткуванням; управління орендованими основними засобами й незавершеним капітальним будівництвом.

Модуль СО-контролінг є цілісною системою погоджених інструментів планування, керування і контролю, що використовують єдиний порядок звітності для координації змісту і здійснення внутрівиробничих процесів. Додаток підтримує визначення витрат у різних аспектах: контролінг непрямих витрат, облік за видами витрат, облік витрат за місяцями їхнього виникнення, облік витрат за замовленнями, облік витрат за процесами, облік витрат за продуктами, а також у комбінації один з одним, що, у свою чергу, забезпечує всебічний аналіз, оперативне виявлення проблемних галузей та їх оптимізацію.

Управління інвестиціями (ІМ) — це додаток, що забезпечує цілковиту підтримку інвестиційних заходів і проектів — від планування до розрахунку, включаючи розрахунок економічної ефективності й амортизаційне моделювання. За допомогою складання інвестиційної програми спрощується процес планування і складання бюджету для декількох компаній, збільшується ефективність контролю і знижуються ризики виникнення дефіцитів бюджету. На основі цілковитої інтеграції з плануванням і контролем господарських процесів забезпечується гнучка процедура розрахунку інвестиційних заходів.

Модуль фінансового менеджменту (TR) забезпечує ефективне управління ліквідами, цінними паперами, платіжними операціями й ризиками.

Адміністрація ліквідів — компонент, призначений для планування й аналізу фінансових операцій, управління ліквідністю фінансових засобів, платежами й короткотерміновими грошовими вкладами, а також для управління банківськими рахунками, клірингу рахунків, прогнозу ліквідності та розрахунку доходу з капіталу.

Контролінг підприємства (ЕС) — це модуль, що допомагає клієнту оптимізувати вартість акцій підприємства й досягти поставлених завдань із розширення бізнесу та накреслених інвестиційних цілей. Так, інструментарій планування діяльності та складання бюджету підприємства надає можливість інвестиційного планування, складання і контролю бюджету, а також автоматичного одержання даних, що належать до інвестиційної підтримки, з оперативних додатків. Функція облік за місцями виникнення прибутку забезпечує аналіз рентабельності внутрішніх сфер відповідальності, обраних за місцями виникнення прибутку, статей балансу та їх використання під час розрахунку фінансових показників.

Логістика

Система логістики в R/3 надає підприємствам будь-якого розміру і профілю передові рішення, що дозволяють підвищити продуктивність, ефективність та якість господарських процесів і одночасно знизити витрати і час на збут продукції:

Модуль управління матеріальними потоками (ММ) має у своєму розпорядженні інтегрований набір функцій для управління матеріальними потоками, оптимізує всі закупівельні процеси за допомогою керованих потоком операцій функцій оброблення, дозволяє здійснювати автоматичне оцінювання постачальників, скорочує точним веденням запасів і керуванням складами заготівельні та складські витрати й інтегрує контроль рахунків.

У частині закупівель надається комплексний ланцюг

Метод планування й управління виробництвом системи R/3 (РР) надає підприємствам універсальні рішення для сфер планування, керування і виконання виробничих процесів, які відповідають високим вимогам глобальної виробничої мережі, що розвивається. Рішення допоможуть цілком розкрити потенціал підприємства й одержати фактори переваги в конкурентній боротьбі.

Цілий спектр виробничих методів забезпечує можливість застосування виробничого планування для завдань різних галузей і видів виробництва: одиничного, дискретного, безупинного, серійного і проектно-орієнтованого.

Модуль планування в промисловості з безупинним циклом виробництва (PP-РІ). Жодна галузь не піддається змінам так, як промисловість з безупинним циклом виробництва. Ліквідувати невідповідність між плануванням, управлінням і виконанням виробничих процесів, незалежно від характерів процесу і ринків збуту, допоможе додаток планування в промисловості з безупинним циклом виробництва, який розроблено в тісному співробітництві з провідними виробниками галузі.

Система проектів (РS). Рішення в галузі планування і керування проектами поєднує всі сторони робіт із проекту, координує і керує всіма етапами реалізації проектів у безпосередній інтеграції із системою закупівель і контролінгу, від виставляння пропозиції, проектування і затвердження проекту до управління ресурсами і здійснення розрахунків.

Управління якістю (QM). Вироби високої якості потребують довгострокового зв’язку «клієнт-постачальник», заощаджують кошти й підвищують конкурентоспроможність. Використання додатка управління якістю допоможе підвищити якість продукції на всіх фазах існування виробу — від розробки і проекту до планування і виробництва, збуту, техобслуговування і ремонту.

Техобслуговування, ремонт устаткування й управління сервісом (РМ/SM). Рівень технічної оснащеності підвищується; постійно зростає ступінь автоматизації та підсилюється комплексний характер виробництва. Експлуатаційна готовність виробничої техніки стала одним з вирішальних чинників успішної діяльності підприємства. Паралельно цьому міняється законодавча база, що висуває нові вимоги до проведення заходів ТОРУ з урахуванням екологічної безпеки. Крім того, високі вимоги ринку до якості продуктів припускають бездоганний стан виробничого оснащення.

Модуль збуту (SD). Модуль збуту системи R/3, що відповідає світовим стандартам і цілком інтегрований з іншими функціями системи, підтримує весь процес збуту від першого запиту клієнта до остаточного виставляння рахунка, забезпечує можливості поліпшити якість обслуговування з одночасним зниженням витрат і максимально відповідати сподіванням клієнтів.

Управління персоналом

Управління персоналом — це потужний інтегрований прикладний компонент системи R/3, що забезпечує оптимальну підтримку всіх пов’язаних із персоналом завдань підприємства та його адміністративних відділів. Він охоплює такі модулі: менеджмент персоналу, управління тимчасовими даними, розрахунок заробітної плати й управління заходами.

Модуль менеджмент персоналу (РА) підтримує весь процес набору персоналу від уведення даних до обіймання вакантних штатних посад: відображення потреби в трудових ресурсах, пошук нових співробітників за оголошеннями, операції вибору й керування, включаючи кореспонденцію кандидатів.

Компонент дає змогу швидко й ефективно вводити й обробляти дані про співробітників, вести історію й повне документування даних.

Модуль управління тимчасовими даними (РТ) пропонує гнучке представлення всіх процесів в управлінні персоналом, пов’язаних з відображенням, уведенням і оцінюванням робочого часу співробітників. Крім того, уведена інформація про присутність/відсутність може бути використана в інших додатках системи.

Модуль розрахунок заробітної плати (PY) підтримує всі форми й методи розрахунку заробітної плати з різними доповненнями (управління позичками й позиками, витрати на відрядження і т. ін.) і з урахуванням податкового законодавства. У будь-який час є можливість зробити розрахунок заробітної плати для якого-небудь співробітника, з метою перегляду чи контролю під час складання документів, що звільняє від трудомістких ручних розрахунків.

У модулі управління заходами (РЕ) реалізований широкий діапазон функцій, що забезпечують можливість простого й ефективного планування заходів і керування всіма видами заходів — від навчальних курсів до конгресів.

Функції гнучкої системи звітів і атестації забезпечують зворотний зв’язок для підтримки рішення про те, чи є заходи, пропоновані компанією, високоякісними й ефективними.

2. Організація обліку та звітності в системі R/3


Система обліку і звітності R/3 складається з таких основних розділів: бухгалтерія, контролінг, фінансовий менеджмент. Завдяки взаємній інтеграції, а також інтеграції з модулями логістики й управління персоналом, цей додаток стає інструментом управління для всіх підрозділів підприємства. Інтерфейси до ланцюгів логістичних операцій, починаючи із заготівлі і аж до ринку збуту, дають можливість оптимізувати внутрішньозаводські процеси. Ефективність рішень підвищується завдяки включенню до системи загальних для всіх підприємств господарських процесів, які мають місце в угодах із замовниками, постачальниками або банками. Прикладом цього є використання електронних засобів зв’язку (Electronic Commerce) для здійснення комерційних угод. Поряд з наданням усіх бухгалтерських даних у цьому додатку на передній план висуваються завдання з підготовки передусім організаційно-економічної інформації для прийняття стратегічних рішень. При цьому задовольняються потреби різних галузей і держав. Завдяки своїй багатомовності, гнучкому обробленню валют, адаптованим до національної специфіки функціям для розв’язання задач оподаткування, звітності та платіжних операцій, система задовольняє міжнародні вимоги, що може служити передумовою для створення єдиної міжнародної системи обліку і звітності з можливостями консолідації. Згідно з установленим порядком у системі R/3 бухгалтерський облік може бути легко настроєний як на інструкції, що діють у німецькомовних державах (наприклад, принципи ведення бухгалтерського обліку — GOSB), так і на інструкції, що діють в англомовних державах (принципи GAAP), а також на законодавчі вимоги всіх економічно розвинутих держав. Тож виконується важлива вимога для застосування системи в міжнародному масштабі.

Бухгалтерська фіксація всіх господарських операцій здійснюється відповідно до принципу документування і дозволяє робити повну перевірку від балансу і до окремого документа. Уже безпосередньо після проведення облікових операцій на екрані можуть відображатися рахунки, списки сум, оборотні відомості, а також проводитися аналіз балансу і звітів про прибутки і збитки. Центральним елементом інтеграції господарських процесів в системі обліку і звітності є головна книга. Головна книга як центральний елемент інтеграції надає широкий спектр можливостей для зовнішнього обліку та звітності. За допомогою відкритого інтегрованого потоку даних і робіт, зручних для користувачів, значною мірою спрощується процес знаходження правильного розв’язання фінансових та економічних задач і виконуються вимоги, що висуваються до сучасної системи обліку і звітності.

Основні поняття головної книги такі:

Балансова одиниця — це найменша організаційна одиниця зовнішнього обліку і звітності, тобто правова одиниця, яка зводить баланс. Балансова одиниця утворюється, як правило, з урахуванням податкового, правового, фінансово-бухгалтерського поглядів або з точки зору торгового права і в більшості випадків відповідає також самостійній у правовому відношенні організації (підприємству, компанії).

Бізнес-сфера. За своїм змістом сфера може охоплювати будь-яку організаційну одиницю в рамках балансової одиниці (цех, відділення, сектор). Бізнес-сфера відповідає обмеженій сфері діяльності чи відповідальності на підприємстві, якій може бути присвоєно у фінансовій бухгалтерії відповідний статус і складання аналітичних звітів.

Документ є носієм даних і виконує такі функції: джерела даних для складання балансу; транспортування даних для інших функцій, не пов’язаних безпосередньо з призначенням документа, наприклад, таких як місце виникнення витрат, замовлення, проект; носія даних для оперативного оброблення допоміжних облікових операцій, наприклад, дата проведення, кількість нагадувань.

Кожна господарська операція має бути однозначно описана на ос

Основний рахунок. Під основним рахунком у системі R/3 розуміють будь-який рахунок, по якому здійснюється проведення в головній книзі та який містить дані, що описують його функцію. Ці дані зберігаються в основному записі рахунка. Вони управляють створенням і проведенням господарської операції по рахунку, а також обробленням даних проведення.

Висновок


Система R/3 реалізована на базі сучасної клієнт-серверної архітектури (тришарової), що дає можливість організувати ефективне розподілене оброблення інформації та працювати на різних моделях обчислювальної техніки, має гнучкий інтерфейс користувача і понад 30 мовних варіантів, зокрема й український. До складу R/3 входять додатки в галузі обліку і звітності, контролінгу, організації виробництва, управління матеріальними потоками, а також у сфері забезпечення якості, техобслуговування і ремонту устаткування, збуту, управління персоналом і проектами. Система дає змогу інтегрувати всі господарські процеси в єдину систему планування, управління і контролю діяльності підприємства.

Список використаних джерел


С.Н. Колесников. Стратегии бизнеса: управление ресурсами и запасами. – М: Статус-Кво 97, 2000

Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. − К.: КНЕУ, 2005. − 291

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: