Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Полтавський університет споживчої кооперації України


Факультет економіки та менеджменту


Кафедра економічної кібернетики


Звіт про виконання індивідуальних завдань

з дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка”

на тему: „Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application”


Виконав студент гр. ЕК - 22

спеціальності 6.050102 “Економічна кібернетика”

Кот Денис Володимирович


Полтава 2007

Зміст


1. Алгоритми у вигляді блок–схем для розв’язання задач

1.1 Блок-схема до задачі № 1

1.2 Блок-схема до задачі № 2

1.3 Блок-схема до задачі № 3

1.4 Блок-схема до задачі № 4

2. Задачі

2.1 Задача № 1 (прикладна задача)

2.2 Задача № 2 (задача на одновимірний масив)

2.3 Задача № 3 (задача на двовимірний масив)

2.4 Задача № 4 (задача на використання символьних величин)

Блок-схема до задачі № 1


Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application


Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for ApplicationБлок-схема до задачі № 2


Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application


Блок-схема до задачі № 3


Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application


Блок-схема до задачі № 4

Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

Варіант №22


1. Прикладна задача


Якщо a,b,c,d – сторони чотирикутника, то чи не є він паралелограмом?


Текст програми:


program k1;

var

a,b,c,d:integer;

begin

writeln('Введите длины сторон четырехугольника');

read(a,b,c,d);

if ((a=b) and (c=d)) or ((a=c) and (b=d))

then writeln('Четырехугольник- паралелограмм')

else writeln('Это другая фигура');

readln

end.


Результат роботи програми:


2. Задача на одновимірний масив


Визначити максимальний елемент серед елементів масиву В, які задовольняють умову хі < 0, та його порядковий номер.

Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application


Текст програми:


program k2;

const n=10;

var

b:array [1..n] of integer;

i,max,number:integer;

begin

writeln('Введите элементы массива');

for i:=1 to n do

begin

write('b[',i,']=');

readln(b[i])

end;

for i:=1 to n do

begin

write(b[i]:4);

end;

max:=-maxint; number:=0;

for i:=1 to n do

begin

if (b[i]<0) and (b[i]>max) then

begin

max:=b[i];

number:=i

end;

end;

writeln;

if number<> 0 then

begin

writeln('Максимальный среди отрицательных ',max);

writeln('Его номер в массиве ',number);

end

else writeln('Все элементы - неотрицательные');

readln

end.


Результат роботи програми

Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

3. Задача на двовимірний масив


Знайти найбільший і найменший елементи матриці R(K,N), K<=20, N<=10 та поміняти їх місцями. Надрукувати матрицю R й одержану матрицю.

Текст програми (для простоти введення візьмемо менші значення k та n):


program k3;

const k=6;n=3;

var

r:array [1..k,1..n] of integer;

i,j,max,min,x1,x2,y1,y2:integer;

begin

writeln('Введите элементы массива');

for i:=1 to k do

for j:=1 to n do

begin

write('r[',i,',',j,']=');

readln(r[i,j])

end;

writeln;

for i:=1 to k do

begin

for j:=1 to n do write(r[i,j]:3);

writeln

end;

max:=r[1,1];

x1:=1;y1:=1;

for i:=1 to k do

for j:=1 to n do

if r[i,j]>max then

begin

max:=r[i,j];

x1:=i;y1:=j

end;

min:=r[1,1];

x2:=1;y2:=1;

for i:=1 to k do

for j:=1 to n do

if r[i,j]<min then

begin

min:=r[i,j];

x2:=i;y2:=j

end;

writeln;

writeln('Максимальный= ',max);

writeln('Минимальный= ',min);

r[x1,y1]:=min;r[x2,y2]:=max;

writeln;

writeln('Новый массив');

for i:=1 to k do

begin

for j:=1 to n do write(r[i,j]:3);

writeln

end;

readln

end.

Результат роботи програми:


Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application


4. Задача на використання символьних величин


Задано рядок, що містить від 1 до 30 слів, у кожному з яких від 1 до 5 прописних латинських літер, між сусідніми словами – кома, за останнім словом – крапка. Надрукувати цей же рядок слів, але в зворотньому порядку.

Текст програми:


program k4;

uses crt;

var

a,b:string;

i,n:integer;

begin

clrscr;

writeln('Введите строку слов через запятую');

readln(a);

b:='';

n:=length(a);

writeln;

writeln('Строка в обратном порядке слов');

writeln;

for i:=n-1 downto 0 do

if (a[i]<>',') and (i<>0) then b:=a[i]+b

else

begin

write(b);b:='';

if i<>0 then write(',')

end;

write('.');

readln

end.


Результат роботи програми:


Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Похожие рефераты: