Xreferat.com » Рефераты по банковскому делу » Міжбанківський кредит

Міжбанківський кредит

Вступ


Одним із джерел поповнення ресурсів комерційного банку є міжбанківський кредит. Кредитними ресурсами торгують фінансово стійкі комерційні банки, в яких завжди є надлишок ресурсів. Ці банки для одержання прибутку прагнуть розмістити вільні ресурси в інших банках. Крім фінансової вигоди, банки-кредитори одержують можливість установлення ділових партнерських стосунків. Банком вигідно розміщувати кредитні ресурси в інших банках порівняно з кредитуванням суб’єктів господарської діяльності, оскільки банки вирізняються вищою надійністю.

Банки-позичальники залучають міжбанківський кредит для розширення своєї кредитної діяльності з клієнтами, а також у зв’язку з необхідністю регулювання банківської ліквідності. В Україні у зв’язку з упровадженням електронних розрахунків міжбанківське кредитування здійснюється через прямі контакти між банком-позичальником і банком-кредитором на договірних умовах, на чітко визначений термін. При укладенні договору на міжбанківський кредит банк-позичальник повинен повідомити банку-кредитору значення своїх економічних нормативів (платоспроможності, ліквідності). Купувати і продавати кредитні ресурси можуть не тільки комерційні банки, а й їхні відділення та філії. Для ефективного регулювання грошово-кредитним ринком, управління ліквідністю банківської системи, виконання функції кредитора останньої інстанції НБУ застосовує такі механізми рефінансування комерційних банків: проведення операцій на відкритому ринку; надання стабілізаційного кредиту; здійснення біржових і позабіржових операцій з купівлі і продажу державних цінних паперів на відкритому ринку.

Міжбанківські розрахунки регламентуються Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженою Постановою Правління НБУ 27 грудня 1999 р. № 621. Для здійснення міжбанківських розрахунків банки встановлюють кореспондентські відносини та відкривають один в одному кореспондентські рахунки.


1. Сутність міжбанківських кредитів і депозитів


Кредитна діяльність комерційних банків невіддільна від операцій на ринку міжбанківських кредитів. Одержання кредитів в інших банках дає можливість поповнювати банківські кредитні ресурси. При надлишку ресурсів банк розміщує їх на міжбанківському ринку, при нестачі ресурсів банк купує їх на ринку. Ринок міжбанківських кредитів є важливою складовою ринку кредитних ресурсів.

Надання й отримання кредитів комерційними банками на міжбанківському ринку регламентується Законом України "Про банки і банківську діяльність", Цивільним кодексом України, нормативними актами НБУ, статутами комерційних банків і кредитними договорами. Кредитні відносини між комерційними банками визначаються на договірних засадах шляхом укладання кредитних договорів, які мають передбачати права та зобов'язання сторін, з належним оформленням справ за міжбанківськими кредитами. Надання міжбанківських кредитів має супроводжуватися відкриттям рахунків відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

На практиці використовуються такі основні різновиди міжбанківського кредиту:

— овердрафт за кореспондентськими рахунками: на відповідному рахунку обліковуються суми дебетових (кредитових) залишків на кореспондентських рахунках банків на кінець операційного дня;

— кредити овернайт, які надані (отримані) іншим банкам: вони надаються іншим банкам на строк не більше одного операційного дня. Цей вид міжбанківського кредиту використовується для завершення розрахунків поточного дня;

— кошти, які надані (отримані) іншим банкам за операціями РЕПО. Ці операції пов'язані з купівлею у них цінних паперів на певний період з умовою зворотного їх викупу за заздалегідь обумовленою ціною або з умовою безвідкличної гарантії погашення у разі, якщо строк операції РЕПО збігається із строком погашення цінних паперів.

Комерційні банки як економічно незалежні кредитні інститути самостійно встановлюють рівень відсоткової ставки за міжбанківськими кредитами залежно від попиту та пропозиції на міжбанківському ринку та рівня облікової ставки.

НБУ обмежує розмір надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку. Так, загальний розмір отримання комерційними банками міжбанківських кредитів обмежується двократним розміром власних коштів банку. Забороняється їх надання та отримання банківськими установами (філіями, управліннями, відділеннями тощо), які не є юридичними особами, крім випадків, коли це здійснюється за дорученням юридичної особи. НБУ, враховуючи фінансовий стан окремих комерційних банків, має право встановлювати інші обмеження щодо залучення та надання міжбанківських кредитів. Такі обмеження необхідні, щоб не допустити надмірного кредитного "самообслуговування" банками один одного поза реальним підключенням до кредитних відносин господарських суб'єктів (товаровиробників). Крім того, ставиться й завдання обмеження можливостей для одержання спекулятивного прибутку на ринку міжбанківських кредитів.

В Україні ринок кредитних ресурсів фактично розділився на дві частини: внутрібанківський та міжбанківський. У цій ситуації великі банки із значною кількістю філій стали створювати власні внутрібанківські ринки з метою оптимального використання своїх наявних кредитних ресурсів.

Важливе значення мають міжбанківські депозити, які надаються в межах кореспондентських відносин між банками. Часто міжбанківські депозити відіграють роль інструмента налагодження більш тісних і довірливих кореспондентських відносин між банками. Тимчасово вільні кошти у банку виникають через відсутність необхідного попиту на фінансовому ринку або невигідність розміщення кредитних ресурсів серед клієнтів. Найпоширеніші терміни депозитів – один, три і шість місяців, граничні – від одного дня до двох років.

Іноді банки використовують у своїй діяльності так звані гарантійні депозити. Вони відкриваються на вимогу банку-кредитора у випадку, коли у нього існують сумніви щодо знецінення активів, або є ризик неплатоспроможності клієнта-позичальника.


2. Надання та облік міжбанківських кредитів


2.1 Документи на оформлення міжбанківських кредитів


З метою отримання міжбанківського кредиту банк-позичальник подає банку-кредитору, як правило, такі документи: заяву; установчий договір; копію статуту, завірену нотаріально; копію ліцензії на проведення банківських операцій, завірену нотаріально; картку із зразками підписів і відбитком гербової печатки, також завірену нотаріально; баланс на поточну звітну дату; розрахунок економічних нормативів на поточну звітну дату; показники діяльності комерційного банку; форму забезпечення і строкове зобов'язання.

Основним джерелом інформації для визначення кредитоспроможності позичальника стосовно міжбанківських кредитів є баланс банку.

Договір міжбанківського кредиту має включати такі основні положення:

1) предмет договору — надання кредиту в певній сумі з певним строком погашення;

2) права і зобов'язання банку-кредитора і банку-позичальника;

3) відповідальність сторін;

4) порядок вирішення спорів;

5) умови зміни договору;

6) особливі умови;

7) строк дії договору.

На ринку міжбанківських кредитів можуть використовуватися також банківські векселі і депозитні сертифікати. Банківський вексель - це вексель, що засвідчує право його власника одержати і безумовне зобов'язання векселедавця сплатити при настанні обумовленого терміну визначену суму грошей особі, яка дала гроші в кредит банку. Депозитний сертифікат — це письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, що засвідчує право вкладника на одержання депозиту.

Прийняття банком оптимального рішення щодо продажу та купівлі ресурсів на міжбанківському ринку можливе лише за умов точного володіння ситуацією на ринку кредитних ресурсів і наукового прогнозування динаміки її зміни.


2.2 Облік отримання міжбанківських кредитів та депозитів


Отримання міжбанківського кредиту

Банк отримав міжбанківський кредит овернайт від іншого комерційного банку:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1621 «Кредити овернайт, отримані від інших банків»

Банк отримав міжбанківський кредит репо від іншого комерційного банку:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1622 «Кредити, отримані від інших банків за операціями репо»

Банк отримав міжбанківський короткостроковий кредит від іншого комерційного банку:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1623 «Короткострокові кредити, отримані від інших банків»

Банк отримав міжбанківський довгостроковий кредит від іншого комерційного банку:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1624 «Довгострокові кредити, отримані від інших банків»

Банк вчасно не сплатив кредит, який надав інший комерційний банк:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1627 «Прострочена заборгованість за кредитами, отриманими від інших банків»

Отримання міжбанківського депозиту

Банк отримав депозит овернайт від іншого комерційного банку:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1610 «Депозити овернайт інших банків»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (1612) та довгостроковому депозиту (1615) від інших комерційних банків.

За отриманий депозит від іншого комерційного банку, банк відсотки не сплатив:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1617 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків»

Банк нарахував витрати за прийнятим депозитом від іншого комерційного банку:

Дебет 1618 «Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк повернув прострочений депозит, який отримав від іншого комерційного банку:

Дебет 1617 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк повернув короткостроковий депозит, який був наданий іншим комерційним банком:

Дебет 1612 «Короткострокові вклади (депозити) інших банків»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Аналогічно відображаються операції по депозиту овернайт (1610) та довгостроковому депозиту (1615) від інших комерційних банків.

Банк не повернув довгостроковий депозит, який надав інший банк:

Дебет 1613 «Довгострокові вклади (депозити) інших банків»

Кредит 1617 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків»

Аналогічно відображаються операції по депозиту овернайт (1610) та короткостроковому депозиту (1612) від інших комерційних банків.

Інший комерційний банк видав з каси кошти інкасаторам і вони їдуть до банку:

Дебет 1007 «Банкноти й монети в дорозі»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Від філії головного банку приїхали гроші:

Дебет 3900 «Рахунки філії, відкриті в банку»

Кредит 1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою»

Банк отримав лізинг від іншого комерційного банку:

Дебет 4400 «Основні засоби»

Кредит 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)»

Банк нарахував витрати по отриманому лізингу від іншого комерційного банку:

Дебет 7028 «Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит 3678 «Інші нараховані витрати»

Банк сплатив відсотки за наданий лізинг іншим комерційним банком:

Дебет 3678 «Інші нараховані витрати»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк зменшує кредиторську заборгованість за отриманий лізинг від іншого комерційного банку:

Дебет 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк нараховує амортизацію на наданий основний засіб, який надав інший комерційний банк в лізинг:

Дебет 7423 «Амортизація»

Кредит 4409 «Знос основних засобів»

Гроші за основний засіб, який був наданий в лізинг, банк перераховує іншому комерційному банку:

Дебет 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введиними в експлуатацію основними засобами»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Після сплати повної суми лізингу та відсотків за лізинг іншому комерційному банку, який надав цей лізинг, банк оприбутковує основний засіб:

Дебет 4400 «Основні засоби»

Кредит 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введиними в експлуатацію основними засобами»

Закривається рахунок амортизації фінансового лізингу отриманого від іншого комерційного банку:

Дебет 4409 «Знос основних засобів»

Кредит 4409 «Знос основних засобів»

Сплата відсотків та суми за лізинг кожного місяця іншому банку, який надав основний засіб у лізинг:

Дебет 7028 «Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит 3678 «Інші нараховані витрати»

Банк не сплатив платіж за лізинг іншому банку, який надав в лізинг основний засіб:

Дебет 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит 4400 «Основні засоби»


2.3 Облік надання міжбанківських кредитів та депозитів


Банк надав іншому комерційному банку депозит овернайт:

Дебет 1510 «Депозити овернайт, розміщені в інших банках»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (1512) та довгостроковому депозиту (1515) від інших комерційних банків.

Банк нарахував дохід за наданим депозитом овернайт, який надав іншому комерційному банку:

Дебет 1518 «Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Кредит 6011 «Процентні доходи за депозитами овернайт, розміщеними в інших банках»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (6012) та довгостроковому депозиту (6013) від інших комерційних банків.

Банк надав іншому комерційному банку субординований борг:

Дебет 1516 «Довгострокові вклади (депозити), розміщені на умовах субординоваго боргу»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Інший комерційний банк повертає депозит овернайт, який йому надав банк:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1510 «Депозити овернайт, розміщені в інших банках»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (1512) та довгостроковому депозиту (1515) від інших комерційних банків.

Інший комерційний банк повертає субординований борг:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1516 «Довгострокові вклади (депозити), розміщені на умовах субординованого боргу»

Інший комерційний банк несвоєчасно повернув депозит овернайт, який банк йому надав:

Дебет 1517 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Кредит 1510 «Депозити овернайт, розміщені в інших банках»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (1512) та довгостроковому депозиту (1515) від інших комерційних банків.

Інший комерційний банк несвоєчасно повернув субординований борг:

Дебет 1517 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Кредит 1516 «Довгострокові вклади (депозити), розміщені на умовах субординованого боргу»

Депозит, який банк надав іншому комерційному банку, стає сумнівним боргом, тому що інший комерційний банк не вчасно його повернув:

Дебет 1581 «Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Кредит 1517 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Банк створює резерв на сумнівний борг (депозит, який банк надав іншому комерційному банку і той банк не повернув його вчасно):

Дебет 7700 «Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками»

Кредит 1890 «Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками»

Депозит, який банк надав іншому комерційному банку і той банк депозит не повернув, банк списує за рахунок резерву:

Дебет 1890 «Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками»

Кредит 1581 «Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Банк списав дебіторську заборгованість перед іншим комерційним банком:

Дебет 9615 «Списана у збиток дебіторська заборгованість»

Кредит 9910 «Контррахунок»

За депозит, який банк надав іншому банку, були не сплачені відсотки і вони стали простроченими:

Дебет 1519 «Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Кредит 1518 «Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Відсотки, які інший комерційний банк не сплатив за наданий банком депозит, стали сумнівними боргами:

Дебет 1580 «Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках»

Кредит 1519 «Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Банк створив резерв на сумнівні відсотки, які не були сплачені іншим комерційним банком, за те, що банк надав іншому комерційному банку депозит:

Дебет 7720 «Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами»

Кредит 1790 «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»

Банк списав сумнівний борг за рахунок резерву, який банк створив за те, що надав іншому комерційному банку депозит, і інший комерційний банк не повернув відсотки:

Дебет 1790 «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»

Кредит 1580 «Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках»

Банк списав прострочені відсотки, які інший банк не сплатив за наданий банком депозит; відсотки списуються за рахунок резерву:

Дебет 9600 «Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками»

Кредит 9910 «Контррахунок»

Банк нараховує амортизацію на основний засіб, який має надати в лізинг іншому комерційному банку:

Дебет 7423 «Амортизація»

Кредит 4409 «Знос основних засобів»

Банк нарахував дохід за наданий основний засіб в лізинг іншому комерційному банку:

Дебет 1528 «Нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам»

Кредит 6018 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банком»

Інший комерційний банк платить за лізинг, який йому надав банк:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1528 «Нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам»

Лізинг, який банк надав іншому комерційному банку, був прострочений:

Дебет 1582 «Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам»

Кредит 1527 «Прострочена заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам»

Створюється резерв на прострочений кредит, який банк надав іншому комерційному банку:

Дебет 7701 «Відрахування в резерви під заборгованість інших банків»

Кредит 1590 «Резерви під нестандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями»

Прострочені відсотки, які банку не були сплачені стають сумнівними:

Дебет 1529 «Прострочені нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам»

Кредит 1528 «Нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам»

Створюється резерв на прострочені відсотки, які не повернув інший комерційний банк:

Дебет 7720 «Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами»

Кредит 1790 «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»

Банк надав кредит овернайт іншому комерційному банку:

Дебет 1521 «Кредити овернайт, надані іншим банкам»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Аналогічно відображаються операції по кредиту РЕПО (1522), короткостроковому кредиту (1523) та довгостроковому кредиту (1524), надані іншим банкам.

Прострочений платіж за наданим кредитом овернайт, який банк надав іншому комерційному банку:

Дебет 1527 «Прострочена заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам»

Кредит 1521 «Кредити овернайт, надані іншим банкам»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому кредиту (1523) та довгостроковому кредиту (1524), надані іншим банкам.

3.4. Отримання кредитів від Національного Банку України (НБУ)

Банк отримав короткостроковий депозит від Національного банку України (НБУ):

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1332 «Короткострокові вклади (депозити) НБУ»

Аналогічно відображається операція по довгостроковому депозиту (1335), отриманому від НБУ.

Банк нарахував відсотки по короткостроковому депозиту, який надав банку НБУ:

Дебет 7005 «Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), отриманими від НБУ»

Кредит 1338 «Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)»

Аналогічно відображається операція по довгостроковому депозиту (1335), отриманому від НБУ.

Банк сплачує нараховані відсотки по наданому депозиту від НБУ:

Дебет 1338 «Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк повертає короткостроковий депозит (НБУ):

Дебет 1332 «Короткострокові вклади (депозити) НБУ»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Аналогічно відображається операція по довгостроковому депозиту (1335), отриманому від НБУ.


3. Аналіз міжбанківського кредиту і депозиту


У сучасних умовах економічного розвитку країни, коли залучення строкових депозитів ускладнюється внаслідок дефіциту власних оборотних коштів підприємств та високих темпів інфляції, зростає значення міжбанківських кредитів під час формування ресурсної бази банків. Основною перевагою цього виду ресурсів є висока мобільність цих коштів, головним недоліком операцій, яка дала б змогу ефективніше управляти пасивними та активними операціями з міжбанківського кредитування.

Міжбанківський ринок – це частина ринку позикових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються та розміщуються банками між собою. Учасниками міжбанківського ринку кредитних ресурсів є Національний банк України, його регіональне управління, комерційні банки, їх філії та відділення. Розміщувати й купувати кредитні ресурси на міжбанківському ринку кредитних ресурсів банку вигідно передусім з двох причин:

1. Комерційні банки, на відміну суб’єктів господарської діяльності, вирізняються вищою надійністю.

2. Процентна ставка за міжбанківськими кредитами, як правило, нижча від ставки за кредитами суб’єктів економіки.

Міжбанківські кредити за складом поділяються на взаємні кредити між комерційними банками та кредитування НБУ комерційних банків. У загальній структурі міжбанківських кредитів переважають взаємні кредити комерційних банків (80 – 85%), проте з розвитком банківської системи частка кредитів НБУ зростатиме.

Розрізняють міжбанківські активні та пасивні кредитні операції:

- ринок міжбанківських кредитів;

- ринок міжбанківських депозитів.

Міжбанківський депозит - це депозит одного банку іншому. Міжбанківський кредит є основним джерелом запозичених коштів комерційного банку і слугує для підтримки кредитного потенціалу, поточної ліквідності банку або забезпечення рентабельного вкладення коштів. Міжбанківський кредит має короткостроковий характер, вирізняється оперативністю надання коштів та вищими порівняно з депозитами процентними ставками. Він здійснюється в рамках кореспондентських відносин банків і є дорожчим порівняно з іншими джерелами кредитування ресурсом (потенціалом) банку.

Суб’єктами міжбанківського кредиту є міжбанківські об’єднання, комерційні банки або інші кредитні інститути, фінансові компанії та Національний банк України. Ці суб’єкти можуть одночасно бути і в ролі кредитора, і в ролі позичальника. Специфіка міжбанківського кредиту визначається тим, що кошти використовуються не для власних господарських потреб банку, а для надання кредиту клієнтам. Тому МБК є формою купівлі-продажу кредитних ресурсів.

Для оперативного залучення необхідних додаткових коштів комерційні банки використовують можливості міжбанківського ринку ресурсів, на якому здійснюється продаж грошових коштів, мобілізованих іншими кредитними установами.

Міжбанківський кредит – це оперативне за способом залучення коштів, але дороге джерело ресурсів банку. Причини продажу одним комерційним банком іншому банківських ресурсів різноманітні:

- відсутність належного попиту і вигідного розміщення ресурсів серед своїх клієнтів;

- необхідність установлення тісніших взаємовідносин між банками;

- прибутковість цієї операції.

Міжбанківські кредити використовуються:

- для оперативного регулювання ліквідності балансу банку;

- для надання кредитів вигідним позичальникам.

Метою аналізу міжбанківських кредитів є визначення:

- залежності діяльності комерційного банку від міжбанківських кредитів;

- доцільності залучення міжбанківських кредитів;

- ефективності використання міжбанківських кредитів.

Міжбанківський кредит має такі форми:

1. Міжбанківські позики на основі кредитного договору і на основі генеральної угоди та співробітництва на ринку міжбанківського кредиту.

2. Залишки коштів на кореспондентських рахунках, заброньовані на термін під узгоджений банківський процент (оформляється кредитною угодою).

3. Платіжний кредит у формі овердрафта за кореспондентським рахунком (оформляється договором про встановлення кореспондентських відносин, або спеціальним договором про овердрафт).

4. Централізовані кредити, що надаються для підтримки певних галузей народного господарства через комерційні банки. Вони найменш вигідні для комерційного банку, тому що маржа на них регулюється НБУ.

5. Переоблік та перезастава цінних паперів у НБУ.

6. Централізовані кредити, що розподіляються на аукціонній основі.

Основна частина міжбанківських договорів має терміновий характер, але деяка їх частина укладається на безстроковій формі. Це передбачає надання міжбанківського кредиту на мінімальний термін, установлений договором, після закінчення якого кредит переходить у безстроковий, тобто може бути стягнений банком у будь-який час за попереднім повідомленням. За будь-якої форми договору процентна ставка встановлюється виходячи з рівня, що склався на ринку в день його підписання.

Важливе місце в джерелах кредитних ресурсів комерційного банку посідають кредити НБУ, які надаються банкам у порядку рефінансування. Кредитні ресурси надаються, як правило, на цілі короткострокового кредитування за дотримання комерційним банком економічних нормативів та резервних вимог.

Рефінансування – це процес здійснення банком активних операцій (кредитних вкладень) за рахунок позик, отриманих у інших банках. Операції з рефінансування є міжбанківськими кредитними операціями, що реалізуються комерційними банками для мобілізації грошових ресурсів. Плата за продані кредитні ресурси встановлюється на основі офіційної ставки НБУ з рефінансування.

Існує певна залежність ставки МБК від ставки рефінансування НБУ. Ставка НБУ є нижньою межею можливих коливань ставки міжбанківського кредиту. Динаміка ставки рефінансування пов’язана з рівнем інфляції в країні, динамікою курсу гривні відносно долара США. У результаті зміни ставки рефінансування змінюється і ставка МБК, збільшуючись чи зменшуючись в окремі періоди.

У річному балансі кредити, отримані від банків, показуються у складі зобов'язань за статтею «Кошти банків» (рахунки 1300, 1310-1313, 1316, (1316), 1317, 1322, 1323, 1325, 1326, (1326), 1327, 1332, 1335, 1500П, 1600, 1600П, 1602, 1610-1612, 1615, 1617, 1620(10)-1624, (1626), 1627).

Кошти розміщені в інших банках відображаються в активах за статтею «Кошти в інших банках» (рахунки 1500, 1500 А, 1502, 1510-1512, 1515-1517, 1520(1), 1521-1525, (1526), 1527, 1580-1582, 1589, 1600А).

Бухгалтерські рахунки для обліку кредитів отриманих є пасивними. За кредитом рахунка відображається сума отриманих кредитів, а за дебетом — сума повернутих кредитів. Механізм обліку отриманих кредитів та процентів за ними аналогічний механізму обліку залучених депозитів.

Отримання міжбанківського кредиту та його погашення можливе тільки в безготівковій формі через кореспондентський рахунок банку в НБУ. Датою надання кредиту вважається дата надходження коштів на коррахунок банку позичальника, а датою повернення кредиту — дата надходження суми заборгованості на рахунок банку-кредитора.


Висновки


Отже, міжбанківський кредит - це позичковий капітал комерційного банку, що передається іншому банку у тимчасове користування на умовах повернення і платності.

Причини продажу одним комерційним банком іншому банківських ресурсів такі:

-наявність в окремі періоди часу надлишкових ресурсів;

-відсутність належного попиту і вигідного розміщення ресурсів серед своїх клієнтів;

-отримання прибутку на купівлі-продажу ресурсів;

-купівля міжбанківських ресурсів для виконання обов’язкового резерву;

-необхідність встановлення більш тісних відносин між банками.

Кредитні відносини між комерційними банками визначаються на договірних засадах, шляхом укладання кредитних договорів, які мають передбачати права та зобов’язання сторін з належним оформленням справ за міжбанківськими кредитами.

Загальний розмір отримання комерційними банками міжбанківських ресурсів обмежується певним розміром власних коштів банку. Забороняється їх надання та отримання банківськими установами (філіями, управліннями, відділеннями тощо), які не є юридичними особами, крім випадків, коли це здійснюється за дорученням юридичної особи.

Таким чином, важливою передумовою здійснення міжбанківських розрахунків є організація міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки являють собою систему, за допомогою якої проводиться виконання та регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов’язаннями, котрі виникають між банками та їх клієнтами.

Кореспондентські відносини є формою співробітництва між банками, що грунтуються на засадах взаємної довіри та узгодженості щодо проведення розрахунків, надання послуг тощо. Кореспондентські відносини охоплюють увесь спектр можливих форм співробітництва між банками.Установлення кореспондентських відносин може відбуватися шляхом взаємного відкриття рахунків чи без відкриття рахунків. Кореспонентські рахунки поділяються на ЛОРО та НОСТРО. Рахунок ЛОРО відкривається у банку для банку-кореспондента. Рахунок банку, відкритий у банку-кореспонденті, буде рахунком НОСТРО.

Облік міжбанківських розрахунків здійснюється на рахунках першого класу «Казначейські та міжбанківські операції» розділів 12 «Кошти в НБУ», 13 «Кошти НБУ», 15 «Кошти в інших банках», 16 «Кошти інших банків». Для обліку розрахунків між філіями та установами одного банку використовуються рахунки третього класу, групи 39 «Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку».

Міжбанківський кредит є основним джерелом запозичених коштів комерційного банку і слугує для підтримки кредитного потенціалу, поточної ліквідності банку або забезпечення рентабельного вкладення коштів.

Міжбанківський кредит має короткостроковий характер, вирізняється оперативністю надання коштів та вищими порівняно з депозитами процентними ставками

Таким чином, міжбанківський кредит – це оперативне за способом залучення коштів, але дороге джерело ресурсів банку.


Список використаної літератури:


Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, затв. Постановою Правління НБУ 27 грудня 1999 р. № 621.

Положення про кредитування: Положення НБУ: Затв. постановою правління НБУ від 28.09.95 №246// Додаток до «Вісника Національного банку». - 1995. -№11.- С.23.

Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затв. постановою Правління НБУ 24,12,2003 №584.

Зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затв. Постановою Правління НБУ 13 березня 2006 р. № 82.

Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТзОВ Автоінтерсервіс, 1996.

Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000.

Коцовська, Ричаківська В.І. Операції комерційних банків, - Львів: ЛБІ НБУ, 2004 - 516с.

Облік і аудит у банках: Підручник/А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін.; За заг. Ред. Проф. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

Кривов’яз Т.В., Остапчук Я.М. Фінансовий обілк у банках: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2008. – 312 с.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: