Газопостачання району мiста

1. Газопостачання району міста


1.1 Визначення кількості жителів району міста


1. Здійснюється нумерація кварталів на генплані.

2. За масштабом, приведеним на генплані, визначають площу забудови кожного кварталу.

3. Приймається щільність забудови в залежності від поверховості.

4. Визначається щільність населення


n = S/f, люд/га, (1.1)


де S – щільність житлового фонду в залежності від району будівництва і поверховості, м2/га;

f – норма загальної житлової площі на 1 людину, м2 , у залежності від кліматичної зони.

5. Визначається кількість жителів у кожнім кварталі


Nкві= Fкві· n


6. Визначається кількість жителів по кожній поверховості забудови і району міста.

7. Результати розрахунків зводяться в таблицю 1.1.


Таблиця 1.1 – Визначення кількості жителів району міста

№ кварталу Поверховість забудови Площа кварталу, га Щільність забудови, м2/га

Щільність населення,

люд/га

Кількість жителів у кварталі, люд
1 2 3 4 5 6

1

2

20

21

37

36

35

1

5,4

7,56

4,93

4,2

2,97

2,86

6,11

1800 100

540

756

493

420

297

286

611

3

7

13

8

14

32

34

33

2

7,65

3,15

5,94

3,45

4,59

4,95

2,64

2,64

3300 183,33

1403

578

1089

633

842

908

484

484

5

9

19

28

27

23

22

31

3

3,78

3,45

4,76

4,2

3,78

4,48

4,2

5,17

4100 227,78

862

786

1085

957

862

1021

957

1178

6

4

10

26

29

30

4

3,15

5,04

4,14

3,85

2,97

2,97

4600 255,56

806

1289

1059

984

760

760

12

11

15

16

17

18

25

24

7

8,14

10,35

4,59

1,74

3,44

4,59

2,66

3,0

5900 327,78

2669

3393

1505

571

1128

1505

872

984

Сума
35817

1.2 Визначення основних характеристик газоподібного палива


1.2.1Визначення характеристик палива за складом

Для заданого родовища газу за [1] визначаємо склад природного газу у відсотках за обсягом.


Таблиця 1.2 – Об'ємні частки компонентів вхідних до складу газу Ванейвіского родовища і їхні фізико-хімічні характеристики при 0˚С, 101,3 кПа

Назва Об'ємна частка, r, % Вища теплота згорання, Qв, кДж/м3 Нижча теплота згорання, Qн, кДж/м3 Щільність, ρ, кг/м3
1 2 3 4 5
CH4 89,59 39860 35840 0,7168
C2H6 2,42 70420 63730 1,3566
C3H8 0,70 101740 93370 2,019
C4Н10 0,27 133980 123770 2,703
C5Н12 1,16 158480 146340 3,221
CO2 1,68 - - 1,9768
Н2S 0,25 25460 23490 1,5392
N2 + рідкі гази 3,93 - - 1,2505

За складом теплоту згорання (нижчу і вищу) суміші простих газів визначають за формулою


Газопостачання району мiста, кДж/ м3, (1.2)


де r – об'ємні частки газів, %, заданого газового родовища, дані приведені в [1].

Qiн(в) – теплота згорання (нижча або вища) окремої компоненти, кДж/м3, приймається по [1].


Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста


Щільність природного газу визначається за формулою


ρг=0,01·Газопостачання району мiста, кг/м3, (1.3)


де Газопостачання району мiста - густина простих газів, що входять до складу газоподібного палива, кг/м3;


Газопостачання району мiста


Відносна щільність газу за повітрям визначається за формулою:


Газопостачання району мiста (1.4)


де ρв – щільність повітря, ρв=1,293 кг/м3


Газопостачання району мiста.


Визначаємо число Воббе.

Згідно з вимогами до природних газів для комунально-побутового призначення число Воббе повинно знаходитися в межах 39400 - 52000 кДж/м3. Число Воббе визначається за формулою

Газопостачання району мiстаГазопостачання району мiста, кДж/м3; (1.5)

Газопостачання району мiста кДж/м3;

Газопостачання району мiста кДж/м3.


1.2.2Визначення характеристик палива по вуглецевому числу

Вуглецеве число визначається за формулою


Газопостачання району мiста (1.6)


де r = 100 – Б, – пальна складова газу, %; Б – баласт, %.


Газопостачання району мiста


Нижча теплота згорання природного газу визначається за формулою


Газопостачання району мiста,кДж/м3, (1.7)


де r – процентний уміст пальних компонентів.


Газопостачання району мiстакДж/м3.


Вища теплота згорання природного газу визначається за формулою


Газопостачання району мiста,кДж/м3. (1.8)

Газопостачання району мiста(295,4·1,1+102,6) ·94,39=40355 кДж/м3.

Щільність газоподібного палива визначається за формулою


Газопостачання району мiста, кг/м3. (1.9)

Газопостачання району мiста кг/м3.


Відносна щільність газу по повітрю визначається за формулою


Газопостачання району мiста. (1.10)

Газопостачання району мiста.


Число Воббе визначається за формулою


Газопостачання району мiстаГазопостачання району мiста, кДж/м3. (1.11)

Газопостачання району мiста кДж/м3;

Газопостачання району мiста кДж/м3.


Визначається погрішність обчислень за формулою


Газопостачання району мiста, % . (1.12)

Газопостачання району мiста %;

Газопостачання району мiста %.

Газопостачання району мiста, % . (1.13)

Газопостачання району мiста %;

Газопостачання району мiста %.

Газопостачання району мiста, % . (1.14)

Газопостачання району мiста %.


1.3 Річні витрати газу


1.3.1 Річні витрати газу на побутове споживання

Річні витрати газу на готування їжі і нагрівання води в житлових квартирах (побутове споживання) по поверхам забудови визначається за формулою


Газопостачання району мiста, (1.15)


де Газопостачання району мiста - нижча теплота згорання газоподібного палива, МДж/м3;

Ni - кількість мешканців в i-тій поверховості забудови, люд;

m - коефіцієнт охоплення газопостачанням даної поверховості забудови;

xi - частка квартир з певним типом газових приладів;

qi - річна норма витрати газоподібного палива, МДж/люд.,[2].

Графа 2 заповнюється за даними таблиці 1.1. У графі 3 приводиться частка квартир з даними споживачами газу. Кількість жителів по видах газових приладів (графа 4) визначається як добуток усієї кількості жителів по даній поверховості (графа 2) на частку квартир з даними споживачами газу.

Норма витрати газу (графа 5) вибирається по [2] для природного газу і відповідного виду устаткування. Норма витрати газу, м3/рік (графа 6), визначається розподілом норми витрати в теплових одиницях на нижчу теплоту згорання. Річна витрата газу - добуток чисельності жителів (графа 4) на норму витрати газу (графа 6).


Таблиця 1.3 - Річні витрати газу на побутове споживання

Споживачі газу по поверховості і складу устаткування Кількість жителів Норма витрати газу Річна витрата газу, м3/рік

Усього У частках од. Кількість жителів МДж/(люд рік) м3/(рік люд)
1 2 3 4 5 6 7
1 поверх 3403
ГП
0,5 1702 4600 126 214452
ГП+ВПГ
0,5 1701 8000 219 372519


586971
2 поверх 6421
ГП
0,3 1927 4600 126 242802
ГП+ВПГ
0,7 4494 8000 219 984186


1226988
3 поверх 7708
ГП
0,3 2313 4600 126 291438
ГП+ВПГ
0,7 5395 8000 219 1181505


1472943
4 поверх 5658
ГП
0,2 1132 4600 126 142632
ГП+ВПГ
0,7 3960 8000 219 867240
ГП+ЦГВ
0,1 566 2800 76 43016


1052888
7 поверх 12627
ГП+ЦГВ
1 12627 2800 76 959652
Сума 5299442

1.3.2 Річні витрати газу на комунально-побутове споживання

Лікарні - розрахункова одиниця 1 ліжко.

Кількість ліжок визначається за формулою n = 0,012·N, (1.16)

де N – загальне число жителів району. n = 0,012·35817 = 429.

Кількість лікарень визначається за формулою


n лік = n/(350ч400). (1.17)

nлік = 429/400 = 1,0725 = 1 лікарня.


- Їдальні.

Їдальні - розрахункова одиниця 1 приведений обід.

Кількість приведених обідів визначається за формулою


n = 1,5·N·90. (1.18)

n = 1,5·35817·90 = 4835295.


Кількість їдалень визначається за формулою


n їд = 0,3·N/(4000ч4500). (1.19)

n їд = 0,3·35817/4000 = 2,686 = 3 їдальні.


Лазні - розрахункова одиниця 1 помивка.

Кількість помивок визначається за формулою


n = 23·N. (1.20)

n =23·35817 = 823791.


Кількість лазень визначається за формулою


n л = 5·N/200000. (1.21)

n л = 5·35817/200000 = 0,895 = 1 лазня.


Пральні - розрахункова одиниця 1т сухої білизни.

Кількість тонн сухої білизни визначається за формулою


n = 0,54·0,1·N. (1.22)

n = 0,54·0,1·35817=1934.


Кількість пралень визначається за формулою


n прал = n/(3000ч3500). (1.23)

n прал = 1934/3000 = 0,645 = 1 пральня.


Хлібозаводи - розрахункова одиниця 1т хлібобулочних виробів.

Кількість тонн хлібобулочних виробів визначається за формулою


n = 0,29·N. (1.24)

n = 0,29·35817=10386.


Кількість хлібозаводів nхз = 1.

Для хлібозаводу визначається середня норма витрати газу в теплових одиницях за формулою:


Газопостачання району мiста, МДж, (1.25)


де qф, qч, qкв - норми витрат теплоти на випічку відповідно формового, череневого хлібу і кондитерських виробів, МДж.


Газопостачання району мiста МДж.


Річна витрата газу на потреби сфери обслуговування (дрібних комунально-побутових споживачів) слід приймати в розмірі до 5% від сумарної річної витрати газу на житлові будинки (на побутове споживання).

Розрахунок річного споживання газу комунально-побутовими підприємствами зводиться в таблицю 1.4.

Таблиця 1.4 - Річна витрата газу на комунально-побутове споживання

Найменування споживача Розрахункова одиниця споживання Норма витрати газу на розрахункову одиницю Кількість розрахункових одиниць Річна витрата газу, м3/рік Кількість підприємств


МДж м3


1 2 3 4 5 6 7
Сфера обслуговування - - - - 264972 -
Лікарні 1 ліжко 12400 340 429 145860 1
Їдальні 1 обід 4,2 0,115 4835295 556058 3
Лазні 1 помивка 50 1,374 823791 1131888 1
Пральні 1 т сухої білизни 18800 516 1934 997944 1
Хлібозавод 1 т хлібобулочних виробів 4582,5 125 10386 1298250 1
4394972

1.3.3 Річна витрата газу на опалення і вентиляцію


1.3.3.1 Річна витрата газу на опалення і вентиляцію житлових і громадських будинків

На опалення і вентиляцію житлових і громадських будівель, які збудовані після 1994 року, річна витрата газу, що використовується на опалювальних котельних або в опалювальних агрегатах, визначається за формулою


Газопостачання району мiста, м3/рік, (1.26)


де А - загальна площа житлових будинків, м2: Ai = Ni∙f,

де Nі - кількість жителів, що проживають в і-ої поверховості, люд;

f - норма житлової площі на одну людину, м2, f = 18 м2;

Qо - укрупнений показник максимального теплового потоку на опалення житлових будинків, ГДж/(м2 рік); приймається за додатком Г [2] залежно від градусо-діб опалювального періоду (ГДОП). Для м. Омськ ГДОП=6490 гр/діб;

Qн - нижча теплота згорання газоподібного палива, кДж/м3;

- коефіцієнт корисної дії опалювальних установок;

k1 - коефіцієнт, що враховує витрату тепла на опалення громадських будівель, приймається рівним 0,25;

k2 - коефіцієнт, що враховує витрату теплоти на вентиляцію громадських будівель, приймається рівним 0,6.

Річна витрата газу на опалення і вентиляцію житлових і громадських будинків, побудованих|спорудити| після|потім| 1994 р|. визначається за формулою


Газопостачання району мiста, м3/рік. (1.27)

1 поверхові: A = 3403∙18=61254 м2;

Газопостачання району мiста

2 поверхові: A = 6421∙18=115578 м2;

Газопостачання району мiста

3 поверхові: A = 7708∙18=138744 м2;

Газопостачання району мiста

4 поверхові: A = 5658∙18=101844 м2;

Газопостачання району мiста

7 поверхові: A = 12627∙18=227286 м2;

Газопостачання району мiста

Для громадськихих будинків:


Газопостачання району мiста, м3/рік. (1.28)

Газопостачання району мiста


1.3.3.2 Річна витрата газу на опалення і вентиляцію зосереджених споживачів

Річна витрата газу на опалення і вентиляцію зосереджених споживачів (лікарень, пральних, лазень і хлібозаводів) визначається за формулою


Газопостачання району мiста, м3/рік, (1.29)


де a - поправочний коефіцієнт, що залежить від розрахункової температури зовнішнього повітря для системи опалення (при tро=-37 0С a =0,93). Проміжні значення a визначаються інтерполюванням);

Vз - будівельний об’єм будівель по зовнішньому обміру, м3;

qо(в) - питома опалювальна (вентиляційна) характеристика будинку, Вт/(м3 К), приймається за додатком Д [2];

tвн - розрахункова температура внутрішнього повітря в приміщенні, 0С, приймається за додатком Д [2];

zр - число годин роботи системи в добу (для системи опалення приймається рівним 24 години, а системи вентиляції -16 годин).

Будівельні об’єми будинків для зосереджених комунально-побутових споживачів можуть бути визначені за наступними формулами:

- пральня:


Газопостачання району мiста, м3, (1.30)

де n - кількість білизни в пральні, т/рік;


Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста


- лазня:


Газопостачання району мiста, м3, (1.31)


де N - число мешканців в районі міста або в селищі, люд.


Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста


- лікарні: Vз = 225· nГазопостачання району мiста, м3, (1.32) де n - число ліжок в лікарнях.

Vз = 225· 429=96525 м3;


Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста


- хлібозавод:


Vз =Газопостачання району мiста, м3, (1.33)


де n - кількість хлібобулочних виробів ,що випікаються, т/рік.


Vз =Газопостачання району мiста;

Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста


1.3.3.3 Річна витрата газу на гаряче водопостачання

Річна витрата газу на централізоване гаряче водопостачання в житлових і громадських будинках визначається за формулою


Газопостачання району мiста, м3/рік, (1.34)


де Газопостачання району мiста - середня за годину витрата газу на гаряче водопостачання в зимовий період, м3/год, що визначається за формулою


Газопостачання району мiста =Газопостачання району мiста, (1.35)


де q1 і q2 - укрупнений тепловий потік на гаряче водопостачання (ГВП) на одну людину, Вт, відповідно: яка проживає в будинку з централізованим ГВП з урахуванням споживання в громадських будинках і в будинках без централізованого ГВП, але з урахуванням споживання в громадських будинках (якщо в квартирах встановлені ванни довжиною 1.5 м, то приймається q1=376 Вт і q2=73 Вт);

N1 і N2 - кількість мешканців, які проживають в квартирах відповідно: з централізованим ГВП і без централізованого ГВП, люд;

tхз і tхл - температури водопровідної води відповідно: в зимовий і літній періоди, 0С (ці температури приймаються 5 і 15 0С);

b - коефіцієнт, що враховує зниження витрати гарячої води в річний період (для курортних міст і промислових підприємств b =1,5; для інших споживачів b =0,8).


Газопостачання району мiста =Газопостачання району мiста

Газопостачання району мiста


1.3.4 Річні витрати газу на промислових підприємствах

Річні витрати газу на технологічні і опалювально-вентиляційні потреби промпідприємств залежать від обсягу продукції, що випускається, кліматичних умов, виду виробництва та ін.

Річна витрата газу на промпідприємстві складається з витрат газу на технологічні потреби і на потреби опалення і вентиляції.

Витрата газу по промислових підприємствах визначається по двох методиках:

а) на підставі теплотехнічних характеристик встановленого устаткування;

б) по заданих сумарних річних витратах газу на підприємствах.

За завданням річні витрати газу промпідприємств складає:

Промислові будівельні матеріали 60 млн. м3/рік

на технологію:

- у печах 60 %;

- у котлах 30 %.

Q=60·106·(0,6+0,3)=54·106 м3/рік

на отопление 10 % :

Q=60·106·0,1= 6·106 м3/рік

Радіотехнічна 48 млн. м3/ рік

на технологію:

- у печах 15 %;

- у котлах 45 %.

Q=48·106·(0,15+0,45)=28,8·106 м3/рік

на отопление 40 % :

Q=48·106·0,4= 19,2·106 м3/рік

Річні витрати газу всіма категоріями споживачів зводяться в таблицю 1.5.


Таблиця 1.5 - Річна витрата газу районом міста або селищем

Категорія споживачів Річна витрата газу, м3/рік
1 Побутове споживання 5299442
2 Комунально-побутове споживання 4394972

3 Технологічні потреби промпідприємств

1 підприємство

2 підприємство


54·106

28,8·106

В ЗАГАЛЬНОМУ ОБЛІКУ 92494414

4 Опалення, вентиляція, гаряче водопостачання:

а) житлові і громадські будинки

б) лікарні

в) пральня

г) лазня

д) хлібозавод


15603000

1326094

188712

246323

623760

е) 1 підприємство 6·106
і) 2 підприємство 19,2·106
Гаряче водопостачання 5595859
В ЗАГАЛЬНОМУ ОБЛІКУ 43187889
ВСЬОГО ПО РАЙОНУ МІСТА 135682303

1.4 Визначення розрахункових витрат газу


1.4.1 Визначення розрахункових витрат газу на побутове споживання

Розрахункова витрата газу (максимальна годинна витрата) на господарсько-побутові потреби при 0 0С і тиску газу 0,1 МПа слід визначати за формулою


Газопостачання району мiста, м3/год , (1.36)


де Газопостачання району мiста - річна витрата газу на побутове споживання, м3/рік;

km - коефіцієнт годинного максимуму (коефіцієнт переходу від річної витрати до максимальної годинної витрати газу). km=1/2458.

Коефіцієнт годинного максимуму витрати газу приймається по [2] диференційовано по кожному району газопостачання, мережі якого являють собою самостійну систему, гідравлічно не зв'язану з системами інших районів.

Розрахункова витрата газу для одноповерхової забудови:


Q1р=586971/2458=238 м3/год.


Розрахункова витрата газу для двоповерхової забудови:

Q2р=1226988/2458=499 м3/год.


Розрахункова витрата газу для триповерхової забудови:


Q3р=1472943/2458=599 м3/год.


Розрахункова витрата газу для чотириповерхової забудови:


Q4р=1052888/2458=428 м3/год.


Розрахункова витрата газу для сімиповерхової забудови:


Q7р=959652/2458=390 м3/год.


1.4.2 Визначення розрахункових витрат газу на комунально-побутове споживання

Розрахункова витрата газу на комунально-побутове споживання визначається за формулою


Газопостачання району мiста, м3/год, (1.37)


де Газопостачання району мiста - річна витрата газу, м3/рік;

km - коефіцієнт годинного максимуму, приймається згідно з [2].

Розрахункова витрата газу на лазню:


Газопостачання району мiста ,м3/год. (1.38)

Газопостачання району мiста м3/год.


Розрахункова витрата газу на пральню:


Газопостачання району мiста ,м3/год. (1.39)

Газопостачання району мiста м3/год.


Розрахункова витрата газу на їдальні:


Газопостачання району мiста, м3/год, (1.40)

Газопостачання району мiста м3/год.


Розрахункова витрата газу на хлібозавод:


Газопостачання району мiста м3/год.


Розрахункова витрата газу на лікарні:


Газопостачання району мiста м3/год.


Розрахункова витрата газу на сферу обслуговування (дрібні комунально-побутові споживачі):


Газопостачання району мiста м3/год.


1.4.3 Визначення розрахункових витрат газу на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання

Розрахункова витрата на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання визначається за формулою


Газопостачання району мiста, м3/год , (1.41)


де Qрік - річна витрата газу на опалення, вентиляцію або гаряче водопостачання, м3/рік;

m - число годин використання максимуму навантаження на протязі року, год.

Розрахункову витрату будівель на опалювання, вентиляцію і гаряче водопостачання, побудованих після 1994 р. визначають за формулою


Газопостачання району мiстам3/год,(1.42)


де qo – укрупнений показник максимального теплового потоку на опалювання житлових будівель, побудованих після 1994 р., Вт/м2. Приймається за додатком Г [2].

Для одноповерхової забудови:


Газопостачання району мiста=1063 м3/год.


Для двоповерхової забудови:


Газопостачання району мiста=1619 м3/год.

Для триповерхової забудови:


Газопостачання району мiста=1378 м3/год.


Для чотириповерхової забудови:


Газопостачання району мiста=945 м3/год.


Для сімиповерхової забудови:


Газопостачання району мiста=1962 м3/год.


1.4.4 Розрахункові витрати газу на опалення і

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: