Xreferat.com » Рефераты по строительству » Класифікація витрат будівництва

Класифікація витрат будівництва

Вступ


Будівництво як вид підприємницької діяльності в сучасних умовах – одна з найпоширеніших та прибуткових галузей економіки. У той же час це дуже специфічна галузь, яка працює на віддалену перспективу, потребує значних первинних інвестицій, яка тривалий час буде займати певну територію. Внаслідок цього питання будівельної діяльності регулюються значною кількістю законодавчих та інших нормативних актів, а будівництву приділяється підвищена увага з боку державних контролюючих органів.

У будівництві розрізняють прямі і непрямі витрати, витрати від звичайної діяльності які, в свою чергу, поділяються на операційні, фінансові та інвестиційні, і витрати надзвичайної діяльності. Також розрізняють ще основні і накладні витрати.

Будівництво має свої особливості : будівництво є профілюючим видом діяльності, процес будівництва є довготривалим, що в обліку відображається поступовим нагромадженням витрат по об’єктах через незавершене будівництво до здачі об’єкта замовнику; організаційно-технічною особливістю будівництва є наявність без цехової структури, тому загальновиробничі витрати обліковуються як накладні на одному рахунку.

Тема моєї роботи є актуальною, оскільки будівництво є однією із найпоширеніших і найприбутковіших галузей економіки. Також будівництво є специфічною галуззю, яка потребує значних інвестицій.

Основними завданнями написання даної роботи є:

Ознайомитись із нормативно-правовими актами і законодавчою базою, за допомогою яких регулюється будівельна діяльність в Україні;

Розглянути теоретичні основи класифікації витрат будівництва;

Узагальнити витрати які включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;

поінформувати про видами будівельних контрактів;

висвітлити питання обліку витрат за будівельним контрактом і ін.

1. Класифікація витрат будівництва згідно нормативно-правових актів


Будівництво як вид підприємницької діяльності в сучасних умовах – одна з найпоширеніших та прибуткових галузей економіки. У той же час це дуже специфічна галузь, яка працює на віддалену перспективу, потребує значних первинних інвестицій, яка тривалий час буде займати певну територію.

Будівельна діяльність в Україні підлягає до такого виду діяльності, який підлягає обов’язковому ліцензуванню.

До законодавчої бази, яка регулює будівельну діяльність відноситься:

П(С)БО 16 “Витрати” затверджене наказом МФУ від 31.12.1999р. №318;

П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, затверджене наказом МФУ від 28.04.2001р. №205 (зі змінами і доповненнями);

Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” ;

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт. Затверджено наказом Державного комітету з будівництва і архітектури України від 16.02.2004р. №30;

Загальні умови укладання і виконання договорів підряду в капітальному будівництві. Затверджено постановою КМУ від 01.08.2005р. №668.

Щодо витрат у будівництві то згідно П(С)БО 16 “Витрати” затверджене наказом МФУ від 31.12.1999р. №318, вони класифікуються таким чином.

Витрати в підрядних будівельних організаціях поділяються на витрати звичайної і надзвичайної діяльності.

Витрати звичайної діяльності поділяються, в свою чергу, на операційні, фінансові та інвестиційні.

Витрати операційної діяльності складаються з витрат основної й іншої операційної діяльності.

Витрати основної діяльності – це безпосередньо витрати пов’язані виконанням будівельно-монтажних робіт.

Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати.

Елемент “Матеріальні витрати” включає в себе вартість використаних у будівництві, при експлуатації будівельних машин і механізмів, на загально виробничі, адміністративні витрати та витрати на збут:

будівельних матеріалів;

деталей і конструкцій;

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

палива та енергії;

запасних частин;

тари і тарних матеріалів;

допоміжних та інших матеріалів.

Елемент “Витрати на оплату праці” включає в себе заробітну плату за окладами і тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, витрати пов’язані з набором робочої сили і ін.

В елемент “Відрахування на соціальні заходи” включаються : відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття і т.д.

Елемент “Амортизація” складається із сум нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, в т.ч. тимчасових (не титульних) споруд, інвентарної тари і ін.

Витрати іншої операційної діяльності, які не увійшли до вище охарактеризованих елементів об’єднані у “Інші операційні витрати ” (оплата різних послуг сторонніх організацій, витрати пов’язані з набором робочої сили, вартість спец харчування працівників будівництва і т.д.).

За характером участі в процесі будівельного виробництва витрати поділяються на основні та накладні , а за включенням у собівартість на прямі і непрямі.

В будівництві майже всі основні витрати, за винятком витрат з експлуатації будівельних машин і механізмів, є прямими.

Прямі витрати, як частина основних, безпосередньо пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт по відповідних об’єктах обліку за прямою ознакою.

Непрямі, як частина основних і всіх накладних витрат, пов’язані з обслуговуванням, управлінням і організацією виконання будівельно-монтажних робіт і відносяться до діяльності в цілому будівельної організації або структурного підрозділу. Ці втирати включаються у собівартість будівельних об’єктів за певною методикою.

Витрати основні і накладні групуються за такими статтями витрат: матеріали; деталі і конструкції; основна і додаткова заробітна плата робітників; відрахування на соціальні заходи і ін.

В залежності від зміни обсягів виконання будівельно-монтажних робіт витрати поділяються на постійні і змінні.


2. Облік витрат за будівельним контрактом


Згідно П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, затверджене наказом МФУ від 28.04.2001р. №205 (зі змінами і доповненнями) розрізняють два види організації обліку витрат за контрактами:

контракт з фіксованою ціною – підрядник погоджується на фіксовану контрактну ціну;

контракт із приєднанням затрат – підрядчику відшкодовують затрати.

Відповідно до П(С)БО 18 “Будівельні контракти” витрати за будівельним контрактом включають:

витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням даного контракту. Такі витрати списуються на конкретне замовлення бухгалтерськими проводками Дт 231 Кт 20,22,66,65,63 і ін.;

загальновиробничі витрати, до яких відносять витрати на управління, організацію і обслуговування будівельного виробництва;

у деяких випадках частково адміністративні витрати, якщо підрядник і замовник домовилися, що адміністративні витрати підлягають відшкодуванню замовником. Дт 231 Кт 921;

витрати, понесені підрядником на етапі підготовки та укладання будівельного контракту, якщо існує вірогідність його підписання та достовірної оцінки цих витрат.

Особливістю формування витрат за будівельним контрактом є те, що до їх складу не включають витрати на утримання незадіяних будівельних машин і механізмів та інших необоротних активів, не використаних при виконанні будівельного контракту. Такі витрати обліковують окремо і відносять до витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.

Методами обліку витрат за контрактами, які використовуються підрядчиками, є “метод виконання відсотку робіт” і “метод виконання контракту”.

При використанні “методу виконання відсотку робіт” дохід відображається по мірі виконання контракту. Витрати, понесені на відповідній стадії виконання, порівнюються з доходами і відображаються у звіті про результати виконаної роботи. При “методі виконання контракту” витрати й одержані авансові надходження від замовників нагромаджуються в процесі виконання контракту, але дохід не показується до тих пір, поки роботи по контракту не завершені.

3. Облік витрат які включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт


Облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт залежно від видів об’єктів обліку може бути організований за замовленнями або за методом накопичення витрат за певний період часу із застосуванням елементів нормативного методу обліку і контролю за економічним і раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Основним методом обліку на виконання будівельно-монтажних робіт є облік витрат на замовлення, якщо замовлення відкривається на кожний об’єкт будівництва відповідно до підрядного договору (контракту). Облік витрат на замовлення ведеться наростаючим підсумком до закінчення його виконання.

В якості методу обліку витрат будівельно-монтажних організацій може використовуватись система “директ-костінг”(в собівартість продукції включаються тільки змінні витрати, які залежать від обсягів виробництва. Постійні витрати при цій системі покриваються за рахунок прибутку підприємства).

Облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт здійснюється за кожним об’єктом калькулювання, що визначається будівельною організацією, виходячи з її технологічного спрямування.

Регістром обліку виконання будівельно-монтажних робіт у натуральній і вартісній формі є журнал обліку виконаних робіт , дані якого використовуються для складання звітності про виконання будівельно-монтажних робіт, використання основних матеріалів, здійснення контролю за обсягом робіт, виконаними будівельними машинами та автотранспортом, а також для нарахування заробітної плати робітникам.

Облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт ведеться на субрахунку 231 “Основне виробництво” безпосередньо в журналі 5 або 5А або машинограмі, яка його заміняє, в яких об’єднані аналітичний і синтетичний обліки витрат.

Фактичні витрати на будівельно-монтажні роботи групуються за статтями витрат. Прямі витрати щомісячно відносяться на окремі об’єкти калькулювання за прямими ознаками згідно первинних облікових документів.

Облік матеріалів, деталей і конструкцій здійснюється згідно П(С)БО 9 Запаси за первісною вартістю з використанням таких видів оцінок при відпуску запасів у виробництво, продажі чи іншому вибутті:

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

нормативних затрат;

ціни продажу.

Фактичні витрати матеріалів на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єктах обліку відображаються в облікових регістрах на підставі матеріальних затрат.

Витрати на основну і додаткову заробітну плати робітників включаються у собівартості будівельно-монтажних робіт з кредиту рахунку 66.

Відрахування на соціальні заходи включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт за прямою ознакою з кредиту рах.65.

Втрати від браку в роботі будівельних організацій відображаються на рах. 24 “Брак у виробництві”. Облік браку ведеться за окремими об’єктами будівництва, видами робіт та підсобними виробництвами в журналі 5 або 5А.

Виробничі витрати включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт того звітного періоду, в якому вони були проведені.

Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт, які виконуються власними силами будівельної організації, що належать до незавершеного будівельного виробництва обліковується на рах. 231.

До операційних витрат, які не включаються у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт, а є витратами періоду, відносяться адмінвитрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

До фінансових, які не включаються у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт, відносяться витрати на відсотки та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.


Висновки


Таким чином, у даній роботі було викладено класифікацію витрат будівництва, зображено ведення обліку на будівництві, зокрема, обліку витрат за будівельним контрактом, витрат які включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт. Також було розглянуто синтетичний і аналітичний облік, регістри бухгалтерського обліку в яких ведеться облік на будівництві.

Методично-організаційною основою для здійснення обліку у підрядних будівельних організаціях є П(С)БО 16 “Витрати”, П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”, П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” інші законодавчі і нормативні акти.

Будівництво є профілюючим видом діяльності, процес будівництва є довготривалим, що в обліку відображається поступовим нагромадженням витрат по об’єктах через незавершене будівництво до здачі об’єкта замовнику. Організаційно-технічною особливістю будівництва є наявність без цехової структури, тому загальновиробничі витрати обліковуються як накладні на одному рахунку. На цьому ж рахунку обліковуються витрати з експлуатації будівельних машин та механізмів

Отже, будівництво як вид підприємницької діяльності в сучасних умовах – одна з найпоширеніших та прибуткових галузей економіки. У будівництві розрізняють прямі і непрямі витрати, витрати від звичайної діяльності які, в свою чергу, поділяються на операційні, фінансові та інвестиційні, і витрати надзвичайної діяльності. Також розрізняють ще основні і накладні витрати.


Список використаної літератури


Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV

П(С)БО 16 “Витрати” затверджене наказом МФУ від 31.12.1999р. №318

П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, затверджене наказом МФУ від 28.04.2001р. №205 (зі змінами і доповненнями);

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт. Затверджено наказом Державного комітету з будівництва і архітектури України від 16.02.2004р. №30;

Загальні умови укладання і виконання договорів підряду в капітальному будівництві. Затверджено постановою КМУ від 01.08.2005р. №668.

Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні Збірник нормативно-правових актів : “Право” – 2002 – С.152-162

Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – С.5-31

Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посібник . – К.: Знання, 2004. – 541с.

Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік в галузях економіки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”. – Ужгород “Графіка”, 2002 – С.6-43

Захожай В.Б. Бухгалтерський облік в галузях економіки / В.Б. Захожай, М.Ф. Ба зась, М.М. Матюха, В.М. Ба зась. – К.: МАУП, 2005. – 229с.

Кавторева Я.В. Строительство: особенности бухгалтерського и налогового учета. – Х.: Фактор, 2000. – 456с.

Лень В.С. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. Посібник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Знання-Прес, 2005. – 491с.

Свідерській Є.І. Бухгалтерський облік в галузях економіки : Навч. Посібник. – К.: КНЕУ,2004. – 233с.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: