Xreferat.com » Рефераты по менеджменту » Організаційна структура управління персоналу підприємства

Організаційна структура управління персоналу підприємства

Відкритий міжнародний університет розвитку людини

"Україна"


Контрольна робота

з дисципліни: "Адміністративний менеджмент"

на тему: "Організаційна структура управління персоналу підприємства"


виконала

студентка 4-ого курсу

групи ЗМЗЕД-41

спеціальності

"менеджмент ЗЕД"

Викладач:

Белянкіна Т.І.


Київ 2008

План


Системи управління персоналом

Технологія управління

Підсистеми управління персоналом організації


1. Системи управління персоналом


Методологія управління персоналом передбачає розгляд сутності персоналу організації як об’єкта управління і процесу формування поведінки індивідів, яка відповідає цілям і завданням організації, методів і принципів управління персоналом.

Системи управління персоналом передбачає формування цілей, функцій, організаційної структури управління персоналом, вертикальних і горизонтальних функціональних взаємозв’язків керівників і фахівців у процесі обґрунтування, розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень.

Технологія управління персоналом передбачає організацію наймання, добору, прийому персоналу, його ділову оцінку, профорієнтацію та адаптацію, навчання, управління його діловою кар’єрою і службово-професійним просуванням, мотивацією та організацією праці, управління конфліктами і стресами, забезпечення соціального розвитку організації, звільнення персоналу тощо. Сюди ж варто віднести питання взаємодії керівників організації з профспілками і службами зайнятості, управління безпекою персоналу (схема 1).

Основу концепції управління персоналом організації наразі складають: зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, уміння їх формувати і спрямувати відповідно до завдань, які стоять перед організацією.

Зміни в економічній і політичній системах у нашій країні надають великі можливості. Та водночас являють серйозну загрозу для кожної особистості і сталості її існування, вносять певну невизначеність у життя практично кожної людини. правління персоналом у такій ситуації набуває особливої значимості, оскільки дає змогу реалізувати, узагальнити цілий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, урахування особистого фактора при формування системи управління персоналом організації.


2. Технологія управління


Нові служби управління персоналом створюють, як уже зазначалось, на базі традиційних служб: відділу кадрів, відділу організації праці і заробітної плати, відділу охорони праці та техніки безпеки. Завдання нових служб полягають у реалізації кадрової політики й координації діяльності управління трудовими ресурсами в організації. У зв’язку з цим вони починають розширювати коло своїх функцій і від суто кадрових питань переходять до розробки системи стимулювання трудової діяльності, управління професійним просуванням, запобігання конфліктів, вивчення ринку трудових ресурсів тощо.

Схема 1. Технологія управління людськими ресурсами

Етапи управління людськими ресурсами (включають комплекс взаємозалежних видів діяльності):

Визначення потреб і РСС

Аналіз ринку праці і управління зайнятістю

Добір та адаптація персоналу

Планування кар’єри співробітників

Забезпечення раціональними умовами праці

Організація виробничих процесів

Аналіз витрат і результатів праці

Розробка системи мотивації

Обґрунтування структури доходів

Організація винахідницької діяльності

Розробка соціальної політики підприємства

Профілактика і ліквідація конфліктів


3. Підсистеми управління персоналом організації


Системи управління персоналом організації – це система, у якій реалізуються функції управління персоналом. Вона включає підсистему загального і лінійного керівництва, а також ряд функціональних підсистем, які спеціалізуються на використанні однорідних функцій (схема 2).

Схема 2

Склад підсистеми управління персоналом

Система управління персоналом

підсистема загального і лінійного керівництва

- управління організацією в цілому

- управління окремими функціональними і виробничими підрозділами організації

Функціональні підсистеми

- планування і маркетинг персоналу

- управління найманням і обліком персоналу

- управління трудовими відносинами

- забезпечення нормальних умов праці

- управління розвитком персоналу

- управління мотивацією поведінки персоналу

- управління соціальним розвитком

- розвиток оргструктури персоналу

- правове забезпечення системи управління

- інформаційне забезпечення системи управління

Підсистеми загального і лінійного керівництва здійснює управління організацією в цілому, управління окремими функціональними й виробничими підрозділами. Функції цієї підсистеми виконують керівник організації, його заступник, керівники функціональних і виробничих підрозділів, їхні заступники, майстри, бригадири.

Підсистеми планування і маркетингу персоналу виконує такі функції: розробка кадрової політики і стратегії управління персоналом, аналіз кадрового персоналу, аналіз ринку праці, організація кадрового планування, планування і прогнозування потреби в персоналі, організація реклами, підтримка зв’язку із зовнішніми джерелами, які забезпечують організацію кадрами.

Підсистема управління та обліку персоналу здійснює організацію наймання персоналу та співбесід, оцінки, добору і приймання персоналу, облік прийому, переміщення, заохочення та звільнення персоналу, професійну орієнтацію та організацією раціонального використання персоналу, управління зайнятістю, діловодне забезпечення системи управління персоналом.

Підсистема забезпечення нормальних умов праці виконує такі функції: дотримання вимог психофізіології та ергономіки праці, дотримання вимог технічної естетики, охорона праці та навколишнього середовища, воєнізована охорона організації та окремих посадових осіб.

Підсистема управління розвитком персоналу забезпечує навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації, введення на посаду та адаптацію нових працівників, оцінку кандидатів на вакантну посаду, періодичну оцінку кадрів, організацію раціоналізаторської і винахідницької діяльності, реалізацію ділової кар’єри і службово-професійного просування, а також організацію роботи з кадровим потенціалом.

Підсистема управління мотивацією поведінки персоналу виконує такі функції: управління мотивацією трудової поведінки, нормування і тарифікація трудового процесу, розробка форм участі персоналу в прибутках і капіталі та форм морального заохочення персоналу, організація нормативно-методичного забезпечення системи управління персоналом.

Підсистема управління соціальним розвитком забезпечує організацію громадського харчування, управління житлово-побутовим обслуговуванням, розвитком культури та фізичного виховання, забезпечення охорони здоров’я і відпочинку, забезпечення дитячими установами, управління соціальними конфліктами й стресами, організацію продажу продуктів харчування і товарів народного споживання, організацію соціально страхування.

Підсистема розвитку організаційної структури управління виконує такі функції: аналіз сформованої оргструктури управління, проектування нової такої оргструктури, розробка штатного розкладу, формування нової структури управління, розробка і реалізація рекомендацій щодо розвитку стилю і методів керівництва.

Підсистема правового забезпечення системи управління персоналом забезпечує вирішення правових питань трудових відносин, узгоджених розпорядницьких та інших документів, щодо управління персоналом, вирішення правових питань господарської діяльності, проведення консультацій щодо юридичних питань.

Підсистема інформаційного забезпечення системи управління персоналом виконує такі функції: ведення обліку і статистики персоналу, інформаційне і технічне забезпечення системи управління персоналом, забезпечення персоналу науково-технічною інформацією, організація роботи органів масової інформації підприємства, проведення патентно-ліцензійної діяльності.

Залежно від розмірів організації склад підрозділів буде змінюватися: у дрібних організаціях один підрозділ може виконувати функції декількох підсистем, а великі функції кожної підсистеми, як правило виконує окремий підрозділ. На нижче представлено схему сучасної організаційної структури системи управління персоналом великої організації.

Узагальнення досвіду вітчизняних та закордонних організацій надає можливість сформувати головну мету системи управління персоналом : забезпечення кадрами, організація їхнього ефективного використання, професійних і соціальних розвиток. Відповідно до цих цілей формується система управління персоналом організації. Як база для її побудови використовуються принципи, тобто правила і методи, науково розроблені й апробовані на практиці.


Схема 3. Схема сучасної організаційної структури системи управління персоналом великої організації

Організаційна структура управління персоналу підприємства


Список використаної літератури


1 Завадський Й. С. Менеджмент: - Т.1 – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997, - 543 с.

2 Обозов Н. Н. Щекин Г. В. Психология работы с людьми. 3-е изд., переработ.- К.: МАУП, 1996. – 136 с.

3 Паркинсон С. Н., Рустомджи М. К. Искусство управления пер с англ. К. Савельева. – М.: Агенство "ФАИР", 1997. – 272 с.

4 Питер Ф. Друкер Эффективный управляющий, пер. А. Мкервали СП "Бук Чембэр Интернэшнл", 1994. – 265 с.

5 Сувельев В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: навчальних посібник. – К.:ВД "Професіонал", 2005

6 Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента, М. - 1995

7 Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995.- 351 с.

8 Шекшля С.В. Управление персоналом современной организации, - М.:1996

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: