Xreferat.com » Остальные рефераты » Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

інших країнах, загальний рівень податкового навантаження);

— по-друге, втрачаються їх порівняльні переваги на внутрішньому ринку (через вищі, ніж для підприємств-боржників, фактичні податкові платежі).

Високі абсолютний і відносний рівні фактичного оподаткування ефективніших підприємств означають, що у відношенні до них податкова система України має дискримінаційний характер. Найефективніші підприємства втрачають стимули до розширення діяльності (принаймні, легальної) та створення додаткових робочих місць. Рівень зайнятості та середня продуктивність праці в народному господарстві знижуються, отже — зменшуються і доходи бюджету. Скорочення зайнятості, в свою чергу, вимагає додаткових витрат держави щодо соціального захисту.

Тим часом у таких умовах найменш ефективні підприємства заінтересовані в продовженні своєї діяльності, оскільки це є підставою для збереження податкових пільг. Наслідками здійснюваної в Україні податкової політики стали зростання кількості неефек­тивних підприємств у народному господарстві та триваюче падіння темпів економічного розвитку, викликане неможливістю перерозподілу обмежених виробничих факторів у найефективніші види діяльності (див. табл. 2.1.6.).

Таблиця 2.1.6.

Частка збиткових підприємств у галузях народного господарства України і динаміка реального ВВП (за даними 1992—1999 рр.)

Галузі

Роки

1992

1995

1997

1998

1999

Народне господарство (в цілому)

9,5

22,2

53,4

54,5

55,7

Промисловість

3,7

11,5

45,1

53,9

51,9

Сільське господарство

0,7

28,7

80,1

70,0

51,9

Транспорт

Немає даних

9,6

50,6

58,7

62,9

Зв’язок

Немає даних

3,9

18,1

16,5

29,6

Динаміка реального ВВП

-17,8

-52,2

- 58,4

- 59,1

-59,2


2.2.Структура чинної податкової системи Російської Федерації. Основні групи проблем.


Чинна податкова система Росії потребується в серйозному реформуванні. Побудова справедливої й ефективної податкової системи, забезпечення її ясності, передбачуваності і стабільності є важливою умовою підвищення підприємницької й інвестиційної активності.

В даний час податкова система Росії вже містить ряд методів і засобів, що є прийнятною формою перерозподілу засобів в умовах ринкових відносин.

Податкова система базується на відповідних законодавчих актах держави, який установлюються конкретні методи побудови стягування податків, тобто визначаються елементи податку.

Взагалі характерною рисою нової податкової системи Росії стає поява великої групи місцевих податків і зборів. Місцеві органи відповідно до законодавства можуть уводити 21 вид податків, із котрих 3 є загальнообов'язковими. Це земельний податок, реєстраційний збір із фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, і податок на майно громадян. Інші 18 установлюються (або не встановлюються) за рішенням місцевих органів керування. По більшості місцевих податків гранична ставка обмежена законодавством РФ.

Податкова система Росії стала формуватися в її сучасному виді з 1991 року в результаті прийняття Закону “Про основи податкової системи РФ”. Прийняттям цього закону хотіли покласти в основу побудови російської податкової системи два основних принципи:

 1. охоплення податками всіх суб'єктів , що хазяюють.

 2. однократність обкладення одного виду прибутку тим самим податком за той самий період часу

Перший принцип реалізується за допомогою обов'язкової реєстрації юридичних осіб у податковій інспекції. А другий принцип здійснюється такою побудовою системи податків, що дозволяє уникнути подвійного оподатковування. Але, на жаль, на практику елементи подвійного оподатковування спостерігаються й у схованої й у явній формі.

 1. Якщо сказати в цілому про розвиток системи оподатковування в Росії, те можна зазначити на такі властивості, що їй властиві: наявність мінімальної суми прибутку.

 2. наявність і розмір граничної, найвищої ставки податку, стягнутого з достатньо великих прибутків.

 3. податкові пільги і звільнення від податку визначених категорій громадян і видів прибутків.

 4. зміна розміру податку в залежності від розміру прибутку.

 5. зведення різноманітних видів прибутку одного громадянина в єдиний загальний прибуток.

 6. організація урахування і контролю прибутків, стягування податків.

 7. санкції за приховання прибутків і несплати податків.

Окремі з цих властивостей у тієї або іншому ступеню властиві системі оподатковування , що розвивається , у Росії. Законом “Про основи податкової системи РФ” уведена трьохрівнева система оподатковування підприємств, організацій і фізичних осіб.

Перший рівень - це федеральні податки Росії.

Другий рівень - податки республік у складі РФ і податки країв, областей, автономних областей, автономних округів.

Третій рівень - місцеві податки. Потрібно відзначити, що урядові органи міст Москви і Санкт-Петербурга мають повноваження на встановлення як регіональних, так і місцевих податків.

Трьохрівнева система оподатковування дає можливість кожному органу керування самостійно формувати дохідну частину бюджету, виходячи з власних податків, позик і ін.

Податкова система Росії практично створюється наново, тому що ще недосконала, потребує в поліпшенні, і найближчим часом не може бути стабільною. Податки змінюються і будуть змінюватися навіть в умовах стабілізації податкової системи, тому що податки - це гнучкий інструмент впливу на економіку, що знаходиться в постійному русі. Сьогодні потрібно не проста зміна податкових ставок, а кардинальна податкова реформа, що стимулює діяльність виробника.

Головною подією цього року в контексті змін національного податкового законодавства стало введення в дію з 1 січня 1999 року частини першої Податкового кодексу РФ. Незважаючи на те що частина перша розглядає в основному загальні процедурні питання оподатковування, із її прийняттям платники податків одержали цілий ряд серйозних пільг і гарантів, включаючи надійні гарантії стабільності (незмінності) податкового законодавства і значно більший ступінь захищеності своїх прав у взаємовідносинах із законодавчими і виконавчими, органами РФ.

З 1 січня 1999 року почали застосовуватися 4 нових угоди про запобігання подвійного оподатковування, укладених РФ з ін. державами.

Критична ситуація, що склалася в Росії в 1998 році, призвела до практичного припинення податкових платежів. У результаті перед російським урядом стоїть триєдина задача по відновленню працездатності податкової системи, що виявилися у функціонуванні податкової системи за останні роки, і побудові достатньо стабільної податкової системи на середньострокову перспективу. Вирішувати всі названі задачі потрібно одночасно.

При виборі конкретних заходів для рішення цих задач критично важливо відповісти на питання про причини, що викликали крах податкової системи, готовності економічної системи позитивно реагувати на податкові нововведення, про ступінь спряженості податкової політики з іншими складовими економічної політики.

Стислі висновки з аналізу чинної податкової системи і її вплив на динаміку економічних процесів. За декілька останнього років викристалізувалися такі основні диспропорції між прибутками економіки і податкових надходжень.

По-перше, податкових надходжень надається явно недостатньо для задовільного виконання федерального бюджету і стійкого фінансування бюджетів нижнього рівня.

По-друге, рівень податкового тягаря реального сектора економіки не дозволяє фінансувати навіть просте виробництво.

По-третє, значна частина економіки (тіньовий сектор, сфера обертання і фінансовий сектор) фактично виведені з-під оподатковування.

По-четверте, загальний розмір недоїмок і несплачених санкцій перевищив усі можливі межі.

Галузева структура податкових надходжень показує, що частка податкових платежів галузей сфери виробництва (промисловість, сільське господарство і транспорт) у федеральному бюджеті приблизно в 1,5 разу перевищує частку товарів у зробленому ВВП. Природно, підтримка такого навантаження непосильна для російського виробничого сектора.

Рішення проблеми податкових недоїмок нерозривно пов'язано з рішенням загальної проблеми неплатежів і найбільше з обов'язком виконання господарських договорів економічними суб'єктами.

Сформована ситуація зокрема податкових надходжень потребує радикальних мір організаційного характеру з метою підготування збалансованого проекту бюджетів на наступні роки. Ці міри припускають зниження податкового тягаря для виробників, ліквідацію формальних і неформальних пільг для фінансового сектора і сфери оберту, рішучі санкції проти тіньового обороту.

Заходи для зниження податкового тягаря для виробників, упорядкуванню податкових надходжень і витрат держави.

 1. Термінове зміцнення податкових платежів для дрібних і середніх підприємств із метою мати для дрібних підприємств максимум 2 платежу - соціальний податок і плату за ліцензію (патент), а середніх підприємств - три (ще ПДВ).

 2. Введення додаткового і вагомого податку на елітні автомобілі і нерухомість.

 3. Серйозне зниження податкового навантаження для підприємств, що сплачують справно податки, і можливість для всіх інших перейти в категорію зниженого оподатковування після погашення недоїмки.

 4. Негайний перехід усієї бюджетної сфери на кошторисну систему фінансування, із уведенням штатного розкладу, норм витрат і т.д. Свобода маневру для директорів - тільки за рахунок засобів, що самі заробили, ніякої свободи за рахунок бюджету.

 5. Уряд має диктувати ціну товаровиробнику, а не товаровиробник - уряду. Але уряд реально і своєчасно розплачується за своє замовлення.

 6. Повний перехід бюджетних грошей у казначейство під керування структур уряду, як по прибутках, так і по витратах.

 7. Практична реалізація державної монополії на тютюн і алкоголь.

Податкова система, з одного боку, постійно забезпечує необхідний розмір прибутків для нормального функціонування соціалізацію орієнтованої, федеральної Російської держави, з іншого боку - лишати платникам податків достатні фінансові ресурси.

Особлива увага ми б хотіли приділити тим основним вимогам, що необхідні для податкової системи в даний час:

 1. Ставки оподатковування повинні бути єдиними для всіх підприємств, незалежно від форми власності і незалежно від видів діяльності.

 2. Система податків повинна бути комплексної, тобто спиратися на різноманітні засоби оподатковування при вмілому їхньому сполученні.

 3. Сполучення стабільності і гнучкості податкової системи повинні забезпечити своєчасний вплив на економічні інтереси учасників суспільного виробництва.

 4. Рівні прибутки при рівних умовах їхні одержання повинні оподатковуватися однаковим по розмірі податком; із рівних прибутків при різних умовах їхній одержання прибутку стягаються різні податки.

 5. Єдина податкова ставка повинна доповнюватися системою податкових пільг, що носять цільовий характер. Дія пільг повинно наступати автоматично при виконанні умов, установлених законом.

Для сучасної Росії особливе значення має опрацювання принципів побудови податкової системи стосовно до особливостей розвитку держави федерального типу.

Основні хиби структури оподатковування в країні обумовлені її непристосованістю до сучасних умов. Специфіка переходу економіки до ринку і рішення проблем взаємовідносин федерального центру і регіонів визначають і особливості складу і структури оподатковування.

Сучасна система податків Росії містить декілька економічних необгрунтованих податкових форм. Це податки з виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг), податок на відтворення мінерально-сировинної бази і т.д. У наукових публікаціях і в заявах керівників фінансових і податкових адміністрацій зазначені податки називаються нераціональними і шкідливими. Їх пропонують усунути з практики прийняттям Податкового кодексу.

Система оподатковування повинна спиратися на досягнення науки і досвід закордонних країн, будуватися на подібних принципах у відповідній ситуації. Але про це в останній главі нашої роботи.

У Росії місцеве оподатковування - не тільки найменш розроблена область науково-практичних знань, але і сама суперечлива область правових відношень. Юридично не урегульована проблема балансу владних повноважень центру і місць, Закон про місцеве самоврядування проблеми не вирішує, а Закон про місцеві податки так і не прийнятий. Механізм розподілу податків по ланках бюджетної системи деформований, як і баланс правових повноважень між центральною владою і владою на місцях. Так само проблеми існують і у взаємовідносинах регіональній і місцевій владі.

Сучасний стан російського оподатковування свідчить про те, що в ньому переплетені ринкові й адміністративно-командні принципи організації взаємовідносин платників із державою.

Проголошені в 1990 році принципи організації оподатковування в Росії залишаються не реалізованими на практику, а найчастіше податкові дії серйозно порушують положення законодавства. Не дотримується принцип однократності оподатковування, еластичності податкових ставок. Припускається виборчий підхід до визначення системи податкових пільг і санкції для окремих платників податків.

Стабільність же податкової системи характеризується не тільки тривалою сталістю в складі податків, умовах їхнього збору, але і закріпленням податків за рівнями бюджетної системи в якості їх власної дохідної бази.

Податкова система повинна бути вільної і від малоефективних податкових форм, тобто таких видів податків, збір яких потребує витрат, що значно перевищують розмір податкових надходжень.

Такі податки тільки заплутують і ускладнюють оподатковування, утрудняють податковий контроль, відволікає робітників, і електронні системи від дійсно серйозних податків.

До хиб російської системи оподатковування можна віднести і те, що вона грунтується на оподатковуванні результатів виробництва (прямі податки) і товарообігів (непрямі податки). Ця негативна сторона організації оподатковування в Росії глибоко досліджувана Д. Львовом, Н. Фроловим і ін. прихильниками раціонального оподатковування.

Основними напрямками реформування системи оподатковування є такі: побудова єдиної податкової системи в інтересах зберігання цілісності Російської держави, винятки умов для формування несумісних регіональних податкових схем; створення оптимальної податкової системи, що забезпечує збалансованість загальнодержавних і приватних інтересів, що сприяє розвитку вітчизняного підприємництва і нарощуванню національного багатства Росії.

Податкова політика, що проводиться в Росії, формована в результаті дії значного числа дуже суперечливих і не завжди взаємозалежних мір, з одного боку, спрямованих на утримання дохідної бази бюджету щодо прийнятному рівні, а з іншого боку - формуючі пільгові режими оподатковування для галузей і груп підприємств, що мають значний вплив у владних структурах. Це визначає доцільність розгляду податкової системи.

У період із 1991 року Росія помітно просунулася вперед по шляху наближення своїх цивільно-правових, бухгалтерських і податкових стандартів до застосовуваного в країнах із розвитою ринковою економікою.

 • Водночас, не важко було зауважити, що цей процес відбувається під впливом ряду чинників, що роблять на нього негативний вплив. Нам би хотілося перерахувати головні з них: постійне бажання заповнювати дефіцит бюджетних засобів за рахунок посилення податкового тягаря.

 • законодавці, уводячи нові податки переслідують тільки ціль створення нового джерела прибутків і, схоже, ігнорує можливість будь-якого впливу таких податків на макроекономіку.

Саме ці причини визначають яскраво виражений фіскальний характер російської системи оподатковування, що в останні роки розвивалася тільки по шляху посилення податкового тягаря для платників податків і ускладнення.

При цьому для російського оподатковування не характерні простота і зрозумілість податкової системи для платників податків, рівномірність розподілу податкового тягаря, використання адекватних економічної ситуації податків.

Сформована за роки економічних перетворень російська податкова система характеризується високою складністю.

 • Тому що різниться 4 рівня різноманітних податків у залежності, від засобу визначення податкової бази: податки, які відносяться на собівартість.

 • податки, що сплачуються за рахунок виторгу від реалізації продукції, робіт, послуг.

 • податки, які відносяться на фінансовий результат.

 • податки, які відносяться на рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Для податкової системи характерна також і суперечливість (тому що діє більш 1000 законних і підзаконних актів).

Велика кількість різновидів податків і платежів викликає заперечення не тільки з боку громадян і виробників, цим незадоволені й окремі вчені економісти.

Досить часто виявляється прагнення підприємств, підприємців, окремих осіб уникнути сплати податків, сховати наявність прибутків оподатковуваних податків, сховати наявність прибутків оподатковуваних податком. Якщо ж податок установлений законом, то відхилення від його сплати є карним злочином.


2.3.Характерні риси сучасної податкової політики республіки Молдова. Існуючі проблеми.


Молдова за рівнем прибутків потрапляє в останню категорію, але за рівнем податкових вилучень тягнеться за високорозвиненими країнами. При цьому, питома вага прибутків до ВВП із року в рік росте. Так, у 1997 році прибутки республіканського бюджету складали 15,5% до ВВП, у 1998 році - 23,6% до ВВП, у 1999 році - 31,9%, де частка податків відповідно 14,5%, 19.8%, 24.3%. Це пояснюється високим рівнем податкового навантаження на суб'єктів що хазяюють, а також скороченням рівня виробництва і, як слідство, падінням обсягів ВВП- у 1,6 разу в порівнянні до 1997 року.

ТАБЛИЦЯ №2.3.1.

Рівень податкових надходжень.

Рік

ВВП (млн.у.г.о.)

Частка

Податків до ВВП,%

Спец. Бюдж. Фондів до ВВП,%

Залученні кошти до ВВП ,%

Всього до ВВП, %

1997

447.6

14.5

0.98


15.5

1998

331.6

19.8

3.8


23.6

1999

281.0

24.3

3.6

4

31.9

Фактично податкове навантаження республіканського бюджету на одного працюючого в середньому по республіці в 1999 році склали 362,4 у.г.о. (проти 212,6 у.г.о. у 1996 році, 328,2 у.г.о. у 1997 році, 425,9 у.г.о. у 1998 році. При низкою чисельності працюючих у загальній чисельності населення (28,3%) співвідношення податкового навантаження до прибутку одного працюючого склало 3,5. Для порівняння: даний показник у РФ по 1998 року дорівнює 2,54.

Таким чином, здійснювана Урядом Молдови податкова політика характеризується прагненням насамперед за рахунок посилення податкового тягаря підприємств і населення вирішити проблему наповнення бюджету. Проте, такі міри можуть принести успіх тільки в дуже обмеженому тимчасовому проміжку (і лише в умовах розвитого ринку). У цілому ж подібна спрямованість податкової стратегії є безперспективною. У цих умовах високий рівень оподатковування неминуче викликає в підприємців прагнення перекласти вагу податкового тягаря на кінцевого споживача, уключивши всю суму податків у ціну товару. У результаті ціна виробника (що включає в себе його витрати, податки і мінімальний прибуток, що залишився після сплати податків) нерідко перевищує ту, що готовий заплатити за його продукцію покупець. Зниження ж продажної ціни ставить виробника на банкрутства. У результаті маємо падіння виробництва, повна відсутність інтересу підприємців не тільки до розширення виробництва, але і взагалі до того, щоб їм займатися. Відбувається в цілком невиправдане переливання капіталу в сферу посередництва і торгівлі. Крім того, як показує практика, слідством збільшення ставок і маси що вилучаються державою податків фактично завжди є посилення інфляційних тенденцій.

У той же час держава поривається максимально поповнити скарбницю, вона всіма доступними для нього засобами, у тому числі і за допомогою силових методів, поривається одержати від платника податків усе, що призначено за законом. З своєї сторони платник податків намагається захистити свої інтереси, домагаючись, щоб податковий тиск був мінімальним і не губив інтересу до підприємництва. Так досвід країн, що мають багатовікову податкову історію, говорить, що податками може вилучатися не більш 40% прибутків платника податків. У нас же, як показують розрахунки, якщо чесно сплачувати усі встановлені законом податки по встановленим у цих законах правилам, то це далеко перевищує ту межу, за межами якої губиться всякий зміст підприємницької діяльності. От і змушені платники податків шукати шляху мінімізації своїх платежів: хто в межах правил, використовуючи наявні в законах можливості, хто приховуючи свою діяльність або частину своїх прибутків і майна.

Так, за 1999 рік робітниками податкових інспекцій перевірено 62,3% підприємств від загального числа підприємств здійснюючу господарську діяльність. У результаті загальна сума донарахованих платежів склала 5982181 млн. л., із яких по основних платежах - 4649253 млн. л.. За 1998 рік перевірено 95,3% підприємств від загального числа. Сума донарахованих платежів склала 3895534279 тис.л., із яких по основних платежах - 2491632491 тис. л.

Таким чином, приховування прибутків від податків у нашій країні набуло характеру національної катастрофи. При цьому, хоча зв'язок між тягарем податку і прагненням піти від нього є, але вона не йде ні в яке порівняння з прямою залежністю відхилень від можливості уникнути податків: якщо така можливість є, платник піде від податків незалежно від того великий податок або малий.

Крім цього, недосконалість податкового законодавства, його недостатня пропрацьованність, систематичні внесення змін у законодавчі документи й інші подібні факти зовсім не сприяють зміцненню податкової дисципліни. Найчастіше платник податків просто не устигає відслідковувати момент внесення нових змін і доповнень у законодавчі і нормативні акти, що природно позначається на слушності числення податків.

Не варто скидати з рахунків національну специфіку. Історично склалося так, що громадяни практично не сплачували податки і це відповідало концепції побудови першого у світі держави без податків. Здається, мало вже хто пам'ятає про те, що в 1960 році Верховною Радою СРСР був прийнятий Закон про поступове скасування податків. Підприємства в адміністративно-командній системі в примусовому порядку відчисляли існуючу частку прибутку в державний бюджет, робітники та службовці ніколи не усвідомлювали, що з їхньої зарплати щось відраховується, а просто одержували низьку заробітну плату. І якщо західні країни і їхні співгромадяни давно засвоїли заповідь Б. Франкліна (1706-1790), що “сплачувати податки і померти повинний кожний,” те в Молдові наново припадає формувати менталітет податкослухняного громадянина, адже відхилення від податків у Молдові придбало рису “національного геройства.”

Таким чином, усе вищевикладене поряд із розірванням господарських зв'язків, відсутністю платоспроможного попиту, високим рівнем безробіття, а також недосконалістю існуючого податкової політики, техніки і права (зокрема, велике кількість пільг, складність числення і т.д.) аж ніяк не сприяють рішенню проблеми збирання податків, що у свою чергу визначає значні недонадходжень в бюджет. У той же час просто несерйозно міркувати про зниження податків, коли в податковій системі є маса законних і незаконних лазівок. У подібних умовах держава не може різко знизити податкове навантаження, оскільки наповнюваність скарбниці істотно зменшиться, що ще більш загострить бюджетну кризу.

3. Реформування податкової системи.

3.1. Основні засади формування податкової політики в Україні на сучасному етапі.


Про вдосконалення податкової системи вже висказано і написано дуже багато. Це питання по­стійно обговорюється як економістами, так і політиками. Разом з тим, у світі ще не знайдено підходу до побудови такої податкової системи, яка б по­вністю задовольнила і державу, і платника податків.

Податкова політика, і, як наслідок, податкова система кожної держави — одна з головних скла­дових формування і розвитку економіки. Вона ви­значає умови і рівень розвитку держави, її со­ціальної сфери, обороноздатності, внутрішньої і зовнішньої політики. Впливають на неї і геогра­фічне положення країни, і традиції народу. Ось чому податкова система повинна будуватися з ура­хуванням багатьох факторів, які в тій чи іншій мірі можуть впливати на результати її функціону­вання. При всьому цьому податкова політика по­винна забезпечити вирішення двоєдиного завдання:

 • з одного боку, встановлення оптимальних податків, які не будуть стримувати розвиток підприємництва;

 • з другого боку, забезпечення надходження до бюджету коштів, достатніх для задоволення дер­жавних і соціальних потреб.

Перехідні процеси в нашій країні проходять над­звичайно складно і неоднозначне, а іноді й болісно. У таких умовах не вдалось обійтись без поми­лок, упущень і прорахунків. Тут впливали як суб'єктивні, так і об'єктивних причини, позна­чився брак досвіду та кваліфікованих кадрів, нау­ково-практичних розробок у сфері розвитку по­даткової системи перехідного періоду.

Як відомо, податки з'явилися у глибокій дав­нині разом із появою владних структур. У східних слов'ян першою формою податків були добровільні підношення своїх племен і данина з чужих.

Перехід від натурального господарства до гро­шового, зародження, формування держави стали головними передумовами виникнення податків.

Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення дер­жави.

Розвиток і зміна форм державного устрою зав­жди супроводжуються вдосконаленням податко­вої системи. Тобто з розвитком держави вдоско­налювалися й системи податків, адже вони є платою суспільства за виконання державою її функцій.

Становлення системи оподаткування немину­че пов'язане з питанням про її вдосконалення, оптимізацію.

Останнім часом питання оподаткування опи­нилися в центрі уваги наукової і громадської дум­ки. Особливо сьогодні, в пошуках шляхів виходу з економічної кризи, назріла необхідність податко­во-бюджетного регулювання в Україні замість про­ведення суто фіскальної податкової політики. Крім цього, сьогодні доводиться на державному рівні визнати гостроту проблеми оподаткування, пов'я­заної з надмірністю податкового тягаря. Останній і є однією з причин фінансової нестабільності підприємств, зменшення сукупного попиту і по­глиблення економічної кризи.

Щоб здійснити реальну розбудову нашої економ­іки через призму соціально-ринкової спрямованості й соціального добробуту, треба не вдосконалювати розподіл і перерозподіл валового внутрішнього про­дукту, а налагодити виробництво і не заважати відрод­женню вітчизняного виробника.

У сучасних умовах спад економічних показників означає втрату ринку як світового, так і внутрішнього. При цьому наявні прогалини миттєво і без­перешкодно заповнюються товаровиробниками — конкурентами з інших країн.

Слід нагадати, що сьогодні в Україні діє по­над 28 законів, які регулюють порядок обчислен­ня і сплати різних видів податків і відрахувань. Усього чинним законодавством передбачено 20 загальнодержавних податків, зборів і відрахувань і 14 місцевих податків та зборів.

Конституція України закріпила положення про те, що система оподаткування встановлюється тільки законами України. Це положення вимагає приве­дення усього податкового законодавства у від­повідність до Конституції України і водночас — це досить зручний момент для вдосконалення систе­ми оподаткування.

Чинна податкова система зазнає нищівної кри­тики як у наукових колах, так і з боку підприємців, політичних діячів, депутатського корпусу. Однак стає дедалі очевиднішим, що ця критика базуєть­ся на емоційних, поверхневих факторах економічної дійсності. Відсутній глибокий аналіз фінансових зв'язків в економіці, потреб держави у фінансо­вих ресурсах для виконання нею функцій із регу­лювання темпів і пропорцій розвитку економіки, підтримання на належному рівні суспільного до­бробуту, обороноздатності, систем державного управління.

На будь-якому етапі розвитку держави існує межа зниження витрат бюджету і рівня його де­фіциту, перевищувати який економічно недоцільно. Зниження рівня оподаткування, як показав досвід проведення податкових реформ у розвинутих краї­нах, не супроводжується швидким зростанням по­даткових надходжень до бюджету через уповільне­ну реакцію економічних суб'єктів на зниження податків. Воно швидко не впливає і на темпи еко­номічного зростання. За оцінками різних економіко-математичних моделей, розрахованих на краї­ни з розвинутою ринковою економікою, тривалість зовнішнього лагу — з моменту зміни податкової політики до зростання доходів бюджету — стано­вить 2,5-3 роки. Зміни ж у темпах економічного зростання проявляються ще пізніше.

За допомогою певної податкової політики можна регулювати такі со­ціально-економічні процеси, як обсяг виробниц­тва, зайнятість, інвестиції, розвиток науки і тех­ніки, структурні зміни ціни, зовнішньоекономічні зв'язки, рівень життя населення, рівень спожи­вання певних матеріальних благ тощо.

Якими б великими не були потреби у фінансо­вих засобах, необхідних для забезпечення витрат держави, податки не повинні підривати зацікав­леність платників у господарській діяльності. Надмірні податки, по-перше, зумовлюють звужен­ня податкової бази внаслідок зменшення обсягів виробництва і доходів, а отже, призводять до змен­шення надходжень до державного бюджету; по-друге, породжують такі явища, як приховування доходів від оподаткування.

Тому в Україні і практиків, і вчених очікує ще велика спільна праця у створенні сучасних прин­ципів податкової політики, а саме:

1. Рівень податкової ставки повинен встановлю­ватися з урахуванням можливостей платників по­датків, тобто рівня їх доходів

Оскільки можливості різних фізичних і юри­дичних осіб неоднакові, в ідеалі для них повинні бути встановлені диференційовані податкові став­ки, тобто податок з доходу повинен бути прогре­сивним.

Цього принципу дотримуються далеко не зав­жди. Однак ідея необхідності оподаткування до­ходів і майна за прогресивними ставками цілком заслуговує на увагу.

2. Оподаткування доходів повинно носити одно­разовий характер

Багаторазове оподаткування доходу чи капіталу неприпустиме. Прикладом дії цього принципу є заміна податку з обороту податком на додану вартість, продукт оподатковується податком усього один раз аж до його реалізації. У результаті кожна надбавка до ціни проходження по виробничій ланці аж до кінцевого продукту оподатковується тільки один раз. У цьому — одна із головних переваг по­датку на додану вартість.

3. Обов'язковість сплати податків

Податкова система не повинна залишати сумнівів у платника податків щодо необхідності платежу. Система штрафів і санкцій, громадська думка в країні повинні бути сформовані таким чином, щоб несплата або несвоєчасна сплата по­датків були менше вигідними платнику, ніж своє­часне і чесне виконання зобов'язань перед бю­джетом.

4. Система і процедура сплати податків повинні бути простими, зрозумілими і зручними для плат­ників податків і економічними для установ, що зби­рають податки

За прикладом, що підтверджує необхідність до­тримання цього принципу, далеко ходити не треба. Візьмемо горезвісний податок на додану вартість у тому вигляді, в якому його піднесли деякі «зако­нодавці». Для того, щоб вирахувати належну до сплати суму податку, бухгалтери виписують кіпи паперів. Дійшло до того, що вигадуються нові ра­хунки і майже не системи бухгалтерського обліку.

5. Податкова система повинна бути гнучкою і легко адаптованою до змін суспільне політичних і еконо­мічних умов

Тут необхідно дати негативну оцінку безсис­темному наданню пільг і вважати за доцільне і ефективне адресне податкове стимулювання пріо­ритетних галузей та регіонів. Необхідно, наприк­лад, побудувати дороги у Львівській області — отже, можна надати пільги на період будівництва організаціям, що будуть їх будувати.

6. Податкова система повинна забезпечувати ро­зумний перерозподіл створюваного валового внутріш­нього продукту і бути ефективним інструментом дер­жавної економічної політики

Особливу увагу слід звернути на сам процес законотворення. Окремо взятий податковий закон, яким би він не був ідеальним, не зможе принести очікуваного ефекту без тісної погодженості з усім податковим законодавством. На практиці ж закон, проходячи декілька читань у Верховній Раді, інколи приймається в зовсім невпізнаному вигляді. Тут вже не можна говорити про якусь взаємопого-дженість такого законодавчого акта з іншими. Більше того, інколи і в самому законі мають місце окремі протиріччя.

Тому не дивно, що чинна податкова система в Україні викликає багато нарікань економістів, депутатів, журналістів, державних чиновників і рядових платників податків.

З кожними черговими виборами створюється ілюзія, що першим кроком нових народних об­ранців стануть докорінні зміни в галузі податків. Проходить певний час, і очікування не справ­джуються. Нові законодавчі акти частіше не по­кращують, а погіршують стан справ.

У той же час аналіз критичних виступів пока­зує, що якого-небудь загального підґрунтя у їхніх авторів немає. Кожен незадоволений чимось своїм, одним не подобається те, що податки надто ви­сокі; інші думають, що свобода підприємництва поширюється і на податки: хочу — плачу, хочу — приховую. Але при цьому всі дружньо звинувачу­ють уряд у затримках виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.

Предметами для критики виступають: зайвий фіскальний характер податкової системи; від­сутність належного стимулювання вітчизняних виробників, надмірне оподаткування прибутку (доходу), надмірно високе оподаткування фізич­них осіб при невеликій, у порівнянні із західни­ми країнами, оплаті праці; введення податку на додану вартість, про який раніше і не чули; до­сить жорсткі фінансові санкції при ухиленні від сплати податку, недостатність вжитих заходів щодо зменшення недоїмок

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: