Xreferat.com » Рефераты по промышленности и производству » Визначення параметрів пристроїв для очищення газу від пилу

Визначення параметрів пристроїв для очищення газу від пилу

Розрахункова робота №5

Тема роботи: Визначення параметрів пристроїв для очищення газу від пилу


Задача 5.1. Розрахунок циклона з дотичним підводом газу


У розрахунках визначаються основні розміри окремих елементів циклона при заданих величинах витрат Q (м3/год) потоку газу, характеристиках вловленого пилу (питома вага пилу γП, фракційний склад), швидкості вхідного υвх і вихідного υвих потоків газу, а також питому вагу газу γГ і ступінь очищення η газу0
Рис.5.1 Схема циклона


Вихідні дані:

Q=17000 м3/год

υвх=21,0 м/с

β=7 γП=1400 кг/м3

γГ=1,20 кг/м3

υвих=7

α=20

Розв’язок

1. Спочатку визначають діаметр вихлопної труби Д1 із наступного співвідношення:


Qгод= , м3/год

Д1= , м Д1=


2. Діаметр патрубка Д2 по якому підводиться газ визначається за виразом: .


Д2= , м Д2=


При вході коловий поперечний переріз труби переходить в прямокутний, співвідношення h/в приймається рівним 1,5.

В цьому разі:

Vгод=3600h·в·υвх=3600·1,5·в2·υвх

Звідки


в= в=


3. Радіус циклона r3 дорівнює (див. рис.5.1)


r3=r1+в r3=0,46+0,39=0,85


де r1 – радіус вхідного патрубка, м.

Діаметр циклона Д3, становить:

Д3=2·r3 Д3=2·0,85=1,7

Середній радіус циклона визначається з виразу:

rср=(r1+ r2)/2 , м


rср=

4. Середня колова швидкість газу υср в циклоні становить:


υср=0,6 υвх,м/с υср=0,6 7=4,2 (м/с)


5. Кутова швидкість обертання ωе дорівнює:


ωе= , с-1 ωе= с-1


6. Час руху t частки пилу в циклоні визначається за формулою:


(с)


де ν — кінематична в'язкість повітря, яку бажано прийняти рівною 14,4-106 2/с ;

dч — мінімальний діаметр частки пилу, що вловлюється циклоном, при η= 90% циклона та діаметром частки пилу 10мк.

7. Шлях руху частки пилу визначається за виразом:


S=υcp·t , м S=4,2·7,8 (м)


8. Шлях частки за одне обертання пилу дорівнює:


S1= S1=

де β — кут нахилу спіралі руху частки до горизонтальної площини.


h=S1·sinβ h=4,14·0,12=0,50


Кількість обертів частки п в корпусі циклона буде дорівнювати:


п = п =


9. Висота циліндричної частини циклона визначається за виразом:


HЧ=0,05·h·n HЧ=0,05·0,50·7,91=0,20


Кут нахилу конічної частини циклона та висота Нк визначають за формулою:


Нк= Нк=·ctg20=0,68·2,75=1,87


В даному завданні Д4 слід прийняти рівним (0,1...0,2) Д3.

Загальна висота циклона буде дорівнювати:


Hзаг=Hк+HЧ

Hзаг=0,20+1,87=2,07


Задача 5.2. Розрахунок пилоосаджувальної камери


Для проведення розрахунку камери необхідно мати відомості про об’єми забрудненого газу Q м3/год, характеристики пилу (у вигляді кінетичної в’язкості ν м2/с), швидкість руху газу у корпусі камери υ м/с.

Вихідні дані

υГ=0,5 м/с

В=2 м

υв=0,6 м/с

Q=7000 м3/год

ν=7·103 м2


Рис.5.2. Схема пилоосаджувальної камери


Розв’язок

Витрати газу Q в поперечному перерізі камери визначаються за формулою:


Q=В·L·υв , м3


У вихідній частині камери на довжині Lпоч здійснюється перехід від турбулентного до ламінарного режиму. Величина Lпоч знаходиться за формулою:


Lпоч=, м


де υГ – горизонтальна складова руху частки пилу, м/с

Виходячи з попередньої формули розрахункова довжина камери буде дорівнювати:

L=


а загальна довжина камери буде дорівнювати:


Lзаг=Lпоч+0,5L


Тобто


Lзаг=0,115+0,5

Lзаг=0,115+0,5=31,94+0,81=32,75

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: