Xreferat.com » Рефераты по банковскому делу » Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

484).

8. Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 квітня 2005 року N 125(Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2005 року N 493).

9. Банківські операції. Підручник/ А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та інш. Київ: КНЕУ, 2000.

10. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И. Лаврушина – Москва, «Финансы и статистика», 1998 – 576 с.

11. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків – Львів : ЛБІ НБУ, 2001

12. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. - КНЕУ, 2002.- 316 с.

13. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ. 2004. - 468 с.

14. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд.- М.: «Дело ЛТД»,1995.- 768 с.

15. Синки, Дж. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинкерса. - М.: 1994, Catallaxy.- 820 c.

16. Офіційний сайт НБУ – HTTP://www.bank.gov

17. Офіційний сайт Асоціації банків України – HTTP://WWW.AUB.COM.UA

Додаток А


Операції з обліку капіталу комерційного банка


Клас 5. Капітал банку 

50 

Статутний капітал та інші фонди банку 

500 

Статутний капітал банку 

5000 

П 

Зареєстрований статутний капітал банку Призначення рахунку: облік зареєстрованого статутного капіталу банку. Облік акцій ведеться за номінальною вартістю. За кредитом рахунку проводяться суми збільшення статутного капіталу після реєстрації змін згідно з законодавством України. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення зареєстрованого статутного капіталу; суми несплаченого у встановлений строк зареєстрованого капіталу. 

5001 

КП 

Несплачений зареєстрований статутний капітал банку Призначення рахунку: облік сум зареєстрованого, але несплаченого статутного капіталу. За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого, але несплаченого статутного капіталу в кореспонденції з рахунком 5000. За кредитом рахунку проводяться суми сплаченого статутного капіталу; суми не сплаченого у встановлений строк зареєстрованого капіталу. 

5002 

КП 

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) Призначення рахунку: облік вартості викуплених банком акцій (часток, паїв). Акції обліковуються за номінальною вартістю. Різниця між номінальною вартістю та вартістю викупу списується в межах кредитових залишків спочатку з рахунку 5010, а потім - з рахунку 5022. За дебетом рахунку проводяться суми викуплених акцій (часток, паїв). За кредитом рахунку проводяться суми проданих та анульованих акцій (часток, паїв). 

5003 

П 

Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу Призначення рахунку: облік суми дивідендів, що спрямовані на збільшення статутного капіталу до часу його реєстрації. За кредитом рахунку проводяться суми дивідендів, що спрямовані на збільшення статутного капіталу. За дебетом рахунку перераховуються суми дивідендів у разі збільшення статутного капіталу на рахунки 5000 та 5010; у разі відмови в реєстрації сплачуються за рішенням загальних зборів банку акціонерам (учасникам) або зараховуються на рахунок 5022. 

501 

Емісійні різниці 

5010 

П 

Емісійні різниці Призначення рахунку: облік різниці між номінальною вартістю акції та ціною її розміщення. Під час подальшого викупу власних акцій різниця між номінальною вартістю та ціною викупу акцій списується з цього самого рахунку в межах залишку. За кредитом рахунку проводяться суми позитивної різниці в разі первинного та подальшого розміщення акцій. За дебетом рахунку проводяться суми списання різниці між ціною викупу та номінальною вартістю акцій у межах залишку під час викупу власних акцій. 

502 

Загальні резерви та фонди банку 

5020 

П 

Загальні резерви Призначення рахунку: облік загальних резервів, що створені за рішенням акціонерів (учасників) під різні ризики. За кредитом рахунку проводяться суми прибутку, що спрямовані на формування резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів. 

5021 

П 

Резервні фонди Призначення рахунку: облік резервних фондів банку. Фонди створюються згідно із законодавством України. Резервні фонди банку утворюються за рахунок прибутку. Кошти резервних фондів призначені для покриття можливих збитків та інших витрат. Відрахування в резервні фонди здійснюється в розмірах, передбачених законодавством України. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень у резервні фонди. За дебетом рахунку проводяться суми на покриття збитків та інших витрат, передбачених законодавством України. 

5022 

П 

Інші фонди банку Призначення рахунку: облік інших фондів банку, що створені за рахунок прибутку. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень в інші фонди банку. За дебетом рахунку проводяться суми на покриття збитків звітного та/або минулих років; суми відрахувань до загальних і резервних фондів; суми списань емісійних різниць у разі недостатності коштів на рахунку 5010; суми сплати дивідендів за привілейованими акціями та інші суми відповідно до законодавства України. 

503 

Результати минулих років 

5030 

П 

Нерозподілені прибутки минулих років Призначення рахунку: облік прибутків минулих років до їх розподілу. За кредитом рахунку відображаються суми підтверджених прибутків минулих років; перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок вартості активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття. За дебетом рахунку відображаються суми розподіленого прибутку згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) відповідно до законодавства України. 

5031 

А 

Непокриті збитки минулих років Призначення рахунку: облік сум підтверджених збитків минулих років до їх покриття. За дебетом рахунку відображається облік підтверджених сум непокритих збитків минулих років. За кредитом рахунку відображаються суми покриття збитків минулих років. 

504 

Результати звітного року, що очікують затвердження 

5040 

П 

Прибуток звітного року, що очікує затвердження Призначення рахунку: облік прибутку звітного року до його затвердження загальними зборами акціонерів (учасників). За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року. За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року; суми розподілу прибутку за рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) згідно із законодавством України; суми підтвердженого нерозподіленого прибутку на рахунок 5030 до його розподілу загальними зборами акціонерів (учасників). 

5041 

А 

Збиток звітного року, що очікує затвердження Призначення рахунку: облік збитку звітного року до його затвердження загальними зборами акціонерів (учасників). За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року. За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року; суми покриття збитку; суми збитків, підтверджених загальними зборами акціонерів (учасників), на рахунок 5031 до їх покриття. 

51 

Результати переоцінки 

510 

Результати переоцінки 

5100 

П 

Результати переоцінки основних засобів Призначення рахунку: облік результатів переоцінки основних засобів. За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки основних засобів і відновлення їх корисності; суми визнаних відстрочених податків за результатами уцінки основних засобів. За дебетом рахунку проводяться суми уцінки основних засобів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об'єктів основних засобів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття; суми визнаних відстрочених податків за результатами дооцінки основних засобів. 

5101 

П 

Результати переоцінки нематеріальних активів Призначення рахунку: облік результатів переоцінки нематеріальних активів. За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки нематеріальних активів і відновлення їх корисності. За дебетом рахунку проводяться суми уцінки нематеріальних активів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об'єктів нематеріальних активів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття. 

5102 

АП

Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості цінних паперів, що обліковуються у портфелі банку на продаж до часу їх реалізації. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних дооцінок у разі реалізації цінних паперів. За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних уцінок у разі визнання зменшення корисності цінних паперів або їх реалізації.


5103 

П 

Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії Призначення рахунку: облік результатів переоцінки інвестицій в асоційовані компанії до часу реалізації інвестицій. За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості інвестицій в асоційовані компанії на частку інвестора в сумі зміни величини власного капіталу об'єкта інвестування. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості інвестицій в асоційовані компанії на частку інвестора в сумі зміни величини власного капіталу об'єкта інвестування; суми дооцінки в разі реалізації інвестицій.

5104 

П 

Результати переоцінки за операціями хеджування Призначення рахунку: облік результатів переоцінки інструментів хеджування. За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості інструменту хеджування. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості інструменту хеджування. 

Додаток Б


МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні)


Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, із змінами (далі - Інструкція), встановлені економічні нормативи регулювання діяльності банків, порядок їх розрахунку та їх нормативні значення, що є обов'язковими для виконання всіма банками.

Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні та їх нормативні значення встановлені Інструкцією.

Глава 1. Норматив регулятивного капіталу банку (Н1)

Регулятивний капітал банку, невідкоригований на основні засоби, розраховується за такою формулою:


РК1 = ОК + ДК - В,


де РК1 - регулятивний капітал банку, невідкоригований на основні засоби;

ОК - основний капітал (капітал 1-го рівня);

ДК - додатковий капітал (капітал 2-го рівня);

В - відвернення.

Основний капітал (ОК):

ОК = 5000 + 5003 + 5010 + 5020 + 5021+ 5022 + 50301- Рпр/з - (5001 + 5002 + (4300 - 4309) + 4310 + 5031 + 5041) - (РР - ФР),

де Рпр - результат поточного року;

Рпр/з - результат (збиток) поточного року, що виникає в разі перевищення витрат над доходами, що скориговані на суму неотриманих нарахованих доходів.

Рпр розраховується за такою формулою:

Рпр = 5999 - [(Нд/2 + Пнд + Снд) - Рпс] - до 30.03.2006;

Рпр = 5999 - [(Нд/2 + 1/2Нд/1 + Пнд + Снд) - Рпс] - з 01.04.2006 до 30.06.2006;

Рпр = 5999 - [(Нд + Пнд + Снд) - Рпс] - з 01.07.2006,

Примітка. Усі виноски зазначені в кінці Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні.

де 5999 - технічний рахунок, за яким визначається результат (прибуток/збиток) поточного року як різниця між класами 6 і 7;

Нд/1 - нараховані доходи, що обліковуються за даними аналітичного обліку відповідно до файла С5, строк отримання яких відповідно до умов передбачений до 3 місяців (до розрахунку приймаються активні залишки за рахунками нарахованих доходів);

Нд - нараховані доходи (відповідно до файла С5: Нд = Нд/1 + Нд/2);

Нд/2 - нараховані доходи, що обліковуються за даними аналітичного обліку відповідно до файла С5, строк отримання яких відповідно до умов угоди не визначений або передбачений більше ніж через 3 місяці (до розрахунку приймаються активні залишки за рахунками нарахованих доходів);

Пнд - прострочені нараховані доходи (1419, 1429, 1509, 1519, 1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219, 2229, 3119, 3219, 3579);

Снд - сумнівна заборгованість за нарахованими доходами (1780, 2480, 3589);

Рпс - фактично сформована сума резерву за простроченими понад 31 день і сумнівними до отримання нарахованими доходами (1492, 1493, 1790, 2490, 3191, 3291, 3599).

Якщо в результаті розрахунку Рпр отримано від'ємний результат, то на цю суму (тобто на суму отриманого збитку - Рпр/з) зменшується розмір основного капіталу (ОК);

РР - розрахункова сума резервів за активними операціями банку (кредитними, операціями з цінними паперами, дебіторською заборгованістю, простроченими понад 31 день і сумнівними до отримання нарахованими доходами за активними операціями, коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках у банках, що відображається у відповідних формах звітності банків про стан формування цих резервів);

ФР - фактично сформована сума резервів за активними операціями, що відображається у відповідних формах звітності банків про стан формування цих резервів;

(РР - ФР) - сума недосформованих резервів за активними операціями банків, що відображається у відповідних формах звітності банків про стан формування цих резервів та вираховується з основного капіталу. У разі перевищення суми фактично сформованих резервів над їх розрахунковою сумою до розрахунку приймається нуль.

Додатковий капітал (ДК):

ДК = 1591 + 1593 + 2401 + 3690/12+ 5100/13+ 50301 + 5040 + Рпр/п + СК,

де Рпр - результат поточного року;

Рпр/п - результат (прибуток) поточного року, що виникає в разі перевищення доходів над витратами, що скориговані на суму неотриманих нарахованих доходів.

Рпр визначається у вищенаведеному порядку.

Якщо в результаті розрахунку Рпр отримано позитивний результат, то на цю суму (тобто на суму отриманого прибутку - Рпр/п) збільшується розмір додаткового капіталу (ДК);

СК - субординований капітал. До регулятивного капіталу включається СК за даними відповідної форми звітності про включення субординованого боргу (рахунок 3660) у розрахунок регулятивного капіталу, але не більше ніж 50 відсотків від основного капіталу (ОК).

Додатковий капітал (ДК) не може бути більше основного капіталу (ОК).

Відвернення:


В = (3002 +- 3007/3АП)(4) + (3102 +- 3107/3АП(5) + (3003/2 + 3005/2 + 3103/2 + 3105/2)(6) +- 3007/2АП(7) + - 3107/2АП(8) - ФРвкл(9) + (3122 + 3123 + 3125) + (3132 + 3133 + 3135) + 1516 + 1524/2(10) + 3212/1(11) + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 + 4205 + Сз(12) + Сп(13).


РК1 приймається до розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7).

Регулятивний капітал банку, відкоригований на суму перевищення нормативів Н7 та Н9, розраховується за такою формулою:


РК2 = РК1 - СпН7(14) - СпН9(15).


Регулятивний капітал банку, відкоригований на суму перевищення основних засобів, розраховується за такою формулою:


РК = РК2 - (ОЗ - РК2),


де РК - регулятивний капітал банку;

ОЗ - основні засоби:

ОЗ = (4400 - 4409) + 4430 + 4431 + (4500 - 4509) + 4530;

(ОЗ - РК2) - розмір перевищення ОЗ над РК2 (якщо ОЗ > РК2, то до розрахунку приймається різниця ОЗ - РК2, якщо ОЗ < РК2, то до розрахунку приймається 0).

РК приймається до розрахунку таких нормативів: адекватності регулятивного капіталу (Н2); великих кредитних ризиків (Н8); максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10); інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11); загальної суми інвестування (Н12); відкритої (довгої/короткої) валютної позиції (Н13).

Розмір регулятивного капіталу банку (РК) не повинен бути менше встановленого Національним банком значення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1) згідно з главою 2 розділу II Інструкції.

Глава 2. Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

Норматив адекватності регулятивного капіталу розраховується за такою формулою:РК 


Н2 = 

–––- 

х 100 %, 


Ар де РК - регулятивний капітал банку;

Ар - активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, на суму забезпечення (але не більше ніж сума основного боргу за окремою операцією) за відповідним активом безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав (за умови, що забезпечення відповідає вимогам пункту 2.5 глави 2 розділу VI Інструкції)16, на суму дооцінки17 та зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику, до якої віднесено актив.

Розподіл активів банку за групами ризику:


Номери Коефіцієнт ризику
Класу Розділу Групи Рахунку
1 2 3 4 5
1 10 100 1001 01002 01003 01004 01005 01006 01007 0

101
1011 01012 01013 01017 0


110 1101 01102 01107 0

12 120 1200 01203 01207 01208 0


121 1211 01212 01218 0

14 140 1400 01401 01402/118 01402/219 201403 201404 201405АП 01406 01407 01408 01408/1 01408/2 20


141 1410 01411 01412/120 01412/221 201413 201414 201415АП 01416 01417 01418 01418/1 01418/2 201419 100


142 1420 01421 01422/122 01422/223 201423 201424 201426 01427 01428 01428/1 01428/2 201429 100


143 1430 01435АП 01436 01437 01438 0


144 1440 01446 01447 01448 0

15 150 1500/1А*24 201500/9А* 501600/1А* 201600/2А* 1001502/125 501502/225 1001502/325 01607/1* 201607/2* 1001508/1* 201508/2* 501509 100


151 1510/1* 201510/2* 501512/1* 201512/2* 1001515 1001517 1001518/1* (нараховані доходи за коштами, що обліковуються за рахунками 1510/1, 1512/1) 201518/2* 1001519 100


152 1521/1* 201521/2* 501522 1001523/1* 201523/2* 1001524/126 1001525 100152627 -(-)1527 1001528/1* (нараховані доходи за коштами, що обліковуються за рахунками 1521/1, 1523/1) 201528/2* 1001529 100


158 1580 1001581 1001582 1001589 1001590 -(-)1592 -(-)


178 1780 100


179 1790 -(-)

18 181 1811 1001819 100


188 1880 1001890 -(-)


201 2010 1002018 100


202 2020 1002026 -(-)2027 1002028 1002029 100


203 2030 1002036 -(-)2037 1002038 1002039 100


206 2062 1002063 1002066 -(-)2067 1002068 1002069 100


207 2072 1002073 1002074 1002075 1002076 -(-)2077 1002078 1002079 100


209 2092 1002093 1002096 1002097 1002099 100

21 210 2100 102105 102106 -(-)2107 1002108 102109 100


211 2110 502115 502116 -(-)2117 1002118 502119 100


219 2190 1002191 1002198 1002199 100

22 220 2202 1002203 1002206 -(-)2207 1002208 1002209 100


221 2212 1002213 1002215 1002216 -(-)2217 1002218 1002219 100


222 2220 1002226 -(-)2227 1002228 1002229 100


229 2290 1002291 1002292 1002299 100


240 2400 -(-)


248 2480 100


249 2490 -(-)

26 260 2600А 1002605А 1002607 100


262 2620А 1002625А 1002627 100


265 2650А 1002655А 1002657 100

28 280 2800 1002800/1 1002800/2 02801 1002805 1002806 1002809 100


288 2888 1002889 100


289 2890 -(-)


292 2920А 1002924А 100

30 300 3003/1**28 1003005/1** 1003007/1АП29 -(+/-)3008 100


301 3010 03011 203012 1003013 1003014 1003015АП30 -(+/-)3016 -(-)3017 -(+)3018 100
3 31 310 3103/1** 1003105/1** 1003107/1АП31 -(+/-)3108 100


311 3110 03111 203112 1003113 1003114 1003115АП32 -(+/-)3116 -(-)3117 -(+)3118 1003119 100


319 3190 -(-)3191 -(-)


321 3210 03211 203212/233 1003213 1003214 1003216 -(-)3217 -(+)3218 1003219 100


329 3290 -(-)3291 -(-)

34 340 3400 1003402 1003403 1003407 1003409 100

35 350 3500 100


351 3510 1003519 100


352 3520 1003521 1003522 100


354 3540 1003540/1 1003540/2 03541 1003548 100


355 3550 1003551 1003552 1003559 100


357 3570 1003578 1003579 100


358 3580 1003589 100


359 3590 -(-)3599 -(-)

36 369 3690/234 -(-)

37 370 3705А 50


371 3710 100


373 3739А 100
4 44 440 4400 1004409 -(-)


443 4430 1004431 100

45 450 4500 1004509 -(-)


453 4530 100
9 90 900 9000 1009001 1009002 1009003 100


902 9020 1009023 1009023/1 09023/9 100


909 9090 1009091 100

91 910 9100 50


912 9122 1009129/135 1009129/936 0

92 920 9200/137 209200/238 509201 509202 509203 09204 509205 509206 509207 50


929 9290 100

93 930 9300 100


935 9350 509351 509352 509353 509354 50


939 9390 100

Глава 3. Норматив адекватності основного капіталу (Н3)

Норматив адекватності основного капіталу розраховується за такою формулою:ОК 


Н3 = 

––––

х 100 %, 


ЗА де ОК - основний капітал;

ЗА - загальні активи:

ЗА = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 + 1200 + 1203 + 1207 + 1208 + 1211 + 1212 + 1218 + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 + (1405А - 1405П) + 1407 + 1408 + 1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 + (1415А - 1415П) + 1417 + 1418 + 1419 + 1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 + 1427 + 1428 + 1429 + 1430 + (1435А - 1435П) + 1437 + 1438 + 1440 + 1447 + 1448 + 1500А + 1502 + 1508 + 1509 + 1510 + 1512 + 1515 + 1516 + 1517 + 1518 + 1519 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525 + 1527 + 1528 + 1529 + 1580 + 1581 + 1582 + 1589 + 1600А + 1607 + 1780 + 1811 + 1819 + 1880 + 2010 + 2018 + 2020 + 2027 + 2028 + 2029 + 2030 + 2037 + 2038 + 2039 + 2062 + 2063 + 2067 + 2068 + 2069 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 + 2077 + 2078 + 2079 + 2092 + 2093 + 2096 + 2097 + 2099 + 2100 + 2105 + 2107 + 2108 + 2109 + 2110 + 2115 + 2117 + 2118 + 2119 + 2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2202 + 2203 + 2207 + 2208 + 2209 + 2212 + 2213 + 2215 + 2217 + 2218 + 2219 + 2220 + 2227 + 2228 + 2229 + 2290 + 2291 + 2292 + 2299 + 2480 + 2600А + 2605А + 2607 + 2620А + 2625А + 2627 + 2650А + 2655А + 2657 + 2800 + 2801 + 2805 + 2806 + 2809 + 2888 + 2889 + 2920А + 2924А + 3002 + 3003 + 3005 ± 3007АП + 3008 + 3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 ± 3015АП + 3017 + 3018 + 3102 + 3103 + 3105 ± 3107АП + 3108 + 3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 ± 3115АП + 3117 + 3118 + 3119 + 3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3217 + 3218 + 3219 + 3400 + 3402 + 3403 + 3407 + 3409 + 3500 + 3510 + 3519 + 3520 + 3521 + 3522 + 3540 + 3541 + 3548 + 3550 + 3551 + 3552 + 3559 + 3570 + 3578 + 3579 + 3580 + 3589 + 3705А + 3710 + 3739А + 4102 + 4103 + 4202 + 4203 + 4321 + 4400 + 4430 + 4431 + 4500 + 4530 + 3122 + 3123 + 3125 + 3128 + 3132 + 3133 + 3135 + 3138 + 4105 + 4205 + 4208;

загальні активи коригуються (зменшуються) на суму коштів за рахунками 1406, 1416, 1426, 1436, 1446, 1490, 1491, 1492, 1493, 1526, 1590, 1591, 1592, 1593, 1790, 1890, 2026, 2036, 2066, 2076, 2106, 2116, 2206, 2216, 2226, 2400, 2401, 2490, 2890, 3016, 3116, 3190, 3191, 3216, 3290, 3291, 3590, 3599, 4409, 4509.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: