Xreferat.com » Рефераты по педагогике » Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

Київський університет туризму, економіки і права

Кафедра педагогіки та психології


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З КУРСУ

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»


Київ -2010

Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті


Основні форми:

Навчальні заняття

Викон. інд. завдань

Самост-на робота студентів

Практична підгот.

Контрольні заходи

Основні види:

лекція

лабороторне заняття

практичне заняття

семінарське заняття

індивідуальне заняття

консультація

Лекція - систематичний, послідовний виклад навч. мат-лу будь-якого питання, теми, розділу, предмета.

За дидактичними завданнями:

вступна лекція (дати загальне уявлення про дисципліну її структуру, взаємозв’язок)

настановча лекція (розкриття предмету, методів дослід., проблем, особлив. Курсу)

тематична лекція (розкриття певної теми)

оглядова лекція (перед практикою, дипломною роботою, екзаменом)

завершальна лекція (підсуми)

За способом викладу навч. Мат-лу:

проблемна лекція (Нове - невідоме – необхідно «відкрити»)

лекція-візіалізація (демо. мат-ли, форми наочності)

баніарна, або лекція –дискус (обговорення сит-цій 2-ма спец.-ми)

лекція із заздалегідь заплан. помилками (визначена кіл-сть помилок, студенти - фіксують)

лекція-прес-конференція (студенти письмово ставлять завдання викладачу)

Лабораторне заняття - вид навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Практичне заняття - вид навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Основна мета – розширення, поглиблення, деталізація знань, отриманих на лекціях.

Семінарське заняття - вид навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Дискусія - широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання. Підготовка до семінару:

- ознайомитись з планом, усвідомити мету і запитання

- необхідна літ-ра

- прочитати конспект лекції

- законспектувати першоджерела

- перевірити засвоєння навч. мат-лу

Консультація - вид навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Індивідуальні завдання – форма організації навчання. Мета поглиблення, узагальнення, закріплення знань. Реферати, розрах., курсові, дипломні проекти.

Самостійна робота студента - основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Може виконуватися у бібліотеці, навч. Кабінетах, лаборот., компьют. класах, дом. умовах

Форми контролю у вищий школі:

поточний (під час провед. практич., лабор., семін. занять.)

підсумковий (оцінювання рез-тів навчання на певному освітньо кваліфік. рівні)

Підсумковий контроль:

Семестровий контроль (проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку)

Державна атестація студента (встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.)

Основні методи навчання:

На основі зовнішнихформ (слух, зір, дотик)

- словесні (розповідь, бесіда, лекція, дискусія, інструктаж, диспут)

- наочні (спостереження, демонстування, ілюстр.)

- практичні (вправа, лаб. практич. робота)

За типом пізнавальної діяльності

- пояснювально-ілюстративний,

- репродуктивний,

- проблемного викладу,

- частково-пошуковий,

- дослідниц.

На основі внутр. логіч. шляху засвоєння знань (логіка пізнання)

- аналітичний,

- сінтетичний,

-аналітико-сінтетичний,

- синиетико-аналітичний,

- індуктивний,

- дедуктивний,

-індуктивно-дедуктивний,

- дедуктивно-індуктивний,

- традуктивний

За ступенем самостійності

- робота з підручн.,

- сам. роботи з приладами,

-сам. виконання письмов. вправ,

- напис. творів, віршів,

- сам. розв’яз. задач,

- сам. спостереження

За дидактичними цілями (за цілями змісту навчання)

- первинне засвоєння навч. мат-лу (інформ.-розвивальні, дослідницькі),

- закріплення і вдосконалення (вправи, практич. роботи)

За основними етапами процесу

- формування знань,

- формування умінь і навичок,

- застосув. знань,

- узагальнення,

- закріплення,

- перевірка

Баніарні та полінарні

- джерела знань,

- рівні пізнав. активн.,

- логіч. шляхи навч. пізнання,

За системним підходом

- стимулювання і мотивації,

- організації і здійснення навч. дій,

- контроль та самоконтроль.

2.) Твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й вичерпне трактування теми – це: есе.

Бібліографічне оформлення


Дмитренко I.А. Екологічне право України [Текст]: підручник для вищих навч. закладiв / Iван Адамович Дмитренко. - 2-е вид., перероб. та доп. - М.: Юрiнком Iнтер, 2001. - 351 с.

Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le Francais: учеб. для студ. вузов / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М.: Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с.

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918-1945 рр.: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. [та ін.]; за ред. М. Швагуляка. – Львів: Афіша, 2005. – 288 с.

Панчишин Т.В. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України: дис.... канд. екон. наук: 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр.: с. 192-205.

Гайек Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Пер. з англ. В. Дмитрук. – К.: Аквілон-Прес, 2000. – 447 с.

Колодний А.М. Релігійні процеси в Україні: реалії сьогодення // Релігія і церква в контексті реалій сьогодення: Тези доп. і повідомл., м. Київ, 16-18 трав. 1995р. / Редкол.: А. Колодний (відп. ред.), Головащенко С.І., Косуха П., Филипович Л.О., та ін.; НАН України. Ін-т філос; НаУКМА. - К., 1995. - С. 32-34.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: