Xreferat.com » Рефераты по коммуникации и связи » Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму

Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


КУРСОВА РОБОТА

“Проектування і розрахунок керованих випрямлячів

електричного струму”


Зміст


Завдання до курсової роботи

Вступ

1. Розрахункова частина

Розрахунок силової частини випрямляча

Розробка СІФК

1.2.1 Розрахунок вихідного каскаду

1.2.2 Розрахунок фазозсувного ланцюга

1.2.2 Розробка нуль-органа

1.2.3 Розрахунок генератора лінійно змінної напруги

1.2.4 Розрахунок компаратора

1.2.5 Розрахунок диференціюючої ланки

1.2.6 Розрахунок одновібратора

Література


Вступ


Випрямлячем називається пристрій призначений для перетворення енергії джерела змінного струму в постійний струм. Необхідність в подібному перетворенні з'являється, коли живлення користувача здійснюється постійним струмом, а джерелом електричної енергії є джерело змінного струму, наприклад промислова мережа частотою 50 Гц.

Принцип випрямлення базується на отриманні за допомогою тиристорної схеми із двополярних напруг однополярних напівхвиль напруги, які після фільтра стають згладженими. При великих потужностях навантаження задачу перетворення електричної енергії змінного струму в постійний струм вирішують за допомогою 3-фазних керованих випрямлячів, виконаних за мостовою схемою (рис.1).

Схема імпульсно-фазового керування забезпечує, подачу відкриваючих імпульсів на тиристори перетворювача і разом з перетворювачем вирішує комплекс задач, пов'язаних з формуванням і регулюванням його вихідної напруги.

Загальними вимогами, що пред'являються до системи керування перетворювачем є:

1) надійність відкривання тиристорів силової схеми в усіх режимах її роботи;

2) плавне (в необхідному діапазоні) регулювання кута а подачі керуючих імпульсів на тиристори;

3) висока завадостійкість і надійність.


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму

Рис. 1. Структурна схема керованого трифазного випрямляча


1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА


1.1 Розрахунок силової частини випрямляча


Проведемо розрахунок потужності на навантаженні:


Pdn=Udn · Idn

Pdn=660·800=528 кВА


Знайдемо повну потужність трансформатора (без урахування процесу комутації):


St=1,045·Pdn

St=1,045·528000=551,76кВА


З умови Stр/St вибираємо трансформатор ТСЗП-630 потужністю 645 кВА з характеристиками:


Stр, кВА Р0, кВА Рк, кВА Uk, % Mаса,T
645 2,1 6,0 6,2 2,45

Для трифазної мостової схеми В =0,5.

Визначимо номінальну фазову напругу вторинної обмотки трансформатора (при куті регулювання Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму = 0)


Udn=Ud0 · [cos Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму - (B·Uk%)/100]

Ud0 = Udn/[cos Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму - (B·Uk%)/100] = 660/(1-0,5·6,2/100) = 681,11B


Визначимо номінальну фазову напругу вторинної обмотки U2н:

Ud0=3·Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму·U2/p=2,34·U2н

U2н= 0,427·Ud0 = 0,427·681,11= 291,07B


Необхідна лінійна напруга U2л н становить:


U2лн =U2н ·Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму =291,07·Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму = 503,55В.


Вибираємо лінійну напругу вторинної обмотки потужного трансформатора з номінального ряду 230В, 460В, 660В, 825В


U2л = 660В


Звідки фазна напруга становить


U2 = U2л /Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму = 660 /Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму = 381,5В.


Знаходимо Ud0 для вибраного значення фазної напруги вторинної обмотки тр. U2


Udo = 2,34· U2 = 2,34·381,5= 892,71В.


За відомими значеннямиU1л i U2 (U2 — напруга не на вторинній обмотці трансформатора, а та, яка використовується для розрахунку випрямляча, що живиться від вторинної обмотки трансформатора), визначимо коефіцієнт трансформації силового трансформатора


n =w1/w2=U1л/U2=6000/381,5=15,72


Фазний діючий струм вторинної обмотки трансформатора за умови, що випрямлений струм ідеально згладжений (LпПроектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму), дорівнює:


I2 = 0,817·Idn = 0,817·800 = 653,6А.


Діючий струм первинної обмотки трансформатора, пов'язаний зі струмом вторинної обмотки коефіцієнтом трансформації, визначається за формулою


I1 = (0,817·Idn)/n =І2/n = 653,6/15,72= 41,57А.


Потужність первинної обмотки трансформатора S1, з урахуванням 10%-ної зміни напруги, знаходимо за формулою:


S1=m·1,1·I1· U1 =m·1,1·I1·U1л=3·1,1·41,57·6000=823,086 кВА.


Потужність вторинної обмотки трансформатора S2, з урахуванням 10%-ної зміни напруги, знаходимо через добуток значення кількості фаз m, фазної напруги вторинної обмотки трансформатора і струму вторинної обмотки. Звідси:


S2=m·1,1·U2·I2=3·1,1·381,5·653,6=822,84 кВА.


Оскільки S1 = S2 = SТ = 823,086 кВА, що більше від 645 кВА, то обраний трансформатор не задовольняє умовам.Тому підбираємо наступний трансформатор ТСЗП-1000,який має такі характеристики:


Sт,кВА Р0,кВА Рк,кВА Uк,% Маса,Т
1007 2,6 8,0 6,0 3,5

Перерахуємо величини що зміняться внаслідок зміни Uк:


Ud0=660/(1-0,5·6,0/100)=680,41В

U2н=680,41/2,34=290,77В; U2лн=290,77·Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму=503,03В; Вибираємо U2л=660В;

U2=381,5В;Ud0=892,71В;n=15,72;I2=653,6А;I1=41,57А;S1=S2=823,86кВА.


Отримане значення менше,ніж 1007кВА,тому вибраний трансформатор задовольняє умовам.

Будуємо регулюючу характеристику Ud(a) за формулою(рис.2):


Ud=Ud0 · (cosa-(B·Uk%)/100)


Для напруг Udn і Udn/2 знаходимо наближені значення кутів регулювання


an і an1:

an=arccos(Udн/Ud0+B·Uk%/100)=arccos(660/892,71+0,5·6,0/100)=39,7°

an1=arccos(Udn/2·Ud0+B·Uk/100)=arccos((660/2)·892,71+0,5·6,0/100)=66,44 °


Для знайдених кутів регулювання,а також для кута рівного “0” будуємо

Зовнішні характеристики випрямляча(рис.3).


Ud = Ud0 · cos Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму - (3· Id Xa)/π


Регулюючі та зовнішні характеристики будуємо по формулах:

Ud=Ud0 · (cosa-(B·Uk%)/100)

Ud = Ud0 · cos Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму - (3· Id· Xa)/π


Коефіцієнт використання трансформатора:


Kвт = Pdн /ST = 528/823,086= 0,64.


Знайдемо сумарний індуктивний опір розсіювання, приведений до вторинної обмотки трансформатора


Ха = Uk%·U2/I2 ·100=6,0 ·381,5/653,6·100=0,035 Ом.


Тепер визначимо кути комутації струму випрямляча з формули


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуcos(Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму)-cos(Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму+Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму)=2Id · Ха /Ц6· U2=2· 800· 0,35/Ц6· 381,5=0,059


При куті регулювання Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму=Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму=arccos(cos(Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn) – 0,059)-Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn=arccos(cos(39,7°) – 0,059)-39,7=5,030


При куті регулювання Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму=Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn1


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму1 = arccos(cos(Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn1) –0,059) - Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn1 =arccos(cos(66,44°) –0,059) –66,44°=3,64°


Знаходимо кут зсуву першої гармоніки для 2-х випадків:

1) при Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму=Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму= Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn+Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму/2=39,7 0+5,03°/2 = 42,21°

2) при Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму=Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn1


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму1= Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn1+Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму1 /2 = 66,440+ 3,640/2 = 68,260.


Коефіцієнт спотворення форми кривої змінного струму, що споживається з мережі (коефіцієнт несинусоїдальності) при LПроектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму для трифазної мостової схеми дорівнює:


Кс = 3/Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму= 0,955.


Розрахуємо коефіцієнт потужності випрямляча Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму=Kc· cos(Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму)

1) при Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму=Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму= 0,955·cos(42,210) = 0,7;


2) при Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму=Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струмуn1


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму1 = 0,955·cos(68,260) = 0,35.


Розрахуємо Іа сер. і Uзв. maх для вибору тиристорів.

Обернену максимальну напругу вибираємо з урахування коливань мережі ±10%, а також з урахуванням комутаційних перенапружень. Тому в формулу розрахунку Uзв. тaх вводимо коефіцієнт 1,4:


Іа сер. ≥ Іа = Іdн /3

Uзв. max ≥ 1,05·1,4·Ud0

Іа сер ≥ Іа =800/3 = 266,66А

Uзв. max≥ (1,05 ·1,4·892,71) =1312,28В.

Виберемо тиристор ТБ353-630-14 :

максимально допустимий середній струм у відкритому стані - Іа сер = 630 А, повторююча імпульсна напруга у закритому стані –Uзв.max=1400B.


Характеристики тиристора ТБ353-630-14:

Іа. сер. = 630 А DUa = 2,5 B Uзв. тах = 1400В Uк=3 В Ік = 300 мА tвкл = 4 мкс tвикл. = 41 мкс

Втрати потужності на вентилях розрахуємо за формулою:


DРа = ma· DUa ·Ia


де ma– кількість тиристорів у випрямлячі (для даної схеми становить 6);

DUа – падіння напруги на тиристорах;

Іа – прямий струм тиристора.


DРа = 6∙2,5∙630 = 9,45 кВт.


Для розрахунку коефіцієнта корисної дії випрямляча, без урахування споживання енергії СІФК, знайдемо його значення для 2-х випадків: при вихідній напрузі Ud =Udn i Ud =Udn/2.

Для цього попередньо знаходимо коефіцієнти завантаження для 2-х випадків:


а) Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму=Ud /Udn= Udn /Udn=1,

Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму = (Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму·Pdn)/ (Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму·Pdn+Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму2·DPa+ P0+Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму2 · Pk),


де Pdn – номінальна корисна потужність;

DРа – втрати потужності на вентилях;

Р0 – втрати у магнітопроводі трансформатора;

Рк – втрати в обмотках трансформатора.


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму = (1·528) / (1·528 + 1·9,45 + 2,6 + 1·8,0) = 0,963.

б) Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму= Ud /Udn∙2 = 0,5,

Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму = (0,5·528) /(0,5·528 + 0,25·9,45 + 2,6 + 0,25·8,0) = 0,953.


1.2 Розробка СІФК


Для регулювання вихідної напруги випрямляча застосуємо фазо-імпульсний метод. При цьому до складу перетворюючого пристроя не вводять додаткових силових вузлів, а лише у якості вентелів випрямної схеми використовують керовані ключі – як правило, тиристори. Принцип дії регулятора полягає у тому, що за допомогою спеціальної схеми керування забезпечується регульована затримка на вмикання тиристорів відносно переходу через нуль змінної синусоїдальної напруги. Тобто фаза послідовності імпульсів керування змінюється щодо фази синусоїдної напруги.

Перевагою імпульсних методів керування є те, що, перш за все, надлишок енергії тут просто не береться від джерела живлення (а не гаситься на баластному елементі, як, наприклад, у компенсаційному стабілізаторі). Це в ідеалі (якщо вважати елементи регулятора такими, що не мають, наприклад, опору) за принципом побудови регулятора обумовлює величину ККД у 100 відсотках.

Завданням СІФК є генерація імпульсів керування необхідної амплітуди, тривалості і форми, розподіл їх по відповідних вентилях і визначення моменту подачі цих імпульсів відносно переходу змінної напруги через нуль.

СІФК повинна відповідати наступним вимогам:

забезпечувати достатню для вмикання тиристорів амплітуду напруги і струму імпульсів керування – (10...20) В, (20...2000) мА;

забезпечувати високу крутизну фронтів імпульсів – (150...200) В/ел. градус;

забезпечувати регулювання величини кута α у загальному діапазоні з необхідною точністю;

забезпечувати симетрію імпульсів керування по фазах випрямляча;

забезпечувати достатню для надійного вмикання тиристорів тривалість імпульсів керування – взагалі їх тривалість може складати (π-α), але це не економічно-достатньо, щоб вона була такою, коли струм через тиристор за час дії імпульсу перевищує величину струму утримання;

мати високу завадостійкість.


1.2.1 Розрахунок вихідного каскаду

Для забезпечення захисту тиристора від зворотної напруги на керуючому електроді, паралельно керуючому електроду ставимо діод КД212Г, що забезпечує проходження струму не меншого, ніж струм керуючого електроду 0,3А. Він має параметри:

Iпр.max=1А;Uпр.=1,2В; Uзв.max=100В; Iзв.max=0,1мА.

Оскільки напруга керуючого електроду тиристора і напруга захисного діода VD3 різні, введемо в схему обмежуючий резистор послідовно з вторинною обмоткою трансформатора вихідного каскаду, що дозволить вирівняти напругу на виході трансформатора. Задамо, щоб падіння напруги на обмежуючому резисторі дорівнювало двом третім напруги керування,де Umир.=3 В при струмі керуючого електроду Іm=0,3 А. Тоді вихідна напруга трансформатора становитиме


Um = Umир.· 5/3=3·5/3=5В


Опір обмежуючого резистора


Rобм = (Um – Umир.) /Im = (5-3)/0,3=6,66 Ом


Із номінального ряду опорів вибираємо 6,8 Ом. Для забезпечення формування короткого імпульсу виберемо транзисторний насичений ключ з трансформаторним виходом (рис.5).

Задаємось напругою живлення каскаду Еk = 25В.

Для забезпечення якомога, більшого коефіцієнта підсилення, частотного діапазону для формування переднього фронту імпульсу, а також допустимих напруги та струму на навантаженні попередньо виберемо транзистор КТ972А з параметрами:

Ukе доп. > 2∙ Ek


Іk доп. = 4 А; Ukе доп. = 65 В; Ів mах = 0,5 А;fа = 20МГц;

rв= 3 Ом; rе = 0,08 Ом; rk=730 кОм; Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму= 750; Ukе п. = 1,5 В.


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму

Рис.5. Транзисторний насичений ключ з трансформаторним виходом

Звідси коефіцієнт підсилення:


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму=Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму/(Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму+ 1) = 750/(750 + 1) = 0,9986.

n = Um /Еk = 5/25 Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму0,2.


Колекторний струм насичення


Ik нас. = Іm ∙ n = 0,3∙ 0,2 = 0,06 А.


Максимальні струми та напруги в схемі виберемо з коефіцієнтом запасу Кzi=Кzи=0,8.


Звідси Іk mах = Кzі∙ Ik доп.= 0,8∙ 4 = 3,2 А


Опір навантаження, перерахований до первинної обмотки трансформатора при дії напруги додатньої полярності


Rн = Um/Іm∙ n2 = 5/(0,3∙ 0,2 2) = 416,66 Ом.


Індуктивність намагнічування трансформатора вибираємо такою, щоб максимальний колекторний струм Ik mах в імпульсі не перевищував допустимого значення:


Lmin=(Ek/(Ik max-(Ek/Rн))) ∙ t

Lmin=(25/(3,2-(25/416,66))) ∙4∙10-6 = 3,185 ∙10-5 Гн


Для конструктивного розрахунку вибираємо значення індуктивності 33мкГн. Знаходимо максимальний струм намагнічування


jmax=(Ek /L) ∙t= (25/0,000033) ∙4∙ 10-6 = 3,03 A


Звідси максимальний струм I mn з урахуванням колекторного струму насичення


Іmn =jmах +Іk нас = 3,03 +0,06 =3,09 А.


Струм бази насичення Іб нас. = Іmn / Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму= 3,09 / 750 = 4,12 мА.

Відповідна напруга насичення Uбе н становить 0,9 В.

Величину допустимого викиду напруги знаходимо з урахуванням коефіцієнта завантаження за напругою Кzи.


Umd=Uke max – Ek= Kzu∙ Uke доп- Ek = 0,8∙65- 25 =27 В.


Знаходимо еквівалентне значення шунтуючого резистора


Rш екв=Umd /0,74∙ jmах = 27/ 0,74 ∙3,03 =12,04 Ом.


Враховуючи, що при закриванні транзистора, напруга на вторинній обмотці трансформатора має зворотню полярність, то навантаження в цей момент шунтується діодом. Задаючись напругою на відкритому діоді Ud =1,2B, знаходимо при цьому струм вторинної обмотки трансформатора, який рівняється також струму діода:


Im = (Um -Ud)/R = (5- 1,2)/6,8 = 0,558 А.


Перевіряємо умову неперевершення знайденого струму максимального струму діода. Умова виконується.

Знаходимо перерахований опір до первинної обмотки трансформатора:

Rнп =Um/Im ∙n2 = 5/0,558 ∙ 0,2 2 = 224 Ом.


Реальне значення шунта, що підключається до первинної обмотки трансформатора становить:


Rш =Rнп ∙Rш екв/( Rн п – Rш екв )=224 ∙ 12,04 /(224-12,04) =12,72 Ом


Вибираємо значення опору 13 Ом.

Діод, що забезпечує струм jmax, зворотню напругу Еk, вибираємо КД202Г (Iпр.max=3,5 А, Uзв.max=100 В).

Знаходимо тривалість викиду t0 = 3 ∙L /Rш екв=3 ∙0,000033/12,04 = 8,22 мкс.

Знайдене значення тривалості t0 менше тривалості половини періода частоти мережі живлення 0,01 с.

Вибираючи коефіцієнт насичення транзистора S=1,5, знаходимо необхідний струм бази Іб і значення обмежуючого резистора Rобм в цьому ланцюзі, задаючись значенням вхідної напруги керування ключем Uвх=10 В.


Іб= S ∙Іб нас = 1,5∙0,00412= 6,18 мА.

R обм = (Uвх – Uбен ) /Іб = (10 – 0,9) /0,00618= 1,472 кОм.


Вибираємо стандартне значення з номінального ряду Rобм = 1,5 кОм. Паразитна ємність та індуктивність для вказаних значень індуктивності становить


Cо = 0,03∙ 10-9 Ф, Lc=0,01∙L =0,000033∙0,01=0,33 мкГн


Для обчислення фронту імпульсу знайдемо вихідний опір транзистора і постійну часу даної схеми :

Rекв=rk ∙ (1-Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму)+re∙ (1+Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму)

Rекв=730000 ∙ (1 - 0,9986) + 0,08∙ (1 + (0,9986∙730000 – 0,08) / (0,08 + 3 +1500)) = 1,06 кОм.

Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму

t=1/(2∙3,14∙20∙106)+30∙10-12∙416,66 +0,33∙10-6/1,06∙ 103=2∙10-8с


Звідси тривалість фронту імпульсу


tф=t∙ (1+b) ∙ ln(1+1/(S-1))=16,5 мкс.


еквівалентна потужність на транзисторі становить:


Рекв= Uke n ∙ (j max/2 +Ik нас.)/2 = 1,5 ∙ (3,03/2 + 0,06)/2=1,18 Вт


Обчислена потужність не перевищує максимальну Рк max=8 Вт.


1.2.2 Розрахунок фазозсувного ланцюга

Для формування фазового зсуву 300 нульвого відліку кута регулювання Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму відносно переходу фази через 0 використовуємо фазозсувний ланцюг на основі R-C елементів (рис. 6) та нуль орган.

Розрахуємо амплітудночастотну і фазочастотну характеристики :


К(jw)=U2/U1=[I ∙ (1/jwc)]/[I ∙ (R+1/jwc)]


Позначивши wc=tц і домноживши на jwc,отримаємо:


К(jw)=1/(1+jwtц)

Звідси модуль коефіцієнта передачі:


К(w)=1/√1+(wtц) 2


Фазочастотна характеристика:


j( w )= -arctg(wtц)


З урахуванням коефіцієнта передачі:


U2= U1 /√1+(wtц) 2


Приймаючи значення опору R=330 кОм, знаходимо значення ємності:


С=tg30/2П∙ f∙R=tg300/2∙ 3.14∙ 50∙330 ∙103= 5,56 нФ


Приймаємо значення ємності рівним 5,6 нФ

Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму

Рис.6. Фазозсувний ланцюг


Визначимо максимальне значення вихідної напруги U2 max ланцюга, задавшись діючим значенням вхідної напруги U1=9В


U2 max= U1∙Ц2/√1+(wtц) 2

U2 max=9∙1,41/1,126=11,3В


1.2.3 Розробка нуль-органа

Для порівняння напруги, що поступає з фазозсувного R-С ланцюга з нульовим значенням напруги використовуємо спеціалізований компаратор на інтегральній мікросхемі К554СА3 (рис. 7). Вказана мікросхема живиться від двополярного джерела живлення ±15 В, має максимальний вхідний струм Івх = 0,1 мкА, вихідний - 200 мА. Максимальна вхідна напруга становить ±12 В, а вихідна ±15 В. Даний компаратор має вихід з відкритим колектором і незалежним емітером, що дає можливість, заземливши емітер, мати вихідний сигнал в межах від 0 до напруги живлення +15 В. Для цього колектор під'єднується через резистор до джерела живлення +15 В.


Проектування і розрахунок керованих випрямлячів електричного струму

Рис.7. Нуль-орган


На вході компаратора для забезпечення високої надійності його роботи ставимо резистори по 4,7 кОм, які вирівнюють його вхідні струми, що особливо суттєво для більшості чутливих компонентів, маючих на незалежних входах ємнісні елементи. Для формування прямокутного активного сигналу

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: