Xreferat.com » Рефераты по строительству » Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ


АСЕМ САЛЛЮМ


УДК 725.7.71


АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕР’ЄРІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ СИРІЇ

(НА ПРИКЛАДІ ДАМАСКУ)


18.00.02 – «Архітектура будівель і споруд»


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата архітектури


Київ – 2008

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Сирійська Арабська Республіка (САР) – країна з давньою історією, власною своєрідною культурою та багатовіковими традиціями. Вигідне стратегічне розташування території – країна розташована на межі Азії, Африки, Європи – давало великі можливості для економічного розвитку. Внаслідок завойовницьких війн її кордони постійно змінювалися, найбільш тривалими (понад 400 років) були кордони Аль-Шама – так називалася Сирія під час турецького ярма, туди входили сучасні Сирія, Палестина, Ліван, Йорданія. Сирія – країна стародавніх міст, багатих унікальними пам’ятками архітектури світового значення, коріння цієї країни сягає у сиву давнину.

Актуальність теми. Формування регіону у даний час значно змінило свій традиційний напрямок, особливо вплинули європейські архітектори, які не достатньо врахували особливості регіону. В результаті цього більшість міст змінили свій традиційний східний образ. Зокрема, Дамаск, який є найстарішою з існуючих столиць (5000 р.), яка зберегла чудові зразки класичного арабського міста і, по суті, є оглядовою книгою еволюції людської цивілізації. На прикладі Дамаску можна побачити, що у процесі економічного та політичного розвитку країни активізувалася сфера обслуговування і торгівлі. Зокрема, все більше проектується та будується підприємств харчування, в основному це комфортабельні підприємства, розраховані на багаті верстви населення, запроектовані у європейському стилі, який не враховує ані східних традицій, ані, скажімо, сирійського колориту та своєрідності звичаїв. Внаслідок цього існує певний розрив між традиційною архітектурою та сучасним будівництвом, оскільки проектування здійснюється лише з урахуванням локальної ситуації, поза методологічним зв’язком з основними етапами проектування підприємств харчування.

Як і всі східні міста, Дамаск має нову та стару частини. Стара частина Дамаску огороджена кріпосною стіною, що добре збереглася до наших днів. Тут багато стародавніх та історичних будівель, що вціліли завдяки пильному нагляду сирійських державних органів від руйнування чи перебудови старого міста, а також, слід відмітити особливу любов і повагу сирійського народу до своєї національної спадщини. Нові райони Дамаска своїми сучасними будовами зайняли великі масиви на північ, захід і південь від стін старої частини міста.

Так, на території старого міста організувалось багато підприємств харчування, які не змінили свого вигляду протягом багатьох років, вони зберегли не лише звичаї та традиційну кухню, а й є пам'ятками архітектури, які зберігають стародавні візерунки та орнаменти, історію і традицію сирійського народу.

Разом з тим, як показав аналіз вітчизняних наукових розробок і діяльності проектних організацій, питання формування внутрішніх просторів підприємств харчування у Сирії на сучасному етапі з позиції подальшого врахування традиційних особливостей поки ще не стали предметом дослідження та потребують детального вивчення. Проектування підприємств харчування з використанням традиційних особливостей здійснюється до сьогодні інтуїтивно, оскільки по даному питанню не існує будь-яких нормативних документів.

Головний шлях до вирішення цього завдання – це, перш за все, врахування уставлених національних традицій і звичаїв, а також використання елементів національної архітектури та стилістичного напрямку в інтер’єрі при проектуванні сучасного підприємства харчування у традиційному стилі. При проектуванні підприємства харчування постає також завдання про збереження національної своєрідності архітектури Сирії, її індивідуальності та неповторності.

Найважливішу роль у формуванні інтер’єра у традиційному стилі і архітектурно-планувальному рішенні підприємств харчування посідає національна особливість і консервативність традицій цього регіону. Також важливо знати, що інтер’єр у традиційному стилі – це не просто набір традиційних елементів, а дуже глибока за розумінням стародавня філософія, в якій кожен елемент інтер’єра має своє значення і трактування, а також своє місце призначення.

Питання про збереження історії, культури, народних традицій в архітектурі країн Сходу дуже важливе на сьогодні. Зокрема, об’єкти підприємств харчування необхідно проектувати з урахуванням традиційних особливостей регіону. Ряд специфічних властивостей і умов, притаманних цій країні, потребують проведення відповідного наукового дослідження.

Великі комплексні дослідження у рамках проектування громадських будівель, зокрема підприємств харчування, неодноразово підіймалися вченими з інших країн. До них належать наукові дослідження та публікації вчених із країн колишнього Радянського Союзу, як у працях Аграновського Є.Д., Аладова В.Н., Багмута С.І., Бердичевського В.Х., Гілілова І.М., Дмітрієва Б.В., Карсекіна В.І., Кільне Т.Л., Клікіча М.О., Уреньова В.П., Черепахіної А.М. та ін. порушуються питання про комплексне проектування підприємств харчування. Серед праць, у яких розкриваються окремі питання дослідження, слід відзначити праці таких вчених, як Алексєєва С., Аносової М.М., Борисовського Г.Б., Баришнікова А.П., Воронець Л.А., Денніке Б.П., Жоголя Л.Є., Лініна І.В., Ліфанової Р.Ф., Степанова М.М., Снєжко В.В., Чхартішвілі М.К., Шпари П.Є. та інших.

Також на розроблення теми вплинули праці з загальнотеоретичних проблем розвитку сучасної архітектури громадських будівель відомих вчених-архітекторів: Абизова В.А., Адамовича В.В., Бархіна Б.Г., Єжова В.І., Ковальського Л.М., Куцевича В.В., Савченка В.В., Соченко В.І. та інших; теоретичною базою у напрямку організації внутрішніх просторів громадських будівель є праці Ємельянової М.Д., Новикової О.Б., Пономарьової О.С., Раннєва В.Р., Чубарєва Ф.Є. та інших.

У дослідженні також використані історичні та культурологічні праці Ахмедова В.М., Боброва В.О., Вавілова В.В., Вороніної В.Л., Дружиніної А.О., Ланда Р.Г., Родіна Л.Є., Сазонова О.О., Прошина М.І., Тьомкіна Г.Є. та ін.

При проведенні дослідження використані матеріали із робіт архітекторів із країн Західної Європи: Ароніна Д.В., Барабан Р., Гоук С, Жозефа Ф., Лемме Ф., Лоусона Ф., Паро А., Піпера Г., Рохача М., Сатонна Т., Стармера А. та інших. Також використані дослідження з проблем національного в архітектурі представників арабських країн Близького Сходу таких, як Дауд А., Дауд Ф.А., Хейдар К., Фатхі Х., Бегнесі А., Салькині М., Акіль М.А., Малла М.З., Махмуд С.Ю., Насіф Маккі М.Г., Файсал А.А.-Д. та ін.

У наукових працях сирійських архітекторів проблеми формування архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування не порушувалися. Так, наприклад, у дисертації Насіф Маккі Мохамад Ганем «Принципы взаимосвязи формы и материала в архитектуре гражданских зданий Сирии» (на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури, Київ, 1993 р.) досвід проектування підприємств харчування не розглядається у повному обсязі; а дослідження Файсал Ахмад Аль-Дайрі у дисертації «Архитектура общественных зданий Сирии периода независимости» (на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури, Одеса, 1992 р.) присвячено вужчій темі та не охоплюють особливостей формування архітектурно-планувальної організації внутрішніх просторів підприємств харчування в Сирії, що робить це питання актуальним.

Останнім часом загальне прагнення до європейської культури зачепило й архітектуру Сирії, тому виникла потреба у збереженні національної своєрідності та принципів при проектуванні підприємств харчування, які повинні бути розглянуті в рамках дослідження, подібного до цього. У цій науково-дослідній роботі вперше зроблено спробу виявити особливості архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії та виробити основні принципи їх проектування з урахуванням національних особливостей.

Зважаючи на вище сказане, актуальність теми ґрунтується на недостатній вивченості питань архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Це дослідження пов’язано з одним із основних напрямків наукової діяльності кафедри дизайну архітектурного середовища у Київському національному університеті будівництва і архітектури "Дизайн спеціалізованого і промислового середовища". Також робота пов’язана з указом президента Сирійської Арабської Республіки "Про збереження культурної спадщини країни"- наказ /826/м.т., від 27 серпня 1996 року, доповнення.

Мета дослідження: визначення основних принципів і прийомів архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування з урахуванням традиційних особливостей Сирії на прикладі Дамаску. Розроблення методичних рекомендацій та пропозицій щодо формування інтер’єрів підприємств харчування з використанням елементів національних форм, будівельних традицій та місцевих матеріалів зі збереженням сирійського колориту, звичаїв, стародавніх візерунків, які відповідають природно-кліматичним, соціально-демографічним, національно-культурним особливостям.

Для досягнення мети дослідження вирішуються наступні завдання:

 • провести аналіз і розробити класифікацію існуючих підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску;

 • дослідити особливості архітектурно-планувальної організації підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, виявити принципи і прийоми їх формування;;

 • розкрити специфіку формування інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску і сформулювати принципи і прийоми художньо-декоративної організації внутрішніх просторів підприємств харчування;

 • проаналізувати основні фактори, які впливають на формування підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску;

 • сформулювати основи просторової організації підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску з урахуванням національних сирійських традицій і філософії;

 • розглянути особливості предметно-просторової організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, розробити принципи підбору і прийоми розміщення;

Об’єктом дослідження виступають інтер’єри підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску.

Предметом дослідження виступає архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску.

Дослідження проводиться в межах, визначених у меті і завданнях та охоплюють архітектурно-планувальну, художньо-декоративну організацію інтер’єрів існуючих підприємств харчування Сирії на території Дамаску.

Методи дослідження:

 • вивчення і аналіз вітчизняної і закордонної практики проектування, будівництва та експлуатації підприємств харчування, літературних, нормативних і науково-дослідних робіт, які стосуються теми дослідження;

 • проведення натурних обстежень існуючих підприємств харчування Дамаска та аналіз архітектурно-планувальних рішень, обладнання;

 • експериментальне проектування, що дозволить перевірити правильність теоретичних пропозицій автора;

 • метод графоаналітичного та об’ємного моделювання архітектурно-планувальних рішень.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

 • розроблено загальну класифікацію підприємств харчування Сирії, також визначено нові типи підприємств харчування, притаманні тільки цьому регіону;

 • вперше комплексно розглянуто архітектурно-планувальну організацію підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, визначено регіональні особливості планувальних схем обідніх залів;

 • виявлено специфіку формування інтер’єрів підприємств харчування Сирії на базі урахування культурно-національних особливостей регіону;

 • викладено особливості предметно-просторового наповнення обідніх залів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, представлено принципи підбору та прийоми розміщення, запропоновано номенклатуру меблевого обладнання обідніх залів;

 • сформульовано принципи та прийоми об’ємно-планувальної і художньо-декоративної організації підприємств харчування Сирії.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання їх у подальшому вивчені проблеми архітектурно-планувальної організації підприємств харчування Сирії; у практиці проектування сучасних підприємств харчування в Сирії. Пропозиції щодо проектування підприємств харчування також можуть бути включені до нормативних документів з проектування громадських будівель; використані у розробці рекомендацій для проектувальників; у навчальному процесі.

Впровадження результатів дослідження здійснювалося шляхом використання методичних положень роботи у курсовому (весняні семестри 4-го курсу 2004-2005 рр.) та дипломному проектуванні (у магістерському і бакалаврському проектах 2004-2005 рр.) на кафедрі дизайну архітектурного середовища у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Також основні висновки і рекомендації роботи застосовані в реальному проектуванні підприємств харчування.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідались і були схвалені на міжнародних конференціях «Молода мистецька наука України, V електронна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, магістрантів, студентів» (Харків,2003) і «Дизайн освіта 2005: тенденції розвитку та інтеграція в європейський освітній простір» (Харків,2005), на конференції молодих учених «Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель: Архітектура та будівництво України в нових соціально-економічних умовах» (КиївЗНДІЕП, 2004), на 64, 65, 66, 67 науково-практичних конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури у 2003-2006 рр., на 1 науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів Київського національного університету будівництва і архітектури у 2007р..

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані в 8 статтях у наукових фахових виданнях, 2 тезах до конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з текстової частини, що включає вступ, три розділи, висновки по розділах і загальні висновки, викладених на 125 сторінках, переліку використаних джерел (115 позицій бібліографії), ілюстрацій (41 рисунків), 15 таблиць, 3 додатки на 15 сторінках.


ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено зв'язок роботи з науковими програмами, сформульовано мету, задачі і методи дослідження, визначені наукові результати роботи, її практичне значення і впровадження результатів.

Розділ І. Аналіз основних положень і розгляд досвіду формування підприємств харчування. Сирія – країна стародавньої історії з власною своєрідною культурою та багатовіковими традиціями. Її сміливо можна назвати районом стародавньої самобутньої культури, багатої на пам’ятки архітектури та мистецтва найрізноманітніших епох.

На основі аналізу ряду існуючих підприємств харчування Сирії розроблено загальну класифікацію підприємств харчування за місткістю, асортиментом продукції, розміщенням у структурі міста, а також за призначенням: за місткістю підприємства харчування поділяються на заклади: малої (20-100), середньої (101-400) та великої (401-1000) місткості; за асортиментом продукції, що виготовляється, існують підприємства харчування: загального та спеціалізованого призначення; за розміщенням у структурі міста поділяються на підприємства харчування у старому та новому місті, а також підприємства харчування, розташовані поза містом; за контингентом відвідувачів поділяються на підприємства харчування загального та обмеженого відвідування.

Внаслідок аналізу існуючих підприємств харчування Сирії були визначені основні типи підприємств харчування, перш за все, це кафе, які в свою чергу поділяються на універсальні, національні, спеціалізовані; по-друге, це бари, які також складаються із музичних, для чоловіків, диско; по-третє, це ресторани, які в свою чергу бувають традиційного, європейського, заміського типу. Також з’ясувалося, що наглядним прикладом традиційних архітектурно-планувальних рішень та інтер’єрів є лише два типи підприємств харчування, а саме: кафе та ресторани старого і нового міста, оскільки вони частіше виступають носіями традиційної національної культури.

Аналіз матеріально-технічної бази показав, що існують відокремлені, вбудовані та перепрофільовані типи підприємств харчування. При цьому для старого міста перепрофільований тип являється основним. Нове місто має можливість будування відокремленого і вбудованого типів підприємств харчування. Були визначені основні групи приміщень, які є вирішальними при визначені архітектурно-планувальної схеми підприємства харчування – торгівельні і виробничі. Аналіз їх взаєморозміщення привів до висновку, що по архітектурно-планувальному рішенню підприємства харчування підрозділяються на односторонні, кутові, центричні, комбіновані. Визначено, що найбільш вигідними архітектурно-планувальними схемами виступають комбінована і центрична, так, як існує добрий взаємозв’язок виробничих і торгівельних приміщень.

Так, як торгівельна група приміщень складає основу підприємства харчування були визначені планувальні схеми обідніх залів, враховуючи регіональні особливості проектування, такі, як комбінована, лінійна, домінантна, багатоярусна.

У результаті вивчення художньо-декоративної організації інтер’єрів підприємств харчування старого міста з'ясувалося, що існує п’ять типів вирішення стін: тричастинна, двочастинна, декорована деревиною, розділена на дві частини з ліпниною, викладена природним каменем смугами різних кольорів (рис. 1). У підприємствах харчування нового міста визначили чотири типи оформлення стін: імітація традиційних типів, стилізація, євростиль і пофарбування. Також у результаті аналізу було визначено сім типів оформлення стель у ресторанах старого міста: несучі дерев'яні балки з необробленої деревини, декорування стелі різьбленою деревиною з інкрустацією перламутром і ажямі, використання сонцезахисного і загартованого скла, декорування стелі гіпсовою ліпниною, декорування стель металевими елементами, натяжні стелі (навіси) з щільної тканини. Визначено сім типів оформлення стель у ресторанах нового міста: дерев’яними балками з необробленої деревини, конструктивними дерев’яними балками прямокутної форми, підвісні стелі, натяжні стелі, стеля декорована дерев’яними дощечками з набивним геометричним та рослинним візерунком, у атріумах – використання сонцезахисного та загартованого скла, склепінчасті стелі. Визначили існування чотирьох типів вирішення підлоги підприємств харчування у старому місті: мозаїчний мармуровий, з природного каменя, мармурово-плитковий з керамічної плитки з малюнком. Також – чотири типи вирішення підлоги підприємств харчування у новому місті: мармурова мозаїка, основою якої є геометричний візерунок, мармурові плити значних розмірів, керамічна плитка великих розмірів, керамічна плитка з малюнком або візерунком.

Встановлено, що орнамент бере свій початок розвитку з давніх часів і має довгий шлях свого еволюціонування. Він є одним з найголовніших елементів традиційної архітектури Сирії, зокрема, одним із визначальних традиційних засобів декоративно-художнього оформлення, без якого не обходиться жоден елемент інтер’єра залів підприємств харчування Сирії. За типом малюнка він поділяється на геометричний, рослинний, епіграфічний та сталактитовий орнамент, а за технікою виконання на різьблений, керамічний, розписний орнамент. Вітраж і техніка інкрустації також відіграють важливу роль в естетичній організації внутрішнього простору підприємств харчування.

Розділ ІІ. Основи формування внутрішніх просторів підприємств харчування. Розгляд природно-кліматичних особливостей даного району з дуже різноманітним кліматом, що зумовлено різкою зміною ландшафту, показав, що територію району варто розділити на чотири основні зони: прибережну, гірську, внутрішню рівнинну, сирійську пустелю. Визначено, що для досягнення повного комфорту та сприятливого мікроклімату у приміщеннях підприємств харчування слід враховувати ряд факторів, таких як інсоляція, сонячна радіація, коливання температур, високий вміст у повітрі пилу та піщаних частинок, низька вологість. Архітектурними засобами поліпшити мікроклімат можливо за допомогою сонцезахисту фасадів від перегрівання: застосування сонцезахисних решіток (араб. мешрабіє), жалюзі, озеленення, обводнення приміщень, а також необхідно використовувати традиційний спосіб покращення мікроклімату – малкоф. Архітектурний об’єм будівлі та її архітектурно-планувальне рішення безпосередньо залежать від комплексного врахування кліматичних особливостей і місцевих будівельних і оздоблювальних матеріалів. Доцільно при проектуванні громадських будівель використовувати замкнуту композицію побудови внутрішнього подвір'я, враховуючи сухий спекотний клімат району.

Аналіз соціально-демографічних особливостей показав, що в регіоні переважають великі сім’ї, зокрема, це впливає на параметри приміщень обідніх залів, на кількість посадочних місць в них, а також на геометричні розміри обладнання. Встановлено, що підприємства харчування Сирії бажано проектувати з великою площею забудови та місткості обідніх залів, оскільки переважно сирійці приходять до ресторану усією сім’єю (від 8 осіб і більше).

Важливе значення має культурно-національна традиція народу виїжджати сім’ями на природу, що стало поштовхом до формування інтер’єрів підприємств харчування з максимальним наближенням до природного середовища за допомогою використання природних матеріалів і озеленення. Виходячи з того, що інтер’єр у традиційному стилі – це дуже глибока за змістом стародавня сирійська філософія, у якій кожен елемент і колір мають своє пояснення і трактування, яке пов’язане з легендами та міфами, релігією і з такою давньою наукою, як нумерологія. Визначено, що найважливіші кольори у стародавній сирійській архітектурі чорний, білий, червоний, золотий, срібний, зелений, бірюзовий є основою для оформлення інтер’єрів будівель Сирії в тому числі і підприємств харчування. Також визначено значення чисел у сирійській філософії (від 1 до 9) і їх зв'язок з інтер’єром; також визначено значення форми у стародавній архітектурі (круг, куля, квадрат, куб, колона, мукарнасат). Виявилося, що у стародавній сирійській філософії пряма залежність простежується між кольором, числами, орнаментом і формою в архітектурі. Знання традицій цього регіону, його зодчества, побуту, релігійності, архітектурних і художніх традиційних елементів, традиційних матеріалів, філософії та легенди цього народу складають основу інтер’єра з урахуванням традиційних особливостей Сирії.

Суттєвий вплив на формування інтер’єра підприємств харчування, також його естетичний рівень, якість комфорту і зручності мають меблі та їх декоративне вирішення: столи, стільці, дивани, крісла та барна стійка, а також традиційні меблі, такі як мастабе або столики для кави. Визначено, що у підприємствах харчування старого міста використовують меблі, зроблені у національних традиціях з використанням різьблення та інкрустації з цінних порід деревини та перламутру. У новому місті меблі обідніх залів вирізняються більш спрощеною формою та технікою виконання, легкістю і достатньою міцністю. Розроблена номенклатура меблевого обладнання за геометричними розмірами, способом декорування, типами меблевого обладнання обідніх залів.

З метою покращення мікроклімату і утворення додаткового естетичного впливу при вирішенні внутрішніх просторів підприємств харчування Сирії з’являється необхідність розміщення водного джерела. Вони бувають кількох видів: басейни, фонтани, різні питні фонтанчики і навіть водоспади, як великі, так і менших розмірів. За формою вони можуть бути у вигляді: прямокутника, восьмигранника, восьмигранної зірки, а також у вигляді квітки, у вигляді фонтану з нішею. Також, з точки зору сирійських традицій і філософії озеленення являється дуже важливим елементом інтер’єру, це необхідний елемент для створення оптимального мікроклімату в приміщеннях підприємств харчування Сирії. Визначено, що в обідніх залах підприємств харчування Сирії розміщується як природне, так і штучне озеленення.

Як показав аналіз, підприємства харчування Сирії мають природне та штучне освітлення. Існує кілька варіантів штучного освітлення: загальне та місцеве, частіше за все їх комбінують. Також карнизне, декоративне освітлення, світлові стелі та освітлення окремих елементів. Визначено прийоми розміщення освітлювальних приладів в обідніх залах: стельовий – розміщення освітлювального приладу на площині стелі; настінний – розміщення освітлювального приладу на площині огороджуючих конструкцій; настільний – розміщення освітлювального приладу на площині обіднього столу; напільний – розміщення освітлювального приладу на площині підлоги. Штучне освітлення є важливим елементом при створенні інтер’єрів у підприємствах харчування Сирії, оскільки більшість відвідувачів буває у них переважно у вечірній час, враховуючи спекотний клімат.

Розділ ІІІ. Принципи та прийоми формування інтер’єрів підприємств харчування. Проектування підприємств харчування на сучасному етапі з урахуванням традиційних особливостей Сирії – це складний процес, який потребує особливого розгляду.

Запропоновано принципи архітектурно-планувальної організації підприємств харчування Сирії:

 • принцип централізації внутрішнього подвір'я – полягає в архітектурно-просторовій композиції, навколо основного елементу - внутрішнього подвір'я, який розташований у центрі.

 • айванний принцип – складається з того, що характерний елемент традиційної архітектури Сирії айван, стає основою архітектурно-планувального рішення підприємства харчування (рис. 2).

 • принцип національної знакової асоціативності – використання комплексу характерних для сирійської архітектури форм, а саме арочні конструкції, купол, тераси, традиційні сонцезахисні пристрої та вентиляційні пристрої.

 • принцип обґрунтованого новаторства. Цей принцип набув широкого застосування у сучасних підприємствах харчування, в яких композиція архітектурно-планувальної схеми не дотримується традиційної спрямованості, при цьому, об’ємно-просторова композиція повністю відповідає їй.

Елементи традиційної архітектури такі, як внутрішнє подвір’я, тераси, арочні конструкції, купол, сонцезахисні пристрої, айван являються характерною особливістю сирійської архітектури. Надані рекомендації по їх використанню при проектуванні визначених принципів архітектурно-планувальної організації підприємств харчування.

Визначено основні прийоми організації одноповерхових і багатоповерхових обідніх залів, які рекомендуються при сучасному будівництві і проектуванні підприємств харчування. Прийоми організації одноповерхових обідніх залів такі: зальний і багатозальний. Прийоми організації багатоповерхових обідніх залів: атріумний, айванний, багатозальний та багаторівневий. Надані рекомендації щодо прийомів формування обідніх залів з урахуванням принципів архітектурно-планувальної організації підприємств харчування.

Сформульовано принципи художньо-декоративного вирішення внутрішніх просторів підприємств харчування:

 • принцип пріоритетного збереження історичної спадщини. Цей принцип базується на засадах закону Сирійської Арабської Республіки про збереження культурної спадщини країни, і поширюється тільки на території старого міста. Важливо зберегти всі принципи та прийоми традиційного декорування інтер’єра. Такі елементи традиційної архітектури як: площинні (орнамент, мозаїка, смуги на стіні, вітражі), та об’ємні (арки, ніші, колони, мукарнасат, ажями, фонтан, озеленення);

 • принцип узгодженої орнаментації інтер’єра полягає в тому, як і де, і який орнамент може бути використаний. Орнамент буває рослинним, геометричним, епіграфічним, сталактитовим. Візерунок як елемент орнаменту є дуже важливим з точки зору стародавньої сирійської філософії, яка має значення для кожного символу. Рекомендується прикрашати орнаментом такі традиційні елементи, як фонтан, колони, меблі, двері, вікна. Надано рекомендації щодо застосування орнаментів в інтер’єрі підприємств харчування. Геометричний і рослинний орнаменти можливо повсюдно застосувати, епіграфічний і сталактитовий орнамент – вибірково у спеціальних місцях;

 • принцип утворення цілісного ідейно вираженого простору. В основі цього принципу лежить вміння слідувати одній ідейній тематиці при оформленні інтер’єра за допомогою певних традиційних елементів, таких як арки, колони, смуги на стіні, орнаменти, вітражі, фонтани, ніші, ажямі та мукарнасат;

 • принцип світло-кольорової комфортності полягає у вирішенні кольорової і світлової схеми як одного елементу організації внутрішніх просторів підприємств харчування. Рекомендується застосування якомога більше природного освітлення обідніх залів через світлові прорізи, також для підкреслення виразності інтер’єра рекомендується застосування штучного освітлення. Надано рекомендації щодо кольорової гами, з точки зору значення кольорів у стародавній сирійській філософії. Слід відзначити, що традиційний елемент такий, як смуги на стіні вирізняються особливістю кольорової гами, яка полягає в тому, що повинно бути три смуги світлого тону, наприклад, білого, бежевого, і чотири смуги, обов’язково, чорного кольору, це стародавня традиція якої треба дотримуватись.

Визначені наступні принципи підбору меблевого обладнання.

Принцип єдності різномаїття полягає у можливості застосування одразу декількох різних прийомів розміщення мебельного обладнання в підприємстві харчування за умови, що у ньому налічується більше одного обіднього залу.

Принцип синтезу архітектурно-планувального рішення та предметно-просторового наповнення – комплексне вирішення організації внутрішнього простору обідніх залів підприємств харчування. Врахування форми плану залу, площі та місткості, пропорцій приміщення, а також спеціалізації підприємства харчування і стилістичної спрямованості інтер’єра, так як тематика традиційного інтер’єра повинна простежуватися не лише в оформленні стін, підлоги, стелі, а й у предметному наповненні залів, у синтезі всіх складових інтер’єра.

Принцип комплексного обладнання інтер’єрів полягає у правильному підборі з урахуванням художньо-декоративного оформлення обіднього залу всіх складових предметно-просторового наповнення підприємства харчування.

Для різних приміщень (внутрішнього подвір’я, айвана, залу) були сформовані основні прийоми розміщення меблевого обладнання.

У внутрішньому подвір’ї пропонуються такі прийоми розміщення меблевого обладнання: сонячних променів – столи в залі розміщуються навколо фонтана формуючи промені; централізації фонтана – обідні столи розміщені таким чином, щоб композиційним центром інтер’єра був фонтан; заповнення – обідні столи виступають заповнюючим елементом площі обіднього зала.

В айвані рекомендуються такі прийоми розміщення меблевого обладнання: традиційний – перетворення мастабе, яка є традиційним елементом приміщення айван, у дивани, розташовані по периметру кімнати; переваги – розміщення меблів у айвані таким чином, щоб за центральною віссю приміщення розміщувався великий обідній стіл – головний, а інші маленькі столи встановлюються приставленими до стіни; сімейний (для маленького приміщення) – розміщується один великий обідній стіл; барний – поєднує у собі дві функції приміщення, такі як обідній зал і бар; заповнення – полягає у використанні обідніх столів в якості заповнювача зала, з метою максимального збільшення кількості посадочних місць у підприємствах харчування.

У залах доцільно використовувати прийом окремості – розміщення одного стола у приміщенні обіднього зала; прийом каа, коли зал візуально розділений на два приміщення. В одному залі розміщуються дивани по периметру приміщення, а в другому окремі обідні столи, також розміщується фонтан; барний – у приміщенні розміщується, крім обідніх столів, барна стійка; диванний – дивани за цим прийомом розміщені таким чином, що вони беруть участь у планувальній структурі зала; кальянний – розміщення у приміщенні зручних диванів за всім периметром кімнати та маленьких, але високих столиків для кави та чаю; заповнення – обідні столи служать елементом для кількісного заповнення обіднього залу.

Надано рекомендації щодо розташування меблевого обладнання у приміщеннях обідніх залів з урахуванням їх форм і габаритів.

Сформовано основні прийоми розміщення водойм: центричний – розміщення фонтана в композиційному центрі обіднього залу; кутовий – розміщення фонтанів між двома площинами стіни; пристінний – розміщення водойм у площині стіни. Надані рекомендації по їх застосуванню в інтер’єрах обідніх залів підприємств харчування.

Визначено основні прийоми розміщення озеленення: настінний – розміщення озеленення на стінах у спеціальних пристроях; комунікаційний – вздовж сходової клітини у декоративних спеціальних жолобках; консольний – на балконі або парапеті другого поверху; садовий – організація зимових садів або мінікуточків природи; розподільний – розміщення озеленення між столами яке створює атмосферу затишку для відвідувачів; стельовий – у спеціальному устаткуванні підвішене до стелі.

Сформовані два основних принципи підбору освітлювальних приладів для організації освітлення в обідніх залах підприємств харчування: традиційний принцип, де використовуються світильники та люстри у традиційному сирійському стилі, а також принцип поєднання, де відбувається підбір комплекту усіх освітлювальних приладів в єдиному оформленні. Надані рекомендації по застосуванню освітлювальних приладів для організації освітлення в обідніх залах підприємств харчування з урахуванням традиційних особливостей.


ВИСНОВКИ


Проведене дослідження з формування архітектурно-планувальної організації інтер’єра підприємств громадського харчування Сирії засвідчило необхідність і можливість їх проектування з урахуванням традиційних особливостей, це підтверджується аналізом численних прикладів підприємств харчування. Вивчення та систематизація особливостей формування архітектури підприємств харчування у сучасній Сирії продиктувало основні принципи їх проектування, користуючись якими можна творчо застосувати виявлену під час дослідження систему традиційних планувальних схем, елементів і художньо-декоративних рішень, які є притаманними лише Сирії.

Результати цієї роботи та практичне значення, таким чином, зводяться до наступного:

 1. Комплексні дослідження дозволили розробити загальну класифікацію підприємств харчування Сирії за місткістю, асортиментом продукції, розміщенням у структурі міста, а також за призначенням. Визначені основні типи підприємств харчування, притаманні тільки цьому регіону, а саме – кафе: універсальні, національні, спеціалізовані; бари: музичні, для чоловіків, диско; ресторани: традиційні, європейського типу, заміські. Внаслідок аналізу з'ясувалося, що носіями ідеї традиційного архітектурно-планувального вирішення інтер’єра виступають кафе та ресторани старого та нового міста.

 2. Аналіз матеріально-технічної бази показав існування у старому місті: перепрофільованих, у новому – вбудованих та відокремлених, у позаміських – окремо розташованих типів підприємств харчування, притаманних даному регіону. Визначені планувальні схеми обідніх залів, в яких враховані регіональні особливості проектування, а саме: комбінована, багаторівнева, лінійна, домінантна.

 3. У результаті вивчення художньо-декоративного рішення інтер’єрів існуючих підприємств харчування Сирії старого та нового міста визначені основні типи оформлення стін, підлоги та стелі. Встановлено, що орнамент є одним з найголовніших традиційних засобів декоративно-художнього оформлення стін, стелі, підлоги, предметно-просторового наповнення. Він поділяється за типом малюнка, а також за технікою виконання.

 4. З’ясовано, що для досягнення сприятливого мікроклімату в приміщеннях необхідно застосовувати сонцезахист фасадів від перегріву: застосування сонцезахисних решіток (араб. мешрабіє), жалюзі, озеленення, обводнення приміщень, а також необхідно використовувати традиційний спосіб покращення мікроклімату – малкоф.

 5. Аналіз культурно-національних особливостей регіону засвідчив, що знання традицій цього регіону, його зодчества, побуту, релігійності, архітектурних і художніх традиційних елементів, традиційних матеріалів, філософії та легенд цього народу складають основу інтер’єра з урахуванням традиційних особливостей Сирії. Розглянуто зв'язок стародавньої сирійської філософії і інтер’єра, у якому кожен елемент і колір має своє пояснення та трактування, яке пов’язано і з легендами та міфами, релігією та нумерологією. Визначено, що у стародавній сирійській філософії пряма залежність простежується між кольором, числами, орнаментом і формою в архітектурі.

 6. Особливості наповнення предметно-просторового середовища інтер’єрів підприємств харчування Сирії полягають у необхідності використання:

 • меблів, які зроблені у національних традиціях у старому місті, а також меблів обідніх залів більш простої форми і техніки виконання у підприємствах харчування нового міста. Розроблена номенклатура меблевого обладнання за геометричними розмірами, способом декорування, типами меблевого обладнення обідніх залів;

 • водного джерела у підприємствах харчування Сирії, які бувають різних видів, також поділяються за формою.

 • озеленення, в основному природного, іноді – штучного, можлива комбінація.

 1. Визначено, що в підприємствах харчування Сирії є природне і штучне освітлення. Варіанти штучного освітлення: загальне і місцеве, частіше за все їх комбінують, також зустрічаються карнизне, декоративне, освітлення окремих елементів і світлові стелі. Означено прийоми розміщення освітлювальних приладів в обідніх залах підприємств харчування, а саме стельовий, настінний, настільний, напільний.

Запропоновані принципи та прийоми організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії підтверджені прикладами впровадження та можуть бути використані в нормативних документах, рекомендаціях для проектувальників і архітекторів.

 1. Сформульовано архітектурно-планувальні принципи формування інтер’єрів підприємств харчування Сирії: принцип централізації внутрішнього подвір'я; айванний принцип; принцип національної знакової асоціативності; принцип обґрунтованого новаторства. Надані рекомендації щодо використання елементів традиційної архітектури. Визначено прийоми організації одноповерхових та багатоповерхових обідніх залів. Надані рекомендації щодо прийомів організації обідніх залів відповідно до кожного архітектурно-планувального принципу.

 2. Визначені принципи художньо-декоративного вирішення внутрішніх просторів підприємств харчування: пріоритетного збереження історичної спадщини; узгодженої орнаментації інтер’єра; створення цілісного ідейно витриманого простору; світло-кольорової комфортності.

 3. Сформовано основні засади підбору та розміщення предметно-просторового наповнення обідніх залів підприємств харчування:

 • принципи підбору меблевого обладнання: принцип єдності різномаїття, принцип синтезу архітектурно-планувального рішення та предметно-просторового наповнення; принцип комплексного обладнання інтер’єрів.

 • принципи підбору освітлювальних приладів для організації штучного освітлення в обідніх залах підприємств харчування: традиційний принцип і принцип поєднання. Надані рекомендації по застосуванню освітлювальних приладів для організації освітлення у підприємствах харчування з урахуванням традиційних особливостей.

Запропоновані прийоми розміщення меблевого обладнання у приміщеннях підприємств харчування: у внутрішньому подвір’ї, в айвані, у залі. Надані рекомендації щодо розташування меблевого обладнання з урахуванням їх форм і габаритів. Також визначені прийоми розміщення водойм, озеленення в основних приміщеннях підприємств харчування.

Важливо знати, що інтер’єр у традиційному стилі – це не просто набір традиційних елементів, а це дуже глибока за змістом стародавня філософія, в якій кожен елемент інтер’єра має своє значення та трактування, а також своє місце призначення в інтер’єрі підприємств харчування.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 1. А.М. Саллюм. Архитектурно-исторический очерк предприятий общественного питания, традиционные рестораны восточного арабского средиземноморья// Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск. Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві.– КиївЗДНІЕП, 2003/ - С.52–54.

 2. Саллюм Асем Мунир. Культурные традиции формирования интерьеров предприятий общественного питания (ПОП) восточного арабского средиземноморья// Молода мистецька наука України. V електронна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, магістрантів, студентів. // збірник матеріалів.- Харків: ХДАДМ, 2003. - №5. /- С.70–73.

 3. Асем Саллюм, Т.В. Малик. Основные типы предприятий общественного питания (ПОП) восточного арабского средиземноморья // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск. Архітектура та будівництво України в нових соціально – економічних умовах. – КиївЗДНІЕП, 2004/ – С.55–60.

 4. Саллюм Асем Мунир. Формирование ПОП в условиях сухого жаркого климата восточного арабского средиземноморья.// Сборник научных трудов "Региональные проблемы архитектуры и градостроительства" Выпуски 7-8 Состояние и перспективы развития // Одесса, ОГАСА. - С.536–540.

 5. Саллюм А. Художественно – декоративное решение стен обеденных залов ресторанов Дамаска// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. за ред. Даниленка В.Я.- Харків: ХДАДМ,2005. - №1. – частина III. – С.91 – 101.

 6. Асем Саллюм. Проблема архитектурно – художественной организации интерьеров обеденных залов ресторанов исторического центра г.Дамаска// Містобудування та територіальне планування: Наук.

  Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
  Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

  Поможем написать работу на аналогичную тему

  Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: