Xreferat.com » Рефераты по политологии » Народно-демократична партія України

Народно-демократична партія України

Донецький Університет економіки та права

Кафедра гуманітарних та мовних дисциплін


Реферат з політології

на тему:

"Народно-демократична партія України"


Виконала: студентка 2 курсу

групи ФО 1

Ткаченко Анастасія

Перевірив:

к. філос. н., доц. Шелухін Ю. М


Донецьк 2010

Вступ


Народно-демократична партія – активна та послідовна учасниця економічних та політичних реформ в Україні. На початку 1996 року кілька провідних демократичних партій та громадських організацій об’єдналися в одну потужну партію, що проголосила свій вибір – побудову суспільства народної демократії та соціально орієнтованої ринкової економіки. Створення НДП стало своєрідною відповіддю на суспільно-політичну вимогу щодо надання широкої підтримки соціальних, економічних та політичних реформ в Україні.

Партія представлена фракцією в Верховній Раді України, має представництво в усіх обласних, міських, районних радах та в більшості сільських і селищних рад.

НДП НДП має розгалужену організаційну мережу, що відповідає адміністративно-територіальному поділу України (понад 6560 партійних організацій), а партійні лави налічують понад 280 тисяч членів. Сьогодні можна констатувати існування в Україні організаційно оформленого суспільно-політичного руху народної демократії, який об’єднує цілу низку громадських організацій - Народно-демократичну лігу молоді, Всеукраїнське жіноче народно-демократичне об’єднання "Дія", Всеукраїнську екологічну лігу, Народно-демократичну асоціацію депутатів "Довіра", Народно-демократичне об’єднання "Нова Україна". Стрижнем цього руху є НДП.


1. Історична довідка


Народно-демократична партія — політична партія центристського спрямування, створена на Установчому з'їзді в Києві 24 лютого 1996 року. НДП першою в історії новітньої України постала в результаті об'єднавчого процесу. На I з'їзді в єдину організацію об'єдналися Партія демократичного відродження України, Трудовий конгрес України, Союз підтримки Республіки Крим, Союз українського студентства, "Нова Хвиля", політичні клуби "Нової України" та "Асоціація молодих українських політиків та політологів". Головою партії став Анатолій Матвієнко. З травня 1999 року по квітень 2006 року лідером партії був Валерій Пустовойтенко. Нині НДП очолює Людмила Супрун.

Партія зареєстрована Міністерством юстиції України 30 травня 1996 року, реєстраційний номер 744.

За час діяльності НДП відбулося 12 з'їздів.

Сьогодні НДП нараховує близько 185 тисяч членів. Партійні осередки діють в АР Крим, 24 областях, містах Києві та Севастополі. Створено 460 організацій у сільських районах, 148 організацій в містах обласного значення, 219 організацій у містах районного значення, 508 селищних та 4574 сільських організацій.

Під егідою НДП створені Всеукраїнське жіноче народно-демократичне об'єднання "Дія", Народно-демократична ліга молоді та Всеукраїнська екологічна ліга.

У березні 2001 року при НДП була створена Народно-демократична асоціація депутатів "Довіра". В її створенні взяли участь депутати всіх рівнів — члени НДП. Очолює Асоціацію Голова Народно-демократичної партії Л. Супрун.

При Народно-демократичній партії створений та активно працює Культурний центр "Україна духовна", який здійснює широку благодійну програму культурно-мистецьких заходів для всіх верств населення України.

Народно-демократична партія має свій центральний друкований партійний орган — Всеукраїнський суспільно-політичний тижневик "Україна і світ сьогодні".

Народно-демократична партія дотримується цінностей, навколо яких пропонується об'єднання громадян України: Людина – Родина – Добробут – Україна.

Мета НДП — побудова в Україні вільного, демократичного справедливого, солідарного суспільства, в якому створені умови для органічного поєднання праці, знання, таланту людини та власності, можливостей для самореалізації кожної особи.


2. Символіка


Гаслом Народно-демократичної партії є слова "Людина – Родина – Добробут – Україна", - цінності, навколо яких НДП пропонує об’єднання громадян України.

"Людина" - її свобода, здоров’я, духовність, добробут, громадянські, політичні та соціальні права, впевненість у майбутньому.

"Родина" - як фундамент здорового буття народу, як основа організації суспільства, його духовного та соціального розвитку.

"Добробут" - як матеріальна база розвитку людини та суспільства на основі гуманізації економічного розвитку, підпорядкування економічних перетворень творчому розвиткові особистості, випереджаючого розвитку освіти та культури.

"Україна" - як суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава, що гарантує своїм громадянам усі права і свободи.

Прапор Народно-демократичної партії являє собою прямокутне полотнище, яке складається з трьох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – блакитного кольору, середньої – жовтого кольору, нижньої – яскраво-зеленого кольору (стандартна палітра), із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3. Зворотний бік прапора є дзеркальним відображенням лицьового боку.


3. Вибір НДП – народна демократія


Ідеологія НДП. Гуманістична ідеологія народної демократії ґрунтується на визнанні законних індивідуальних прав і свобод особистості, реалізованої в соціально справедливому і солідарному суспільстві вільних громадян. Людина – господар своєї долі. Цю тезу народні демократи відстоюють твердо і послідовно.

Ідейні засади народної демократії поєднують в собі традиційні духовні цінності українського народу, ідеї свободи особистості, соціальної справедливості, гуманізму та демократичної державності.

Політична позиція НДП. Партія презентує політичний центр. Найближчі політичні партнери НДП – партії лейбористського напрямку (трудові партії), ліберал-демократичні та націонал-демократичні партії, партії лівоцентристського (соціал-демократичного) спектру.

Для НДП центристська позиція – це система практичних дій щодо вирішення найбільш гострих соціальних, політичних та культурних конфліктів, поступове зменшення впливу ідеологічних крайнощів на суспільну свідомість. Саме тому вона базується на принципах суспільної рівноваги, соціальної відповідальності, діалогу та співпраці, політичного консенсусу. Центристська позиція забезпечує створення умов для діалогу різних ідеологій та культур, традицій та соціальних укладів, релігій та конфесій.

Неприйнятними для НДП є крайньо ліві та крайньо праві політичні напрямки, ідеології екстремізму, фашизму, расизму, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі, політичного та морального насильства над особистістю.

Політичні традиції. Ключові ідеї, що визначили обличчя європейської демократії у ХХ столітті, – це, по-перше, ідеї утворення об’єднаної Європи як своєрідного "союзу народів" (відома в минулому ідея створення "Сполучених Штатів Європи"), та, по-друге, подолання тоталітаризму у будь-якому його прояві (фашизм, комуністичний тоталітаризм) на основі ствердження демократичних цінностей та формування єдиних демократичних інституцій.

НДП уособлює в собі одну з найбільш розвинутих політичних течій в європейській політиці – народну демократію. Історія руху тісно пов’язана з розпадом у Європі наддержав-імперій та формуванням національних держав. Політичною програмою більшості народних партій країн Західної та Східної Європи стали забезпечення прав та свобод людини, націєтворення та перехід від "імперської Європи" до "Європи народів".

Місія НДП. Народно-демократична партія вважає своєю метою розвиток демократичних процесів у країні, забезпечення прав та свобод людини, створення політичних, економічних та соціальних передумов для утвердження української політичної нації як самостійного творця своєї історії, здатного реалізувати європейський вибір в умовах глобалізації та регіональної інтеграції XXI століття.

Ітичне гасло НДП :

ЛЮДИНА — господар на своїй землі і у своїй державі

РОДИНА — щасливе дитинство, перспективна молодість, заможна зрілість, забезпечена старість

ДОБРОБУТ — забезпечимо власними силами

УКРАЇНА — в родині європейських народів

Пріоритетні політичні завдання для народної демократії: 2004 – 2006 – утвердження демократичних принципів у політичній та економічній сферах життєдіяльності суспільства, початок втілення нової модернізаційної стратегії розвитку України.

2006–2008 – участь у формуванні Єдиного демократичного простору у Великій Європі. Початок входження України до структур Європейського Союзу. Формування сталих відносин з Росією та країнами СНД на основі зони вільної торгівлі.

2008-2011 — повноправна участь у процесах європейської інтеграції. Синхронізація внутрішніх та зовнішніх перетворень.


4. Програма Народно-демократичної партії


Переорієнтація соціальної політики держави

Партія пропонує соціальну політику, в основі якої - реалізація права працездатних громадян на отримання роботи та справедливу оплату, що забезпечить добробут кожної сім'ї, а також права непрацездатних на підтримку і захист з боку суспільства.

Наша орієнтація - на підтримку ефективного власника, формування міцного середнього класу як основи соціально-економічної стабільності держави, незворотності ринкових реформ. Ми - за перерозподіл функцій і відповідальності у вирішенні соціальних проблем між державою, працівником і підприємцями, підвищення ролі регіонів у здійсненні соціальної політики.

Партія докладатиме усіх зусиль для того, щоб в основу соціально-трудових відносин були закладені засади соціального партнерства як засобу досягнення консенсусу, пошуку взаємоприйнятних рішень між власниками, державою, найманими працівниками. Для реалізації цих завдань партія буде активно співпрацювати з профспілками, об'єднаннями власників та державними інститутами.

Молодіжна політика партії

Молодіжна політика партії спрямована на створення реальних умов, стимулів і конкретних механізмів реалізації інтересів і самореалізації молодих громадян країни, здійснення їх життєвих цілей та планів. НДП виступає за дійсну рівність прав, обов'язків і соціальних перспектив молоді поряд з іншими соціальними групами населення, верствами суспільства.

НДП буде домагатися:

- створення сприятливих засад для участі молоді в державному, політичному житті суспільства, широкого залучення молоді до формування органів народовладдя знизу доверху;

- забезпечення розвитку молодіжних громадських організацій, оптимізації системи державної підтримки їхніх програм та проектів;

- розвитку альтернативної служби та поступового переходу до формування збройних сил держави на принципах професійної армії;

- надання права на перше робоче місце випускникам вищих навчальних закладів, а також військовослужбовцям строкової служби, звільненим у запас;

- розвитку соціальних служб для молоді та забезпечення їх ефективної роботи;

- впровадження системи пільгового кредитування навчання, підготовки та перепідготовки молодих людей;

- створення необхідних умов і стимулювання розвитку й реалізації творчого потенціалу юнаків і дівчат у галузі науки і техніки, літератури і мистецтва, художньої народної творчості; збереження і розширення мережі культурно-розважальних закладів, центрів творчого розвитку особистості, молодіжних клубів, шкіл, консультаційних центрів тощо;

- розвитку спортивного руху, туризму, інших форм активного відпочинку молоді; відновлення традицій масової фізичної культури; формування здорового способу життя молодих людей.

Економічна політика партії

Економічна політика партії спрямовується на подальшу ринкову трансформацію народного господарства, на побудову соціально орієнтованої конкурентоспроможної економіки і громадянського суспільства. Це єдино можливий шлях до поліпшення добробуту, всебічного розвитку особи, утвердження реальної демократії.

Оцінюючи пройдений шлях перетворень від планово-централізованої економіки до економіки ринкового типу, партія вважає, що:

- внаслідок недостатньої керованості з боку держави економічними процесами в Україні відбулося глибоке розшарування населення, що породжує нестабільність, невдоволення значної частини суспільства;

- в Україні здійснені початкові інституційні перетворення, її господарство поступово набуває ознак ринкової економіки, але це супроводжується розвитком корупції та зловживань, високим рівнем тінізації економіки;

- в Україні ще не задіяні необхідні резерви сталого економічного зростання, структурної перебудови економіки, її інноваційного розвитку.

Народно-демократична партія пропонує здійснення комплексу необхідних ринкових реформ, спрямованих на становлення й розвиток цілісної, сучасної національної економіки.

Партія і релігійні конфесії

НДП визнає право кожної особи на свободу віросповідання, атеїстичних переконань і вибору належності до будь-якої конфесії.

Розглядаємо діяльність церкви як важливу складову частину національного й духовного відродження.

Виходимо з необхідності дотримання рівного ставлення держави до всіх традиційних на території України конфесій, котрі діють у межах законності, додержання принципу відокремлення держави від церкви, злагоди та співпраці у всіх міжконфесійних та міжцерковних стосунках, припинення всіх конфліктів на релігійній основі.


5. Статут Народно-демократичної партії


1. Загальні положення

1.1. Народно-демократична партія (НДП) (надалі - "партія") - політична партія, яка діє на території всієї України відповідно до Конституції, чинного законодавства України, ратифікованих нею міжнародних угод, цього Статуту та своєї Програми.

Повна назва партії - Народно-демократична партія. Скорочена назва партії - НДП.

1.2. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності усіх її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.3. Після державної реєстрації партія набуває статусу юридичної особи, має круглу печатку, штампи, бланки, інші реквізити з власною назвою, а також символіку, зразки яких затверджуються Політвиконкомом. Символіка реєструється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Керівні органи партії та її штаб-квартира знаходяться в місті Києві. Юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, 107, літера А.

2. Мета, завдання та форми діяльності

2.1. Метою діяльності партії є побудова в Україні вільного, демократичного, справедливого, солідарного суспільства, що органічно поєднує працю, знання, талант і капітал, створює всі можливості для забезпечення високого життєвого рівня та добробуту кожного громадянина, для самореалізації кожної особи.

2.2. Головними завданнями партії відповідно до її Програми є:

- створення в Україні ефективного соціально-ринкового господарства;

- побудова демократичної, правової, соціальної держави;

- формування повнокровного громадянського суспільства.

2.3. З метою виконання своїх статутних завдань партія у визначеному чинним законодавством порядку:

- бере участь у виробленні державної політики, у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів представницьких органів влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування, у формуванні органів виконавчої влади;

- може утворювати виборчий блок партій для участі у виборах Президента України та до Верховної Ради України, підтримувати кандидата на посаду Президента України з числа позапартійних (за умови звернення останнього до партії з відповідним проханням) або члена іншої партії центристського спрямування (за умови створення виборчого блоку партій та підписання угоди про утворення такого блоку);

- розробляє Положення про порядок висування кандидатур від партії під час виборів Президента України, виборів до Верховної Ради України та представницьких органів влади всіх рівнів;

- розробляє демократичні законодавчі акти, сприяє їх прийняттю та реалізації;

- може ухвалити рішення про перехід партії чи партійної фракції у Верховній Раді України до опозиційної діяльності;

- організує та проводить різноманітні політичні акції: збори, мітинги, демонстрації тощо, інші масові заходи, спрямовані на пропаганду та реалізацію ідей партії;

- розробляє, оприлюднює і домагається прийняття різними гілками влади власних проектів вирішення нагальних соціально-економічних та екологічних проблем;

- виступає учасником цивільно-правових відносин, представляє та захищає власні законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади та громадських організаціях;

- одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

- поширює інформацію про свою діяльність, безоплатно: розповсюджує агітаційно-пропагандистські матеріали, вироби з власною символікою, проводить свята, виставки, фестивалі, лекції та інші заходи;

- набуває майнових і немайнових прав, засновує власні засоби масової інформації, надає допомогу у створенні та підтримує ідейно, організаційно та матеріально молодіжні, жіночі, інші об'єднання громадян та засоби масової інформації;

- співпрацює з громадськими організаціями демократичного спрямування; здійснює міжнародні зв'язки у всіх формах, що не заборонені чинним законодавством;

- сприяє освіті молоді і надає підтримку учням та студентам.


Висновки


Народно-демократична партія – активна та послідовна учасниця економічних та політичних реформ в Україні.

Гуманістична ідеологія народної демократії ґрунтується на визнанні законних індивідуальних прав і свобод особистості, реалізованої в соціально справедливому і солідарному суспільстві вільних громадян. Людина – господар своєї долі. Цю тезу народні демократи відстоюють твердо і послідовно.

Народно-демократична партія — політична партія центристського спрямування. Для НДП центристська позиція – це система практичних дій щодо вирішення найбільш гострих соціальних, політичних та культурних конфліктів, поступове зменшення впливу ідеологічних крайнощів на суспільну свідомість. Саме тому вона базується на принципах суспільної рівноваги, соціальної відповідальності, діалогу та співпраці, політичного консенсусу. Центристська позиція забезпечує створення умов для діалогу різних ідеологій та культур, традицій та соціальних укладів, релігій та конфесій.

Мета НДП — побудова в Україні вільного, демократичного справедливого, солідарного суспільства, в якому створені умови для органічного поєднання праці, знання, таланту людини та власності, можливостей для самореалізації кожної особи.

Народно-демократична партія вважає своєю метою розвиток демократичних процесів у країні, забезпечення прав та свобод людини, створення політичних, економічних та соціальних передумов для утвердження української політичної нації як самостійного творця своєї історії, здатного реалізувати європейський вибір в умовах глобалізації та регіональної інтеграції XXI століття.

Ідейні засади народної демократії поєднують в собі традиційні духовні цінності українського народу, ідеї свободи особистості, соціальної справедливості, гуманізму та демократичної державності.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: